Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yibani Nobubele Kubantu Basemzini

Yibani Nobubele Kubantu Basemzini

‘Ningalibali ukuba nobubele kwiindwendwe.’HEB. 13:2.

IINGOMA: 124, 79

1, 2. (a) Zeziphi iingxaki ababa nazo abantu abaninzi abevela kwamanye amazwe? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.) (b) IBhayibhile isikhuthaza ukuba senze ntoni, yaye oku kusenza sizibuze yiphi imibuzo?

KWIMINYAKA engaphezu kweyi-30 eyadlulayo, uOsei, [1] owayengeloNgqina ngoko, waya eYurophu esuka eGhana. Uthi: “Kungakhange kube kudala ndifikile ndabona ukuba andihoywanga. Ndandingayiqhelanga nemozulu. Xa ndemkayo kwisikhululo seenqwelo-moya ndaza ndaziva ndindedwa okokuqala ebomini bam, ndalila.” Kuba wayengalwazi kakuhle ulwimi lwalapho, kwadlula unyaka esokola ukufumana umsebenzi ofanelekileyo. Ukuba kude nentsapho yakhe kwamenza waziva elilolo yaye ekhumbula ekhaya.

2 Khawucinge ngendlela obuya kufuna ukuphathwa ngayo ukuba ubukwimeko efanayo. Ubungayi kukuxabisa ukwamkelwa ngobubele kwiHolo yoBukumkani, kungakhathaliseki ukuba ungoweliphi ilizwe okanye ibala lakho linjani? IBhayibhile ikhuthaza amaKristu enene ngala mazwi: ‘Ningalibali ukuba nobubele kwiindwendwe.’ (Heb. 13:2) Ngoko makhe siphendule  le mibuzo: UYehova ubajonga njani abantu belinye ilizwe? Kutheni kusenokufuneka siyitshintshe indlela esibajonga ngayo abantu abavela kwezinye iindawo? Sinokubenza njani abantu belizwe lasemzini abakwibandla lethu bazive besekhaya?

INDLELA UYEHOVA ABAJONGA NGAYO ABANTU BASEMZINI

3, 4. Ngokutsho kwe-Eksodus 23:9, amaSirayeli ayefanele abaphathe njani abantu abavela kwamanye amazwe yaye ngoba?

3 Emva kokuba ehlangule abantu bakhe eYiputa, uYehova wabanika imithetho yendlela yokuphatha abo babengengomaSirayeli ababekunye nabo. (Eks. 12:38, 49; 22:21) Kuba abantu abavela kwelinye ilizwe bedla ngokungazifumani ezinye izinto, uYehova wabenzela amalungiselelo athile. Ukukhwahlaza yayilelinye laloo malungiselelo.—Lev. 19:9, 10.

4 Kunokuba athi nje amaSirayeli mawahlonele abantu abavela kwelinye ilizwe, uYehova wathi amele azifake ezihlangwini zabo. (Funda iEksodus 23:9.) Ayesazi ukuba kunjani ukuba ‘ngumphambukeli.’ Kusenokwenzeka ukuba nangaphambi kokuba amaHebhere abe ngamakhoboka, amaYiputa ayezikhetha kuwo kuba ecinga ukuba uhlanga nonqulo lwawo lubhetele. (Gen. 43:32; 46:34; Eks. 1:11-14) Xa ayengabaphambukeli, amaSirayeli aphila ubomi obunzima, kodwa uYehova wayelindele ukuba abaphathe abantu abavela kwelinye ilizwe ngokungathi ‘zizalamane’ zawo.—Lev. 19:33, 34.

5. Yintoni enokusinceda sibonise indlela uYehova abakhathalele ngayo abantu abavela kwamanye amazwe?

5 Sinokuqiniseka ukuba nanamhlanje uYehova ubakhathalele ngendlela efanayo abantu abavela kwamanye amazwe abeza kwiintlanganiso zebandla. (Dut. 10:17-19; Mal. 3:5, 6) Xa sicinga ngeengxaki abadibana nazo ezifana nokucalulwa okanye ukungalwazi kakuhle ulwimi, siya kutsho sibonise ububele kubo size sibenze bazive besekhaya.—1 Pet. 3:8.

YITSHINTSHE INDLELA OBAJONGA NGAYO ABANTU BASEMZINI

6, 7. Yintoni ebonisa ukuba amaKristu enkulungwane yokuqala ayeka ukucalula abanye abantu?

6 AmaKristu enkulungwane yokuqala kwafuneka ayeke ukucalula abanye abantu, nto leyo eyayixhaphakile kumaYuda. NgePetenkoste ka-33 C.E., amaKristu awayehlala eYerusalem abuka lawo awayesandul’ ukuguquka awayevela kwezinye iindawo. (IZe. 2:5, 44-47) Ngokubathanda abazalwana abavela kwamanye amazwe, amaKristu angamaYuda ayebonisa ukuba ayayiqonda intsingiselo yegama elithi “ukubuk’ iindwendwe,” okuthetha ‘ukubonisa ububele’ kubantu abavela kwamanye amazwe.

7 Njengoko ibandla lamaKristu lokuqala lalikhula, kwakukho ingxaki ekusenokwenzeka ukuba yayibangelwa lucalulo. AmaYuda athetha isiGrike ayekhalazela into yokuba abahlolokazi bawo bengaphathwa ngendlela efanayo nabanye. (IZe. 6:1) Ukuze iconjululwe le ngxaki, abapostile bakhetha amadoda asixhenxe ukuze aqinisekise ukuba akukho mntu ungahoyekanga. Ukuze kungaxanjuliswana ngemvelaphi yala madoda, nto leyo esenokuba yayiyingxaki kumaKristu elo xesha, kwakhethwa amadoda angamaGrike.—IZe. 6:2-6.

8, 9. (a) Yintoni enokubonisa ukuba siyabacalula abanye okanye sicinga ukuba uhlanga lwethu lubhetele? (b) Yintoni ekufuneka siyisiphule neengcambu? (1 Pet. 1:22)

8 Enoba siyayiqonda loo nto okanye akunjalo, indlela esikhule ngayo inefuthe kuthi. (Roma 12:2) Ukongezelela, kusenokwenzeka ukuba sidla ngokuva abamelwane, abantu esiphangela okanye esifunda nabo bethetha ngendlela ezithobayo  ezinye iintlanga okanye abo banebala elahlukileyo kwelethu. Ziba neliphi ifuthe kuthi ezo mbono zibonisa umkhethe? Siye sizive njani xa umntu ehlekisa ngohlanga lwethu, mhlawumbi ebaxa indlela esizenza ngayo izinto?

9 Kangangexesha elithile, umpostile uPetros wayebacalula abantu abangengomaYuda, kodwa ekuhambeni kwexesha wayeka ukungabathandi. (IZe. 10:28, 34, 35; Gal. 2:11-14) Ngokufanayo, ukuba nathi siyabacalula abanye okanye sicinga ukuba lubhetele uhlanga lwethu, kufuneka senze umgudu wokukusiphula neengcambu oko. (Funda eyoku-1 kaPetros 1:22.) Enye into ekufuneka siyikhumbule kukuba, akukho namnye kuthi obefanelwe kukusindiswa; sonke asifezekanga enoba siloluphi uhlanga. (Roma 3:9, 10, 21-24) Ngoko kutheni sifanele sicinge ukuba sibhetele kunabanye? (1 Kor. 4:7) UPawulos waluleka amanye amaKristu athanjisiweyo wathi, ‘awasengawo abasemzini nabaphambukeli, kodwa angamalungu endlu kaThixo.’ (Efe. 2:19) Nathi simele sibe nembono efana neyakhe. Ukwenza umgudu wokuyeka ukubaculula abantu abanemvelaphi eyahlukileyo kweyethu, kuya kusinceda ukuba sambathe ubuntu obutsha.—Kol. 3:10, 11.

UKUBA NOBUBELE KUBANTU BASEMZINI

10, 11. UBhohazi wayibonisa njani indlela uYehova abajonga ngayo abantu basemzini, kwindlela awamphatha ngayo uRute umMowabhikazi?

10 UBhohazi wabonisa indlela uYehova abajonga ngayo abantu basemzini kwindlela awamphatha ngayo uRute, umMowabhikazi. Xa wayeze kuhlola intsimi yakhe ngoxa yayivunwa, uBhohazi waliqaphela eli bhinqa lasemzini lisebenza nzima libhikica emva kwabavuni bakhe. Weva ukuba lalicele ukubhikica, nangona lalinganyanzeleka ukuba likwenze oko, ngoko uBhohazi walivumela ukuba libhikice naphakathi kwezithungu.—Funda uRute 2:5-7, 15, 16.

11 Incoko eyalandelayo emva koko ibonisa ukuba uBhohazi wayemkhathelele ngokwenene uRute. Eli bhinqa lasemzini lalingakhuselekanga. Walicela ukuba lihlale namanye amabhinqa asematsha ukuze lingakhathazwa ngabafana ababesebenza entsimini. Waqinisekisa nokuba liza kufumana ukutya namanzi njengabaqeshwa bakhe. Ukongezelela, uBhohazi zange athethe kakubi neli bhinqa lasemzini lingathathi ntweni.—Rute 2:8-10, 13, 14.

12. Kunokuba naliphi ifuthe ukubonisa ububele kubantu basemzini?

12 UBhohazi akazange athande nje indlela uRute awayemthanda ngayo uninazala uNahomi, kodwa wayevuyiswa nayinto yokuba eye wangumkhonzi kaYehova. Ububele bukaBhohazi yayiyindlela uYehova abonisa ngayo uthando olungagungqiyo kwibhinqa ‘elalifuna indawo yokusabela phantsi kwamaphiko kaThixo wamaSirayeli.’ (Rute 2:12, 20; IMize. 19:17) Ngokufanayo, ukuba sibaphatha ngobubele abanye ziya kutsho “zonke iintlobo zabantu” ziyibone inyaniso nendlela uYehova azithanda ngayo.—1 Tim. 2:3, 4.

Ngaba sibabulisa ngobubele abantu esiqala ukubabona kwiHolo yoBukumkani? (Jonga isiqendu 13, 14)

13, 14. (a) Kutheni sifanele sizimisele ukubulisa abantu basemzini abeze kwiHolo yoBukumkani? (b) Unokwenza ntoni ukuze ukhululeke uze uthethe nomntu wolunye uhlanga?

13 Xa sikwiHolo yoBukumkani, enye indlela esinokubonisa ngayo ububele kubantu abafikayo basemzini, kukuncuma xa sibabulisa. Abantu abavela kwamanye amazwe badla ngokuba neentloni baze bahlale bodwa. Ngenxa yendlela abakhuliswe ngayo okanye ukuhlupheka, basenokuziva bebancinci kunezinye iintlanga. Ngoko kufuneka ibe sithi abazisondeza kubo ngokuba nomdla kubo. Ukuba  iJW Language ikhona ngolwimi lwakho, unokufunda kuyo indlela yokubabulisa ngolwimi lwabo lweenkobe.Funda amaFilipi 2:3, 4.

14 Usenokungakhululeki ukuthetha no- mntu ovela kwelinye ilizwe. Ukuze uqalise incoko unokumxelela ngawe. Unokufumanisa ukuba zininzi izinto enifana ngazo kunezo nahluke ngazo, nokuba uhlanga ngalunye lunezinto zalo ezintle nezingekho ntle.

BENZE BONKE BAZIVE BESEKHAYA

15. Yintoni eya kusinceda sibavele abasemzini abasafikayo?

15 Ukuze ubenze bazive besekhaya abo basebandleni, zibuze, ‘Ukuba bendikwilizwe lasemzini, bendiya kufuna ukuphathwa njani?’ (Mat. 7:12) Yiba nomonde kubantu basemzini abasafikayo. Ekuqaleni, sisenokungayiqondi indlela abacinga nabazenza ngayo izinto. Endaweni yokuba sifune benze izinto ngendlela esenza ngayo, kutheni singabamkeli ngale ndlela bayiyo?—Funda amaRoma 15:7.

16, 17. (a) Yintoni esinokuyenza ukuze sibe nobuhlobo nabantu abanemvelaphi eyahlukileyo kweyethu? (b) Zeziphi iindlela esinokubanceda ngazo abazalwana abasuka kwelinye ilizwe abakwibandla lethu?

16 Ukufunda ngendlela abaphila ngayo abantu basemzini, kuya kwenza kube lula ukuhlala nabo. Xa sinonqulo lwentsapho sinokwenza ixesha lokuphanda ngeentlanga esingaziqhelanga ezikwibandla nakwintsimi yethu. Enye indlela esinokuba nobuhlobo ngayo nabantu abanemvelaphi eyahlukileyo kweyethu, kukubamemela kwisidlo emakhayeni ethu. Kuba uYehova ‘ezivulele iintlanga umnyango wokholo’ asinakubavulela na nathi iminyango yethu abo basemzini “bahlobene nathi elukholweni”? —IZe. 14:27; Gal. 6:10; Yobhi 31:32.

Ngaba sikhe sibameme abantu abavela kwamanye amazwe? (Jonga isiqendu 16, 17)

17 Ngokuchitha ixesha kunye nentsapho esuka kwelinye ilizwe siya kutsho siqonde  indlela abazama nzima ngayo ukuqhela indlela yokuphila entsha. Siya kubona nokuba bafuna ukuncedwa bazi ulwimi. Ukuba kunokwenzeka, sinokubaxelela ngamasebe karhulumente anokubanceda bafumane umsebenzi okanye indawo yokuhlala. Ukubanceda ngezo ndlela kunokubothulela umthwalo abazalwana bethu.—IMize. 3:27.

18. Nguwuphi umzekelo wokuba nentlonelo noxabiso abanokufunda kuwo abazalwana abavela kwamanye amazwe?

18 Nabo abazalwana abavela kwamanye amazwe bamele bazame ukuqhelana nendlela ekuphilwa ngayo kwelo lizwe bakulo. URute wenza kanye oko. Okokuqala, wazihlonela izithethe zelizwe awayekulo ngokuthi acele ngaphambi kokuba abhikice. (Rute 2:7) Zange avele abhikice nje ngokungathi abanye abantu banyanzelekile ukuba bamnike izinto. Okwesibini, wabonisa ukuba uyabuxabisa ububele awayebenzelwe. (Rute 2:13) Xa abazalwana abavela kwamanye amazwe besenza okufanayo, baya kuhlonelwa ngabantu basekuhlaleni nangabazalwana babo.

19. Kutheni sifanele sibamkele abantu basemzini?

19 Siyavuya kuba uYehova ethe ngenxa yobubele bakhe obungasifanelanga wavumela ukuba zonke iintlanga zikwazi ukuva iindaba ezilungileyo. Mhlawumbi bekuya kuba nzima xa bebekumazwe abo ukufunda iBhayibhile okanye ukunxulumana nabantu bakaYehova ngokukhululekileyo. Kodwa ngoku bayakwazi ukunxulumana nathi, ngoko ngaba asimele sibenze bazive besekhaya? Ububele esibabonisa bona, enoba asikwazi ukubanceda kangako ngemali okanye ngezinto esinokubenzela zona, bubonisa indlela uYehova abathanda ngayo. ‘Masixelise uThixo,’ senze konke esinako ukuze samkele abasemzini.—Efe. 5:1, 2.

^ [1] (isiqendu 1) Igama litshintshiwe.