IBhayibhile asiyoncwadi nje efana nezinye esiziqhelileyo. Inamacebiso avela kuMdali wethu. (2 Timoti 3:16) Into eyithethayo inokuba negalelo elikhulu ebomini bethu. Phofu nayo iyatsho, ithi: “Ilizwi likaThixo liphilile, linamandla.” (Hebhere 4:12) Linamandla okuphucula ubomi bethu ngeendlela ezimbini ezibalaseleyo—liyasikhokela kubomi bethu bemihla ngemihla lize lisincede sazi uThixo nezinto asithembise zona.1 Timoti 4:8; Yakobi 4:8.

Liyabuphucula ubomi bakho. IBhayibhile ingakunceda kwiingxaki zakho. Inamacebiso onokuwasebenzisa kwezi zinto zilandelayo.

Abanye abasand’ utshata baseAsia bayithanda kakhulu indlela aye asebenza ngayo amacebiso eBhayibhile. Njengabaninzi abasand’ utshata, kwakunzima ukude bazane ngokupheleleyo nokungafihlelani nto. Kodwa basebenzisa izinto ababezifunda eBhayibhileni. Kwenzeka ntoni emva koko? Umyeni, uVicent uthi: “Izinto endandizifunda eBhayibhileni zandinceda ndakwazi ukujongana neengxaki zomtshato ngothando. Ukuphila ngendlela etsho ngayo kusenze sonwaba.” Yena umfazi wakhe, uAnnalou, uthi: “Sancedwa kukufunda imizekelo yabantu abaseBhayibhileni. Ngoku ndonwabile kwaye ndanelisekile emtshatweni wethu nazizinto esifuna ukuzenza ebomini.”

Ukwazi uThixo. UVicent uphinda athi: “Ekubeni ndifunda iBhayibhile, ndiziva ndisondele kakhulu kuYehova ngoku kunangaphambili.” Ngala mazwi uVicent ubonisa ukuba iBhayibhile inokukunceda usondelelane noThixo. Xa kunjalo, akuyi kuzuza kwicebiso lakhe nje kuphela, kodwa uya kuba ngumhlobo wakhe. Uya kutsho ubone ukuba akayifihlanga indlela aza kubuphucula ngayo ubomi kwixesha elizayo, xa uya kube uvuyiswa kukuphila ‘ubomi benene’—ubomi obungenasiphelo. (1 Timoti 6:19) Akusoze uyifumane nakweyiphi na incwadi loo nto ngaphandle kweBhayibhile.

Ukuba uzimisele ukufunda iBhayibhile, ungatyhafi, nawe inokukunceda uphucule ubomi bakho kwaye wazi uThixo. Noko ke, njengoko uyifunda, kunokwenzeka ube nemibuzo emininzi. Xa kuvela loo mibuzo, cinga ngomzekelo wegosa elingumTiyopiya elaliphila kwiminyaka eyi-2 000 eyadlulayo. Lalinemibuzo ngeBhayibhile. Xa lalibuzwa ukuba liyayiqonda na into eliyifundayo, lathi: “Ngokwenene, ndingakwenza njani oko, ngaphandle kokuba ndikhokelwe nguthile?” * Lavuma ukuncedwa ngumntu owayefundisa iBhayibhile, uFilipu, owayengumfundi kaYesu. (IZenzo 8:30, 31, 34) Ukuba nawe uyafuna ukwazi ezinye izinto ezininzi ngeBhayibhile, sicela ufake isicelo ku-www.jw.org/xh okanye ubhalele kwiadresi yendawo ekufuphi kuwe kwezi zikule magazini. Unokufowunela okanye ubhalele amaNgqina KaYehova akufuphi kuwe okanye uye kwiHolo YoBukumkani ekwindawo ohlala kuyo. Kutheni ungaqalisi namhlanje ukufunda iBhayibhile, uze uyivumele ikukhokelele kubomi obubhetele?

Ukuba akuqinisekanga enoba unokuyithemba ngokupheleleyo na iBhayibhile, nceda ubukele ividiyo emfutshane ethi Sinokuqiniseka Njani Ukuba IBhayibhile Ithetha Inyani? Unokuyifumana ngokuskena le khowudi okanye ngokungena ku-jw.org/xh, ujonge kwindawo ethi, IIMPAPASHO > IIVIDIYO

^ isiqe. 8 Ukuze ufumane eminye imizekelo yamacebiso eBhayibhile, yiya kwiwebhsayithi yethu u-jw.org/xh. Jonga phantsi komxholo othi IIMFUNDISO ZEBHAYIBHILE > IMIBUZO YEBHAYIBHILE IYAPHENDULWA.

^ isiqe. 11 Funda nenqaku elikule magazini elithi, “Ngaba Kukungaqondi Nje?