Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ngaba Kukungaqondi Nje?

Ngaba Kukungaqondi Nje?

Intombazana encinci yabona umsi ophuma kwiitshimini zomzi-mveliso uqokelelana usenza amafu amakhulu. Yazixelela ukuba lo mzi-mveliso wenza amafu. Ukungaqondi okunjalo komntwana omncinci kuyahlekisa. Sekunjalo, ukungaziqondi izinto ezinkulu kunegalelo kubomi bethu. Ngokomzekelo, xa ungayifundanga kakuhle into ebhalwe emayezeni, unokubeka ubomi bakho engozini.

Ungasengozini enkulu ngakumbi xa ungaziqondi izinto zobuthixo. Ngokomzekelo, abanye babengaziqondi iimfundiso zikaYesu. (Yohane 6:48-68) Kunokuba bafunde okungakumbi, zange bazifune izinto awayezifundisa. Balahlekelwa kakhulu!

Ngaba uyayifunda iBhayibhile ukuze ikukhokele? Siyakuncoma. Ngaba usengozini yokungaziqondi kakuhle izinto ozifundileyo? Kuyenzeka oko kubantu abaninzi. Khawucinge ngezi zinto zintathu abadla ngokungaziqondi abantu.

  • Abanye abantu abawuqondi kakuhle umyalelo weBhayibhile othi: “Yoyika uThixo oyinyaniso.” Bacinga ukuba uThixo ufuna singcangcazele nguye. (INtshumayeli 12:13) Kodwa akafuni abo bamnqulayo bavakalelwe ngolo hlobo. Uthi: “Musa ukoyika, kuba ndinawe. Musa ukubhekabheka, kuba ndinguThixo wakho. Ndiza kukuqinisa. Ndiza kukunceda.” (Isaya 41:10) Ukoyika uThixo kuthetha ukumhlonela.

  • Ngaba umhlaba uza kutshiswa ngomlilo

    Abanye abawafundi kakuhle amazwi aphefumlelweyo athi: “Yonke into inexesha layo, . . . kukho ixesha lokuzalwa nexesha lokufa.” Bathi athetha ukuthi nguThixo owaziyo ukuba mntu ngamnye uza kufa nini. (INtshumayeli 3:1, 2) Kodwa ke esi sibhalo sithetha ngobomi size sibonise ukuba ukufa kusehlela sonke. ILizwi likaThixo lifundisa nokuba izigqibo esizenzayo zichaphazela ubude bexesha esiliphilayo. Ngokomzekelo sifunda ukuba: “Ukoyika uYehova kuya kongeza imihla.” (IMizekeliso 10:27; INdumiso 90:10; Isaya 55:3) Kwenzeka njani oko? Kaloku ukuhlonela iLizwi likaThixo kusenza sikuphephe ukuziphatha kakubi nokunxila.1 Korinte 6:9, 10.

  • Xa iBhayibhile isithi amazulu nomhlaba ‘aqwetyelwe umlilo,’ abantu bacinga ukuba iza kwenzeka ngokoqobo loo nto. Bathi uThixo uza kuwutshabalalisa lo mhlaba. (2 Petros 3:7) Yena uThixo uthembisa ukuba akasoze alitshabalalise eli gaqa lomhlaba. “Useke umhlaba phezu kweendawo omiswe kuzo; awuyi kushukunyiswa ukusa kwixesha elingenammiselo.” (INdumiso 104:5; Isaya 45:18) Yinkqubo yehlabathi elibolileyo eza kutshatyalaliswa ngokungathi kungomlilo, hayi eli gaqa lomhlaba. Kuthekani ngamazulu? Ngokoqobo eli gama lithetha isibhakabhaka okanye indawo ahlala kuyo uThixo. Ngoko zombini, izulu nomhlaba azizukutshatyalaliswa

KUTHENI ABANTU BENGAKUQONDI OKUSEBHAYIBHILENI NGAMANYE AMAXESHA?

Njengokuba ubonile kule mizekelo, abantu abaninzi abakuqondi oko bakufunda eBhayibhileni. Kutheni uThixo eyivumela loo nto? Abanye basenokuthi: ‘Ukuba uThixo ebelumkile futhi esazi yonke into, ebenokusinika incwadi ecacileyo neqondeka lula kubantu bonke. Kutheni engenzanga loo nto?’ Khawuve ezi zizathu zithathu zibangela ukuba abantu bangayiqondi into ethethwa yiBhayibhile.

  1. IBhayibhile yenziwe ngohlobo lokuba iqondwe ngabo bazithobayo nabafunayo ukufunda. UYesu wathi kuYise: “Ndikudumisa esidlangalaleni,  Bawo, Nkosi yezulu nomhlaba, ngenxa yokuba uzifihle ngenyameko ezi zinto kwizilumko nakwabo baziingqondi, wazityhilela iintsana.” (Luka 10:21) IBhayibhile ibhalelwe ukuba iqondwe ngabo banomdla wokuyazi into eyitshoyo. Abantu abanekratshi—abathi ‘bazizilumko neengqondi’—baye bangayiqondi into ethethwa yiBhayibhile. Kodwa abo banomdla wokuyifunda, abafuna ukwazi ‘njengeentsana,’ bayakuqonda oko uThixo afuna bakwazi. UThixo uyenze ngobuchule iBhayibhile!

  2. IBhayibhile yeyabantu abalufuna nyhani uncedo lukaThixo ukuze bayiqonde. UYesu wathi abantu babeza kufuna ukuncedwa ukuze baqonde oko wayekuthetha. Babeza kulufumana njani olo ncedo? Wathi: “Umncedi, umoya oyingcwele, lowo uBawo aya kumthumela egameni lam, yena uya kunifundisa zonke izinto.” (Yohane 14:26) Ngoko uThixo unika abantu umoya oyingcwele, amandla akhe asebenzayo, ukuze abancede baziqonde izinto abazifunda eBhayibhileni. Kodwa akabaniki abo bangalufuniyo uncedo lwakhe. Loo nto ibangela ukuba iBhayibhile ingacaci kubo. Umoya oyingcwele ubangela ukuba amaKristu ayazi kakuhle iBhayibhile aye kunceda abantu abafuna ukukuqonda oko ikuthethayo.IZenzo 8:26-35.

  3. Ezinye iivesi zeBhayibhile ziya kuqondwa ngabantu ngexesha elifanelekileyo. Ngokomzekelo, umprofeti uDaniyeli waxelelwa ukuba makabhale izinto ezaziza kwenzeka kwixesha elizayo. Ingelosi yathi kuye: “Daniyeli, wagcine eyimfihlelo la mazwi, uyitywine incwadi leyo, kude kube lixesha lesiphelo.” Kangangeminyaka, abantu baye bayifunda le ncwadi yeBhayibhile kaDaniyeli kodwa bengayiqondi kakuhle. Phofu ke, noDaniyeli wayengaziqondi ezinye zezinto awayezibhala. Wakuvuma oku esithi: “Ndakuva oko, kodwa andakuqonda.” Ekugqibeleni, abantu babeza kusiqonda isiprofeto sikaThixo esabhalwa nguDaniyeli, kodwa ngexesha elikhethwe nguThixo. Le ngelosi yaphinda yathi: “Hamba, Daniyeli, kuba la mazwi aya kugcinwa eyimfihlelo, atywinwe kude kube lixesha lesiphelo.” Ngubani owayeza kuwuqonda lo myalezo kaThixo? ‘Abangendawo abayi kuqonda konke konke; kodwa bona abanengqiqo baya kuqonda.’ (Daniyeli 12:4, 8-10) UThixo akazicacisanga ezinye iivesi zeBhayibhile, kodwa uzicacisa ngexesha lakhe elifanelekileyo.

Ngaba amaNgqina KaYehova akhe angaziqondi izinto ezithethwa yiBhayibhile? Ewe. Kodwa xa kufika ixesha lokuba uThixo azicacise, asoloko ekulungele ukutshintsha indlela ebeziqonda ngayo. Ngokwenza oko, akholelwa ukuba alandela umzekelo wabapostile bakaKristu, ababeyitshintsha indlela abacinga ngayo nanini na uYesu ebalungisa.IZenzo 1:6, 7.

Ukungaqondi kwentombazana encinane ukuba amafu avela phi kunokuba yinto nje engenamsebenzi. Kodwa into efundiswa yiBhayibhile ibaluleke kakhulu kuwe. Umyalezo weBhayibhile ubaluleke kakhulu ukuba umntu angazama ukuwuqonda ngokuzifundela nje iBhayibhile. Ngoko funa uncedo ukuze uyiqonde into oyifundayo. Khangela abantu abafunda iBhayibhile benomdla wayo, abathembele kumoya oyingcwele kaThixo ukuze bayiqonde, nabaqinisekileyo ukuba eli lelona xesha uThixo afuna siyazi ngalo iBhayibhile. Ungoyiki ukuthetha nomnye wamaNgqina KaYehova okanye ukufunda amanqaku aphandwe kakuhle aku-jw.org/xh. IBhayibhile ithembisa oku: ‘Ukuba uthe wabiza ukuqonda, uya kukufumana ukumazi uThixo.’IMizekeliso 2:3-5.