“Aniwazi umhla eza ngawo iNkosi yenu.”—MAT. 24:42.

IINGOMA: 136, 129

1. Zekelisa indlela ekubaluleke ngayo ukuhoya ixesha nezinto ezenzekayo. (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)

KUVELE iwotshi kwiscreen sendibano ibala imizuzu emihlanu. Ukuyibona kwethu siyazi ukuba simele sihlale phantsi, size sinandiphe umculo odlalwayo xa kuqala indibano. Lixesha lokuba sithi cwaka size simamele umculo omnandi weokhestra yeWatchtower, yaye okubaluleke nangakumbi, lixesha lokulungisa iingqondo neentliziyo zethu ukuze zilungele iintetho eziza kulandela. Kodwa kuthekani ukuba abanye basaxakeke zezinye izinto, behla benyuka okanye basancokola nabahlobo, bengaboni nokuba sele kuqalisiwe? Kucacile ke ukuba khange balihoye ixesha, ibe ababoni nokuba usihlalo sele eseqongeni, umculo uyadlala, nabantu bahleli phantsi. Lo mzekelo usinceda silixabise ixesha njengoko sisondela kwisiganeko esibaluleke ngakumbi esifuna sihlale silindile. Sisiphi eso siganeko?

2. Kwakutheni ukuze uYesu athi abafundi bakhe bamele ‘bahlale belindile’?

2 Xa wayethetha ‘ngokupheliswa kwenkqubo yezinto,’ uYesu Kristu wabongoza abafundi bakhe wathi: “Hlalani  nikhangele, hlalani niphaphile, kuba anazi ukuba ixesha elimisiweyo linini na.” Emva koko, uYesu waphinda wababongoza wathi: “Hlalani nilindile.” (Mat. 24:3; funda uMarko 13:32-37.) Ingxelo ekuMateyu nayo ibonisa ukuba uYesu wabalumkisa abalandeli bakhe ukuba bahlale bephaphile, wathi: “Hlalani nilindile, ngenxa yokuba aniwazi umhla eza ngawo iNkosi yenu. . . . Hlalani nilungile, kuba uNyana womntu uza ngelixa eningacinganga ukuba lilo.” Waphinda wathi: “Hlalani nilindile, ngenxa yokuba ningayazi imini okanye ilixa.”—Mat. 24:42-44; 25:13.

3. Kutheni sisixabisa isilumkiso sikaYesu?

3 Thina maNgqina kaYehova sisixabise gqitha isilumkiso sikaYesu. Siyazi kakuhle ukuba siphila kanye ekupheleni ‘kwexesha lesiphelo,’ ibe siyazi nokuba “imbandezelo enkulu” isemnyango! (Dan. 12:4; Mat. 24:21) Siyazibona iimfazwe ezimanyumnyezi, ukuqatsela kokuziphatha okubi nokuchas’ umthetho, umbhodamo kwezonqulo, ukunqongophala kokutya, iindyikityha zokufa, ibe neenyikima zixhaphakile emhlabeni wonke. Siyazi ukuba abantu bakaYehova benza umsebenzi omkhulu wokushumayela ngoBukumkani yonk’ indawo. (Mat. 24:7, 11, 12, 14; Luka 21:11) Siyijonge ngamehl’ abomvu indlela okuza kusichaphazela ngayo ukuza kweNkosi, nendlela okuza kuyiphumeza ngayo injongo kaThixo.—Marko 13:26, 27.

UKUNIKELA INGQALELO KWIXESHA

4. (a) Kutheni sikholelwa ukuba uYesu uyalazi ngoku ixesha eza kuqalisa ngalo iArmagedon? (b) Nangona singazi ukuba iza kuqalisa nini imbandezelo enkulu, yintoni esinokuqiniseka ngayo?

4 Siyalazi ixesha eqala ngalo indibano. Kodwa ke nokuba singazama kangakanani, soze siwazi unyaka eza kuqalisa ngawo imbandezelo enkulu, singasathethi ke ngosuku nexesha. Xa wayesemhlabeni, uYesu wathi: “Akukho bani uwaziyo loo mhla nelo lixa, azazi neengelosi zamazulu engazi noNyana, kodwa nguBawo kuphela.” (Mat. 24:36) Kodwa ngoku uYesu unikwe amandla okutshabalalisa ihlabathi likaSathana. (ISityhi. 19:11-16) Ngoko, kusengqiqweni ukuthi uYesu uyalazi ngoku ixesha eza kuqalisa ngalo iArmagedon. Kodwa ke, thina asilazi. Ngoko kubalulekile ukuba sihlale silindile de kuqalise imbandezelo enkulu. Yena uYehova ebesoloko eqinisekile ngalo mhla. Ulazi ngqo ixesha lokufika kwesiphelo. Sele ebala nje ukuba kushiyeke ixesha elingakanani iqalise imbandezelo enkulu, ibe ‘ayiyi kufika emva kwexesha!’ (Funda uHabhakuki 2:1-3.) Sinokuqiniseka njani ngaloo nto?

5. Yenza umzekelo obonisa ukuba iziprofeto zikaYehova zisoloko zizaliseka kanye ngexesha.

5 Zonke iziprofeto zikaYehova bezisoloko zizaliseka kanye ngexesha elibekiweyo! Khawucinge ngendlela awalibamba ngayo ixesha xa wakhulula amaSirayeli eYiputa. Ebhekisela kuNisan 14, 1513 B.C.E., uMoses wathi: “Ekupheleni kweminyaka engamakhulu amane anamashumi amathathu, kanye ngalo olo suku, yaphuma yonke imikhosi kaYehova ezweni laseYiputa.” (Eks. 12:40-42) Loo ‘minyaka iyi-430’ yaqalisa xa umnqophiso kaYehova noAbraham waqalisa ukusebenza ngo-1943 B.C.E. (Gal. 3:17, 18) Kamva, uYehova wathi kuAbraham: “Yazi ngokuqinisekileyo ke ukuba imbewu yakho iya kuba ngumphambukeli ezweni elingelolayo, yaye iya kubakhonza, baze bona bayixhwalekise ngokuqinisekileyo iminyaka emakhulu mane.” (Gen. 15:13; IZe. 7:6) Loo  ‘minyaka iyi-400’ yenkxwaleko yaqalisa ngo-1913 B.C.E. xa uIshmayeli wagculela uIsake ekulunyulweni kwakhe, ibe yaphela xa amaSirayeli akhululwayo eYiputa ngo-1513 B.C.E. (Gen. 21:8-10; Gal. 4:22-29) UYehova walimisela kwiinkulungwane ezine ngaphambili ixesha awayeza kubakhulula ngalo abantu bakhe!

6. Kutheni sinokuqiniseka ukuba uYehova uza kubasindisa abantu bakhe?

6 UYoshuwa, owayengomnye wabantu abakhululwayo eYiputa, wawakhumbuza amaSirayeli wathi: “Niyazi kakuhle ngeentliziyo zenu zonke nangemiphefumlo yenu yonke ukuba akusilelanga nalinye ilizwi kuwo onke amazwi alungileyo uYehova uThixo wenu awathethileyo kuni. Onke abe yinyaniso kuni. Akusilelanga nalinye ilizwi kuwo.” (Yosh. 23:2, 14) Ngoko sinokuqiniseka ukuba uYehova uza kusizalisekisa naso isithembiso sokusisindisa ngembandezelo enkulu. Kodwa ke, ukuba siyafuna ukusinda xa kutshatyalaliswa le nkqubo, simele sihlale silindile.

KUFUNEKA SIHLALE SILINDILE UKUZE SISINDE

7, 8. (a) Wawuyintoni umsebenzi wabalindi mandulo, ibe oku kusifundisa ntoni? (b) Yenza umzekelo wento eyayinokwenzeka xa abalindi belele.

7 Sinokufunda isifundo kumaxesha amandulo ngendlela ekubaluleke ngayo ukuhlala silindile. Kudala, izixeko ezikhulu ezininzi—njengeYerusalem—zazijikelezwe ziindonga eziphakamileyo. Ezi ndonga zazikhusela isixeko ekuhlaselweni, ibe zineendawo eziphezulu ezazisenza abantu abagadileyo abahleli kuzo bakwazi ukubona macala onke esixeko. Abalindi babehlala emasangweni nasezindongeni, imini nobusuku. Kwakufuneka bazise abantu besixeko ngayo nayiphi na ingozi ezayo. (Isa. 62:6) Kwakubalulekile ukuba abalindi bahlale bethe qwa, kuba oku kwakuchaphazela ubomi babantu.—Hez. 33:6.

8 Umbhali-mbali ongumYuda uJosephus ubalisa athi, eYerusalem ngo-70 C.E. imikhosi yamaRoma yakwazi ukuyithathela kuyo iNqaba yaseAntoniya, eyayidibene nodonga lwaseYerusalem, kuba abalindi emasangweni babelele yoyi! Ukusuka apho, amaRoma ahlasela itempile aza ayintumeka ngomlilo, nto leyo eyakhokelela kweyona mbandezelo inkulu yakha yabonwa ngamaYuda.

9. Yintoni abangayiqondiyo abalindi banamhlanje?

9 Amazwe amaninzi namhlanje ‘anabalindi’ abangamajoni ajonge imida, neekhamera zokubona izinto ezenzeka emfihlekweni. Aba balindi bagade nantoni na enokulifaka engozini ilizwe labo. Sekunjalo, babona kuphela iingozi ezinokubangelwa ngoorhulumente bokoqobo okanye ngabantu. Abazi kwanto ngoBukumkani bukaThixo obusezulwini obulawulwa nguKristu, nezinto obuzenzayo ngoku, nobuseza kuzenza njengokugweba iintlanga. (Isa. 9:6, 7; 56:10; Dan. 2:44) Ngokwahlukileyo, ukuba thina sihlala silindile, asiyi kuqubuliseka xa imini yomgwebo ifika.—INdu. 130:6.

LUMKA UNGAPHAZAMISEKI

10, 11. (a) Yintoni esimele siyilumkele, yaye ngoba? (b) Yintoni ekwenza uqiniseke ukuba uMtyholi ubaphembelele abantu ukuba bangazihoyi iziprofeto zeBhayibhile?

10 Cinga ngomlindi obehleli egadile ubusuku bonke. Udinwa kakhulu aze ozele nyhani kanye xa sele egqiba ukugada. Ngokufanayo, okukhona sisondela esiphelweni sale nkqubo yezinto, kokukhona kuya kusiba nzima ukuhlala sithe qwa. Enjani yona intlekele eya kusehlela  ukuba asihlali silindile! Makhe sithethe ngezinto ezintathu ezinokusenza singahlali siphaphile ukuba asilumkanga.

11 UMtyholi uyabambambazela abantu ukuze bozele ngokomoya. Ngaphambi kokuba afe, uYesu wabalumkisa kwada kwakathathu abafundi bakhe ‘ngomlawuli weli hlabathi.’ (Yoh. 12:31; 14:30; 16:11) UYesu wayesazi ukuba uMtyholi wayeya kubamfamekisa iingqondo abantu ukuze bangakuthatheli ntweni ukungxamiseka kweziprofeto zikaThixo ngekamva. (Zef. 1:14) Ukwenza oku esebenzisa unqulo lobuxoki. Yintoni oye wayiqaphela xa uncokola nabanye? Ngaba awuqaphelanga ukuba uMtyholi sele ‘ezimfamekisile iingqondo zabangakholwayo’ ukuze bangakuphapheli ukupheliswa kwale nkqubo yezinto nokulawula kukaKristu kuBukumkani bukaThixo? (2 Kor. 4:3-6) Kukangaphi usiva abantu besithi, “Andinamdla”? Abaninzi ababi namdla ngakumbi xa sizama ukubaxelela ngento eza kwenzeka kweli hlabathi.

12. Kutheni singamele simvumele uMtyholi asikhohlise?

12 Musa ukuvumela ukungabi namdla kwabanye kukutyhafise ekuhlaleni ulindile. Kaloku wazi ngcono kunabo wena. UPawulos wabhalela amanye amakholwa wathi: ‘Nazi kakuhle ukuba imini kaYehova iyeza,’ waza wongezelela wathi, “iza kanye njengesela ebusuku.” (Funda eyoku-1 kwabaseTesalonika 5:1-6.) UYesu wasilumkisa wathi: “Hlalani nilungile, ngenxa yokuba uNyana womntu uza ngelixa eningalicingelanga.” (Luka 12:39, 40) Kungekudala, uSathana uza kukhohlisa abantu bakholelwe ukuba kukho “uxolo nonqabiseko.” Uza kubakhohlisa bacinge ukuba yonke into ihamba kakuhle. Kuthekani ngathi? Imini yomgwebo ayizi ‘kusiqubula njengamasela,’ ukuba nje ‘sihlala siphaphile, sithe qwa.’ Yiyo loo nto simele sifunde iBhayibhile yonke imihla, size sicamngce ngoko uYehova asixelela kona.

13. Yintoni eyenziwa ngumoya wehlabathi ebantwini, ibe thina sinokuyiphepha njani impembelelo yawo eyingozi?

13 Umoya wehlabathi uyabalalisa abantu ngokomoya. Abantu abaninzi bazixakekise ngezinto ezingenamsebenzi,  bade ‘bangayiphapheli intswelo yabo yokomoya.’ (Mat. 5:3) Bathene nca nezinto eziphathekayo zeli hlabathi ezikhwezela “inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo.” (1 Yoh. 2:16) Kwakhona, amajelo okuzonwabisa enze abantu baba ‘ngabathandi beziyolo,’ ibe oku kuya kuqatsela unyaka nonyaka. (2 Tim. 3:4) Yiloo nto uPawulos waxelela amaKristu ukuba ‘angayicebeli kwangaphambili iminqweno yenyama,’ eyenza abantu balale ngokomoya.—Roma 13:11-14.

14. Sisiphi isilumkiso esisifumana kuLuka 21:34, 35?

14 Sikhetha ukuphenjelelwa ngumoya kaThixo kunowehlabathi, kuba okaThixo usinceda siziqonde iziganeko eziza kwenzeka. [1] (1 Kor. 2:12) Kodwa siyaqonda ukuba ayizozinto zinkulu kuphela ezinokusozelisa ngokomoya—kwaezi ziqhelekileyo zinokuyenza loo nto xa sizivumela zisiphazamise ekukhonzeni kwethu uYehova. (Funda uLuka 21:34, 35.) Abanye basenokuhlekisa ngathi xa sihlala silindile, kodwa loo nto ayimele isenze sityhafe. (2 Pet. 3:3-7) Kunoko, simele sihlale sihlanganisana namanye amaKristu kwiintlanganiso zebandla, apho ukhoyo umoya kaThixo.

Ngaba wenza konke onako ukuze uhlale uphaphile? (Jonga isiqendu 11-16)

15. Kwenzeka ntoni kuPetros, uYakobi noYohane, yaye nathi loo nto inokusehlela njani?

15 Ukungafezeki kwethu kunokusenza singakwazi ukuhlala siphaphile. UYesu wayesazi ukuba abantu banento yokufuna ukunikezela kubuthathaka babo. Cinga ngoko kwenzeka ngobusuku bangaphambi kokuba uYesu abulawe. Ukuze agcine ingqibelelo yakhe, kwakufuneka acele amandla kuBawo wakhe wasezulwini. Wacela uPetros, uYakobi noYohane ukuba ‘bahlale belindile’ ngoxa wayethandaza. Sekunjalo, babengabuqondi ubunzulu bento eyayiza kwenzeka. Endaweni yokuhlala belindile njengeNkosi yabo, baye banikezela kwiminqweno yabo, balala. Nakubeni naye uYesu wayedinwe eyimfe, wayethe qwa yaye ethandaza ngokungapheziyo kuBawo wakhe. Abafundi bakhe babemele ukuba nabo benza loo nto.—Marko 14:32-41.

16. Ngokutsho kukaLuka 21:36, uYesu wathi ‘sinokuhlala njani siphaphile’?

16 ‘Ukuhlala siphaphile’ kuthetha okungakumbi kunokuba neenjongo nje ezintle. Kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kwesiganeko sakumyezo waseGetsemane, uYesu waxelela abafundi bakhe ukuba benze isikhungo kuYehova. (Funda uLuka 21:36.) Ngoko ukuze sihlale silindile, simele sikuphaphele ukuthandaza.—1 Pet. 4:7.

NIMELE NISOLOKO NIPHAPHILE

17. Sinokuqinisekisa njani ukuba sikulungele oko kuza kwenzeka kungekudala?

17 Ekubeni uYesu wathi isiphelo sasiya kufika “ngelixa esingacinganga ukuba lilo,” eli asiloxesha lokulala ngokomoya, ingelilo nexesha lokuleqeka emva kwezinto ezinomtsalane zeli hlabathi likaSathana ezinqwenelwa yimizimba yethu. (Mat. 24:44) UThixo noKristu basixelele eBhayibhileni ukuba yintoni abaza kusenzela yona kungekudala, yaye basixelele nokuba sinokuhlala njani silindile. Simele sinikele ingqalelo kubuhlobo bethu noYehova, nokufuna kuqala uBukumkani. Simele siliphaphele ixesha neziganeko ukuze sikulungele oko kuza kwenzeka. (ISityhi. 22:20) Ubomi bethu busesichengeni!

^ [1] (isiqendu 14) Jonga isahluko 21 sencwadi ethi UBukumkani BukaThixo Buyalawula!