Aphala ngamandla esiya phambili, eshiya kuqhum’ uthuli! Ukuphala kwala mahashe mane nabakhweli bawo awunakukufunisela kuba kuthethwa ngako phantse kuyo yonke iBhayibhile! Ihashe lokuqala elimhlophe, linomkhweli ozukileyo nosandula ukuba ngukumkani. Kulandela ihashe elinombala obumlilorha ibe umkhweli walo ususa uxolo emhlabeni. Ihashe lesithathu limnyama okwentsunguzi, umkhweli walo uphethe izikali ezibonisa usizi lokuqalisa kwendlala. Elesine linombala oluthuthu ibe libonisa izifo nezinye izinto ezibangela ukufa, kukhwele uKufa uqobo. Kulandela ingcwaba, eliginya inani elingabalekiyo labantu abafileyo!—ISityhilelo 6:1-8.

“Xa ndandiqala ukufunda ngamahashe amane nabakhweli bawo, ndandisoyika. Kwakungathi iMini Yomgwebo isemnyango ibe andizukusinda.”—UCrystal.

“Ndandimangaliswa ngabantu abakhwele la mahashe mane anemibala engafaniyo. Xa ndawuqondayo ukuba uthetha ukuthini lo mbono, kwacaca yonke into.”—UEd.

Ngaba uziva ngendlela awayeziva ngayo uCrystal ngamadoda akhwele kumahashe amane eSityhilelo okanye uziva ngendlela awayeziva ngayo uEd? Nokuba yeyiphi kwezi, umbono wendlela aphaliswa ngayo la mahashe ngomnye weyona mibono yaziwayo kwincwadi yokugqibela yeBhayibhile, iSityhilelo. Ubusazi ukuba xa uwuqonda kakuhle lo mbono, nawe unokukunceda? Njani? UThixo uthembisa ukuba unokonwaba nyhani ngokufunda nangokwenza izinto ezibhalwe kule ncwadi yeziprofeto zeBhayibhile.—ISityhilelo 1:1-3.

Nangona uboyikisa abanye lo mbono wamadoda akhwele amahashe amane, awenzelwanga loo nto. Endaweni yoko, uye waluqinisa ukholo lwabaninzi waza wabenza banethemba lokuba izinto ziza kulunga kwixesha elizayo. Unokwenza loo nto nakuwe! Khawufunde neli nqaku lilandelayo.