Ngaba wakha waba nesigulo okwexeshana? Mhlawumbi wakhawuleza waphila kangangokuba wada walibala ngaso. Kodwa ke, intlungu yokufelwa ayikho njalo. Kwincwadi yakhe ethi Healing a Spouse’s Grieving Heart, uGqr. Alan Wolfelt uthi: “Intlungu ayipheli.” Noko ke, uphinda athi: “Ekuhambeni kwexesha, nangoncedo lwabantu, iba ngcono.”

Ngokomzekelo, cinga ngendlela usolusapho uAbraham awasabela ngayo xa kwafa umfazi wakhe. Ngokolwimi lwamandulo, iBhayibhile ithi “uAbraham waqalisa ukumenzela isijwili uSara, wamlilela.” Ibinzana elithi “waqalisa” libonisa ukuba waba buhlungu kangangexesha elide. * Omnye umzekelo ngokaYakobi, owakhohliswa kwathiwa unyana wakhe uYosefu wayebulewe sisilwanyana sasendle. Walila ‘kangangeentsuku ezininzi,’ ibe intsapho yakhe ayizange ikwazi ukumthuthuzela. Kwiminyaka kamva, wayesacinga ngokufa kukaYosefu.—Genesis 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

UAbraham wazila akufelwa ngumfazi wakhe amthandayo, uSara

  • Bavakalelwa ngendlela efanayo nabaninzi namhlanje ababuhlungu ngenxa yokufelwa ngabantu ababathandayo. Khawujonge le mizekelo mibini ilandelayo.

    “Umyeni wam, uRobert, wasweleka ngoJulayi 9, 2008. Intsasa awafumana ngayo ingozi eyambulalayo yayifana nje nezinye iimini. Emva kokutya, njengoko eqhele ukwenza xa ephangela, wandiphuza, wandanga, wathi ‘ndiyakuthanda.’ Sekudlule iminyaka emithandathu kodwa intliziyo yam isebuhlungu. Andiqondi ukuba ndakuze ndiyeke ukuba buhlungu ngokusweleka kukaRob.”—UGail, oneminyaka eyi-60.

  • “Nakuba sele iyiminyaka eyi-18 ndingasenamfazi, ndisamkhumbula ibe ndisebuhlungu. Ndiye ndimcinge qho xa ndibona into entle kwindalo, ndizibuze ukuba ebeza kuthini xa eyibona.”—UEtienne, oneminyaka eyi-84.

Kucacile ukuba ziqhelekile iimvakalelo ezibuhlungu nezithatha ixesha elide. Mntu ngamnye uba buhlungu ngendlela yakhe, ibe ayiyi kuba bubulumko ukugweba indlela omnye umntu ayibonakalisa ngayo intlungu yakhe. Kwangaxesha nye, kusenokufuneka siphephe ukuzigweba xa sibuhlungu ngomlinganiselo omkhulu kakhulu. Sinokuyinyamezela njani intlungu yokufelwa?

^ isiqe. 4 Nonyana ka-Abraham uIsake waba buhlungu ixesha elide. Njengoko sibona kwinqaku elithi “Xelisa Ukholo Lwabo” elikule Mboniselo, uIsake wayesebuhlungu kukufelwa ngunina nakuba ngelo xesha kwakusele kudlule iminyaka emithathu uSara eswelekile.—Genesis 24:67.