Ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, yayisenziwa njani imisongo kwaye yayisetyenziswa njani?

Kamva imisongo yesikhumba yencwadi yeBhayibhile kaEstere, ukususela kwiminyaka yoo-1700 C.E.

Incwadi yeVangeli kaLuka isixelela ngoYesu evula umsongo kaIsaya, ewufunda aze awusonge. Ekupheleni kwencwadi yeVangeli kaYohane, uYohane uthi kumsongo wakhe wayengenakukwazi ukuzibhala zonke izinto awayezenzile uYesu.—Luka 4:16-20; Yohane 20:30; 21:25.

Yayisenziwa njani imisongo? Kwakudityaniswa iziqwenga ezenziwe ngesikhumba okanye ngompapiri ngeglue zize zisongelwe ngokhuni. Kwakuye kubhalwe imihlathi emifutshane ezalise wonke lo msongo ize isongelwe ngaphakathi. Ukuba umsongo mde, wawusiba nokhuni macala, ukuze xa umfundi ekhangela indawo ethile, akwazi ukuwuvula ngesinye isandla aze awusonge ngesinye ade ayifumane loo ndawo ayikhangelayo.

IThe Anchor Bible Dictionary ithi: “Xa uvuliwe umsongo wawukwazi ukuba ziimitha eziyi-10 ubude ukuze kubhalwe yonke incwadi.” Ngokomzekelo, kuqikelelwa ukuba incwadi yeVangeli kaLuka yayinokubhalwa kumsongo onobude obuziimitha eziyi-9.5. Kwezinye iimeko, lo msongo wawucwezwa ngaphezulu nangezantsi, ukhuhlwe ngelitye elifana nelokulola uze udaywe.

Inoba yayingoobani “ababingeleli abaziintloko” ekuthethwe ngabo kwiZibhalo ZamaKristu ZesiGrike?

Xa kwakuqala ububingeleli kwaSirayeli, kwakumiselwa indoda enye kuphela ukuba ibe ngumbingeleli omkhulu ubomi bayo bonke. (Numeri 35:25) Umbingeleli omkhulu wokuqala yayinguAron. Xa umbingeleli efile, kwakungena unyana wakhe omkhulu. (Eksodus 29:9) Amadoda amaninzi kwinzala ka-Aron ayengababingeleli, kodwa kuyabonakala ukuba ambalwa awaba ngababingeleli abakhulu.

Xa uSirayeli wayelawulwa ziintlanga, zazimisela iinkokeli ezingengomaSirayeli zize zisuse ababingeleli abakhulu abangamaYuda nanini na zithanda. Sekunjalo, kuyabonakala ukuba kwakusoloko kukhethwa kwimbinana yeentsapho ezifumileyo, abaninzi babekhethwa kwinzala ka-Aron. Ngokuqinisekileyo ibinzana elithi “ababingeleli abaziintloko” libhekisela kumalungu aphambili ababingeleli. Kusenokwenzeka ukuba ababingeleli abaziintloko babequka iintloko zezahlulo okanye amaqela ayi-24 ababingeleli; amalungu adumileyo eentsapho zababingeleli abakhulu; nombingeleli omkhulu owasuswayo, njengoAnas.—1 Kronike 24:1-19; Mateyu 2:4; Marko 8:31; IZenzo 4:6.