UBOMI buba mnandi nyhani xa izinto zihamba kakuhle. Kodwa ngamanye amaxesha iingxaki zinokubenza ngathi ubomi bethu bukrakra.

Ngokomzekelo, uSally * ohlala eMerika, walahlekelwa yiyo yonke into awayenayo xa kwabakho intlekele. Uthi: “Kwakungathi ayikho enye into endinokukwazi ukuyinyamezela. Ngamanye amaxesha kwakungathi ndiza kushiywa ziingqondo.”

Enye into enzima nyhani kukuswelekelwa. UJanice ohlala eOstreliya uthi: “Xa ndaswelekelwa ngoonyana bam ababini, kwaba ngathi ubomi bam buphelile, ibe kwafuneka ndiphinde ndiphakame, ndizivuthulule ndize ndithathise ngandlela zonke. Ndamcenga uThixo ndathi: ‘Ndincede Thixo, andisakwazi ukuyinyamezela le nto! Ndiyeke ndife.’”

Kwelinye icala, uDaniel wakhathazeka kakhulu xa inkosikazi yakhe ingazange ithembeke. Uthi: “Xa inkosikazi yam yandixelela ukuba ikhe yathandana nomnye umntu, yaba buhlungu kakhulu intliziyo yam. Kwaqengqeleka iinyanga ndinale ntlungu ibuhlungu ingapheliyo.”

Le Mboniselo iza kubonisa indlela abantu abanokunyamezela ngayo xa

Masiqale ngale; Singenza njani xa kwehle intlekele?

^ isiqe. 3 Amanye amagama akule magazini atshintshiwe.