“Zihlala zikho izinto ezinzima ezifuna ukulungiswa ngokuxoka.”—USamantha, eMzantsi Afrika.

Ngaba nawe utsho? NjengoSamantha sonke sikhe sakwimeko efanayo. Indlela esenza ngayo xa sikwimeko enokusilingela ekubeni singanyaniseki ibonisa ukuba yiyiphi eyona ndlela yokuziphatha esiyithandayo. Ngokomzekelo, ukuba asikuthandi ukuhlazeka, sisenokuqonda ukuba eyona nto kufuneka siyenze kukuxoka. Xa inyani ivela, ukunganyaniseki kuba nemiphumo emibi. Khawucinge ngoku.

UKUNGANYANISEKI KUPHELISA UKUTHENJWA

Ubuhlobo bakhiwa ngokuthembana. Xa abantu ababini bethembana, baziva bekhuselekile. Sekunjalo, ukuthembana akwenzeki ngokuqhwanyaza kweliso. Xa bechitha ixesha kunye, bencokola kwaye bengacingeli iziqu zabo, abantu bayathembana. Kodwa oko kuthembana kunokupheliswa sisenzo nje esinye sokungathembeki. Ibe xa kuphelile, kuba nzima ukuphinda kube khona.

Ngaba wakha waqhathwa ngumntu owawumthembile? Ukuba kunjalo, wathini? Kusenokwenzeka ukuba waphoxeka ibe waba buhlungu. Kuyaqondakala oko. Ngokuqinisekileyo ukunganyaniseki kunokusihlutha izinto ezixabisekileyo, njengobuhlobo.

UKUNGANYANISEKI KUYOSULELA

Kuphando awalenzayo uprofesa Robert Innes wezoqoqosho kwiYunivesithi yaseKhalifoniya wafumanisa ukuba “ngokwenene ukunganyaniseki kuyosulela.” Kunokufaniswa nentsholongwane—njengoko usiya usondelelana nomntu onganyanisekanga, uzibeka esichengeni “sokosulelwa” kukunganyaniseki kwakhe.

Ungawuphepha njani umgibe wokunganyaniseki? IBhayibhile ingakunceda. Khawufunde le migaqo yeBhayibhile ilandelayo.