Besikhe sathetha ngebali lakudala apho uCroesus waqhathwa ngumfundisi waseDelphi, nto leyo eyabangela ukuba oyiswe ngukumkani wasePersi. Kwelinye icala, iBhayibhile yaprofeta ngokumkani wasePersi, saza eso siprofeto senzeka kanye ngendlela eyaprofeta ngayo.

Malunga neminyaka eyi-200 ngaphambi kokuba lo kumkani azalwe, umprofeti ongumHebhere uIsaya wamchaza ngegama uKoreshi, waza wachaza nendlela aza kuyoyisa ngayo iBhabhiloni.

UIsaya 44:24, 27, 28 uthi: “Utsho uYehova, . . . ‘Lowo uthi emanzini anzongonzongo, “Yibani ngumphunga; nemilambo yakho yonke ndiya kuyomisa”; Lowo uthi kuKoreshi, “Ngumalusi wam, yaye konke oko ndiyoliswa kuko uya kukuphumeza ngokupheleleyo”; athi ngeYerusalem, “Iya kubuya yakhiwe,” nangetempile, “Siya kubekwa isiseko sakho.”’”

Ngokutsho kombhali-mbali ongumGrike uHerodotus, umkhosi kaKoreshi wawujika uMlambo UmEfrati owawunqumla eBhabhiloni. Eli cebo likaKoreshi labangela ukuba umkhosi wakhe ukwazi ukungena ngaloo mlambo. Emva koko iBhabhiloni yaba phantsi koKoreshi, waza wakhulula amaYuda awayethinjwe apho wawabuyisela eYerusalem, eyayitshatyalaliswe kwiminyaka eyi-70 ngaphambi koko.

UIsaya 45:1 uthi: “Utsho uYehova kothanjisiweyo wakhe, kuKoreshi, osandla sakhe sokunene ndisibambileyo, ukuze ndoyise iintlanga phambi kwakhe, khon’ ukuze ndikhulule kwanemibhinqo ezinqeni zookumkani; ukuze ndivule phambi kwakhe iingcango ezivulwa ngambini, khon’ ukuze namasango angavalwa.”

AmaPersi angena ngeengcango ezinkulu ezivulwa ngambini ezazishiywe zingavalwanga. Ukuba amaBhabhiloni ayesazi ukuba uKoreshi uceba ukwenza ntoni, ayeza kuzivala zonke ezo ngcango. Kodwa ngoku, iBhabhiloni yayingasakhuselekanga.

Esi sesinye seziprofeto eziseBhayibhileni ezenzeka kanye ngendlela ezazixelwe ngayo. * Iziprofeto zeBhayibhile zahlukile kwizinto abantu abathi ziza kwenzeka, ngamany’ amaxesha besithi zisuka koothixo babo bobuxoki, kuba zona zivela kuLowo uthi: “Lowo uxela ukuphela kwasekuqaleni, kwakudala izinto ebezingekenziwa.”—Isaya 46:10.

 NguThixo wenene, ogama linguYehova kuphela onokuthetha ngolo hlobo. Eli gama lithetha ukuba “Ubangela Kubekho.” Libonisa ukuba uyazazi izinto eziza kwenzeka nokuba unamandla okuzenza ngendlela afuna ngayo. Lisenza siqiniseke ukuba uza kuzenza zonke izinto azithembisileyo.

IZIPROFETO EZENZEKAYO

Ungathanda ukuva ukuba iBhayibhile yaprofeta yathi kuza kwenzeka ntoni kule mihla? Malunga neminyaka eyi-2 000 eyadlulayo, yaprofeta yathi “ngemihla yokugqibela kuya kufika amaxesha amanqam ekunzima ukujamelana nawo.” Imihla yokugqibela yantoni? Asiyomihla yokugqibela yomhlaba okanye yabantu, kodwa yeyeengxabano, ingcinezelo neentlungu eziye zabaphatha kakubi abantu kangangeminyaka. Makhe sifunde ngeziprofeto ezimbalwa ezibonisa ukuba ‘sikwimihla yokugqibela.’

Eyesi-2 kuTimoti 3:1-5 ithi: “Ngemihla yokugqibela . . . , abantu baya kuba ngabazithandayo, abathandi bemali, abazidlayo, abanekratshi, abanyelisi, abangathobeli bazali, abangenambulelo, abanganyanisekanga, abangenawo umsa wemvelo, abangayifuni kwaphela imvisiswano, abanyelisi, abangenakuzeyisa, iindlobongela, abangathandi kulunga, abangcatshi, abaneentloko ezilukhuni, abakhukhumele likratshi, abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo, benembonakalo yozinikelo lobuthixo kodwa bengaphili ngokuvisisana nalo.”

Abekho kuyo yonke indawo na namhlanje abantu abanje? Uyiqaphele indlela ababaninzi ngayo abantu abazithandayo, abathanda imali nabanekratshi? Uthini ngaba bangafuni kuxelelwa, abafuna kusoloko kuviwa ngabo? Siqinisekile ukuba uyayibona indlela abantwana abangabathobeli ngayo abazali, nokuba abantu bathanda iziyolo kakhulu kunokuthanda uThixo. Izinto ziya zisiba mbi kakhulu.

UMateyu 24:6, 7 uthi: “Niza kuva ngeemfazwe neengxelo zeemfazwe.  . . Uhlanga luya kuvukelana nohlanga nobukumkani buvukelane nobukumkani.”

Kuqikelelwa ukuba bangaphezu kweemiliyoni eziyi-100 abantu abaye babulawa kwiimfazwe nakwimilo ukuqala ngo-1914, eli nani lilogqitha lee inani labantu abakwamanye amazwe. Khawucinge iinyembezi, usizi neentlungu ezibangelwe kukusweleka kwabantu abangaka. Ngaba abantu baye bayiqaphela le nto baza baziphelisa iimfazwe?

UMateyu 24:7 uthi: “Kuya kubakho ukunqongophala kokutya.”

IWorld Food Programme yathi: “Nakubeni ukutya okukhoyo kunganela wonke umntu, kubantu abayi-815 miliyoni, umntu omnye kwabalithoba ulala engatyanga yonke imihla. Okubi nangakumbi, umntu omnye kwabathathu akondlekanga.” Kuqikelelwa ukuba qho ngonyaka kusweleka abantwana abazizigidi ezithathu ngenxa yendlala.

ULuka 21:11 uthi: “Kuya kubakho iinyikima zomhlaba ezinkulu.”

Qho ngonyaka kubakho iinyikima ezinkulu ezimalunga ne-50 000. Ziba malunga ne-100 ezimosha izakhiwo. Kwakhona, qho ngonyaka kubakho eyona nyikima inkulu ngaphezu kwazo zonke. Kuye kwaqikelelwa nokuba phakathi kuka-1975 no-2000 iinyikima zibulele abantu abayi-471 000.

UMateyu 24:14 uthi: “Ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kushunyayelwa kuwo wonke umhlaba omiweyo kube bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke kufike ukuphela.”

AmaNgqina KaYehova angaphezu kwezigidi ezisibhozo, aye ashumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani BukaThixo kumazwe amalunga ne-240. Ashumayela iindaba ezilungileyo kuzo zonke iindawo, nakwezona ndawo zikude. Xa lo msebenzi wenziwe ngendlela uThixo afuna ngayo, isiprofeto sithi kuya ‘kwandula ke kufike ukuphela.’ Iza kuthetha ukuthini loo nto? Iza kuthetha ukuphela kokulawula kwabantu nokuqalisa kolawulo loBukumkani BukaThixo. Ziziphi izithembiso eziza kwenzeka kobo Bukumkani? Khawuzifundele.