KUBA mnandi uze uzive uthandwa xa omnye umntu ekwenzela ububele. Xa sibona ukuba kukho umntu osikhathaleleyo, siyayixabisa loo nto. Ekubeni kuba mnandi xa senzelwe ububele, thina sinokwenza njani ukuze sibe nabo?

Umntu onobubele ubakhathalele nyhani abanye abantu ibe loo nto uyibonisa ngokubakhuthaza nokubenzela izinto ezintle. Ekubeni bubonakala ngezenzo, ububele asikokuzenza ngathi unembeko. Ububele bokwenyani bubangelwa kukuthanda abantu nokuba novelwano. Okubaluleke nangakumbi kukuba, ububele yinxalenye yesiqhamo somoya oyingcwele kaThixo ekufuneka sibonakale kumaKristu. (Gal. 5:22, 23) Sifanele sibe nobubele, ngenxa yoko masithethe ngendlela uYehova noNyana wakhe abalubonise ngayo olu phawu nendlela esinokubalinganisa ngayo.

UYEHOVA UNOBUBELE KUBO BONKE ABANTU

UYehova unobubele ibe uyabacingela bonke abantu, nabo “bangenambulelo nabangendawo.” (Luka 6:35) Ngokomzekelo, uYehova ‘ulenza ilanga lakhe liphume kubantu abangendawo nabalungileyo nemvula uyinisa kubantu abangamalungisa nabangengomalungisa.’ (Mat. 5:45) Yiloo nto nabantu abangavumiyo ukuba uYehova nguMdali befumana kwizinto azenzele abantu ukuze baqhubeke bephila, ibe babonakala bonwabile.

Omnye weyona mizekelo mihle yobubele bukaYehova yinto awayenzela uAdam noEva. Emva nje kokuba bonile, uAdam noEva “bathunga amagqabi omkhiwane baza bazenzela imibhinqo.” UYehova wayesazi ukuba kwakufuneka babe nempahla eyayiza kumelana neemeko zangaphandle kwe-Eden, kuba umhlaba wawuqalekisiwe ibe ‘unameva nenkunzane.’ Ngenxa yokuba enobubele, uYehova wabenzela “izambatho ezinde zezintsu.”​—Gen. 3:7, 17, 18, 21.

Nangona uYehova enobubele “kubantu abangamalungisa nabangengomalungisa,” unabo nangakumbi kubakhonzi bakhe. Ngokomzekelo, ngemihla yomprofeti uZekariya, ingelosi yakhathazeka xa yabona ukuba abantu bayekile ukwakha itempile yaseYerusalem. UYehova wayimamela ingelosi waza wayiphendula ‘ngamazwi alungileyo nathuthuzelayo.’ (Zek. 1:12, 13) UYehova wenza into efanayo nakumprofeti uEliya. Ngeny’ imini, lo mprofeti wayekhathazeke kakhulu kangangokuba wada wacela ukuba uYehova ambulale. UYehova wamsizela uEliya waza wathumela ingelosi ukuba imkhuthaze. UThixo waphinda wamqinisekisa ukuba bakhona abantu abamxhasayo. Emva kokuba uEliya ethuthuzelwe waza wancedwa nguYehova, wakwazi ukuqhubeka nomsebenzi wakhe. (1 Kum. 19:1-18)  Ngubani oyena mkhonzi kaYehova oye waba nalo ngaphezu kwabo bonke olu phawu lukaThixo?

UYESU WAYENOBUBELE

Xa wayesemhlabeni, uYesu wayesaziwa ngokuba nobubele nokubacingela abanye abantu. Wayengakhohlakalanga ibe engekho ngqwabalala. Enosizi wathi: “Yizani kum, nonke nina nibulalekayo nenisindwa ngumthwalo, yaye ndiza kunihlaziya. . .  Kuba idyokhwe yam yeyobubele.” (Mat. 11:28-30) Ngenxa yokuba wayenobubele, abantu babemlandela uYesu naphi na apho aya khona. UYesu ‘wabasizela’ aba bantu, wabapha ukutya, waphilisa abagulayo waza wabafundisa “izinto ezininzi” ngoYehova.​—Marko 6:34; Mat. 14:14; 15:32-38.

Ububele bukaYesu bacaca nakwindlela awayebaphatha ngayo abantu. Phofu, enoba babefika exakeke kangakanani abantu, uYesu wayebamkela. (Luka 9:10, 11) Ngokomzekelo, akazange amngxolise umfazi owayesoyika, owathi engahlambulukanga wachukumisa izambatho zakhe kuba ecinga ukuba uza kuphiliswa kwithombo legazi. (Lev. 15:25-28) Esizela lo mfazi wayehlutshwa lithombo legazi kangangeminyaka eyi-12, uYesu wathi kuye: “Ntombi, ukholo lwakho lukuphilisile. Hamba ngoxolo, uze uphile kwisifo sakho esibuhlungu.” (Marko 5:25-34) Wamenzela ububele nyhani uYesu lo mfazi.

UBUBELE MASIBUBONISE NGEZENZO

Kule mizekelo ingasentla, siyabona ukuba ububele bokwenyani bubonakala ngezenzo. UYesu wayibonisa le nto kumzekeliso womSamariya olungileyo. Nangona amaSamariya namaYuda ayengavani, lo mSamariya waba nosizi ngale ndoda yayithathelwe zonke izinto eyayinazo yaza yabethwa yaphants’ ukufa. Ububele balo mSamariya babonakala ngezenzo. Wanyanga amanxeba ale ndoda waza wayisa kwindlu yabahambi. Wabhatala umntu walapho imali ukuze onge le ndoda yenzakeleyo, waza wathi uza kubhatala nezinye iindleko ukuba ziye zakho.​—Luka 10:29-37.

Nakubeni kufuneka sisoloko sibonisa ububele ngezenzo, sinokububonisa nangokuthetha amazwi akhuthazayo. Ngenxa yoko, iBhayibhile ithi: “Inyameko yokuxhalaba esentliziyweni yendoda iya kuyibangela ukuba iqubude, kodwa ilizwi elilungileyo liyenza ibe nemihlali.” (IMize. 12:25) Xa sinobubele kwabanye abantu, siza kuthetha izinto eziza kubakhuthaza, nto leyo eza kubenza bonwabe. * Xa sibakhuthaza, loo nto ibonisa ukuba sibakhathalele ibe baza kukwazi ukumelana neengxaki zabo.​—IMize. 16:24.

INDLELA YOKUBA NOBUBELE

Ngenxa yokuba abantu ‘bedalwe ngokomfanekiso kaThixo,’ bonke bayakwazi ukuba nobubele. (Gen. 1:27) Ngokomzekelo, uYuliyo, igosa lomkhosi elingumRoma elaligade umpostile uPawulos xa wayesiya eRoma, lamphatha ‘ngobuntu laza lamvumela ukuba aye kubahlobo bakhe aze anyanyekelwe ngabo’ kwisixeko saseSidon. (IZe. 27:3) Kamva, abantu baseMalta ‘babonisa ubuntu obungaqhelekanga’ kuPawulos nakwabo wayehamba nabo emva kokuba bophukelwe yinqanawa. Abantu besi siqithi bada bababasela nomlilo. (IZe. 28:1, 2) Nakuba intle le nto bayenzayo, umntu akuthiwa unobubele kuba nje akhe enzele abantu izinto ezintle.

Ukuze uThixo asithande sifanele sihlale sinobubele kwinto yonke esiyenzayo. Yiloo nto uYehova esithi ‘masambathe’ ububele.  (Kol. 3:12) Siyavuma, akusoloko kulula ukuba nobubele ngawo onke amaxesha. Ngoba? Loo nto isenokubangelwa ziintloni, ukungazithembi, ukuchaswa okanye ukucingela iziqu zethu. Kodwa ezo zinto sinokuzoyisa xa sithembela kumoya oyingcwele naxa sizama ukuba nobubele njengoYehova.​—1 Kor. 2:12.

Ngaba zikhona iindawo ekufuneka ulungise kuzo ukuze ube nabo nyhani ububele? Zibuze: ‘Ngaba ndiba novelwano xa ndimamele abanye? Ngaba ndihlala ndikhangela ukuba yintoni abayidingayo abanye? Ndigqibele nini ukuba nobubele kumntu endingazalani naye okanye ongengomhlobo?’ Emva kokuzibuza le mibuzo ungatsho uzimisele ukubazi ngakumbi abantu ohlala nabo, ingakumbi abo ukhonza nabo. Loo nto iza kukunceda ubazi kakuhle uze uzazi nezinto abazidingayo. Emva koko zama ukwenzela abantu ububele kwizinto nawe obungathanda ukwenzelwa ububele kuzo. (Mat. 7:12) UYehova uza kusinceda sibe nobubele ukuba siyamcela.​—Luka 11:13.

ABANTU BAYAMTHANDA UMNTU ONOBUBELE

Xa uPawulos wachaza izinto awayebonakala ngazo ukuba usebenzela uThixo wabala ‘nobubele.’ (2 Kor. 6:3-6) Abantu babemthanda uPawulos kuba naye wayebathanda, ethetha kakuhle nabo kwaye ebenzela izinto ezintle. (IZe. 28:30, 31) Abantu baya kuba nomdla kwinyaniso xa sinobubele. Xa sinobubele kubo bonke abantu, nakwabo basichasayo, basenokuthamba baze batshintshe. (Roma 12:20) Ekuhambeni kwexesha banokude bafune ukuva ukuba ithini iBhayibhile.

KwiParadesi ezayo, abantu abaninzi abavusiweyo baza kuvuya nyhani xa bebona ububele bokwenene, mhlawumbi abanye baza kube beqala kwaukwenzelwa ububele. Baza kuba nombulelo ngobo bubele baze nabo babe nobubele kwabanye. Nabani na ongafuniyo ukuba nobubele ngelo xesha akazukuba nandawo kuBukumkani BukaThixo. Kodwa ke abo uThixo aya kubavumela baphile ngonaphakade, baza kuthandana baze babe nobubele. (INdu. 37:9-11) Abantu baza kukhuseleka baze babe noxolo kwelo hlabathi! Kodwa ke, okwangoku lingekafiki elo xesha, kunokusinceda ngantoni ukuba nobubele?

KUNOKUSINCEDA NGANTONI UKUBA NOBUBELE?

IBhayibhile ithi: “Umntu onobubele bothando uqhubana ngokunomvuzo nomphefumlo wakhe.” (IMize. 11:17) Abantu bayamthanda umntu onobubele ibe badla ngokuba nobubele kuye. UYesu wathi: “Ngomlinganiselo enilinganisela ngawo, baya kunilinganisela kwangawo nani.” (Luka 6:38) Yiloo nto umntu onobubele ebafumana lula abahlobo aze ahlale enabo.

Umpostile uPawulos wakhuthaza abazalwana noodade base-Efese ukuba ‘babe nobubele omnye komnye, babe nemfesane, baze baxolelane ngesisa.’ (Efe. 4:32) Ibandla liyafudumala xa amaKristu enobubele kwaye encedana. Kaloku loo maKristu akakho krwada, akagxeki kwaye akaphoxi. Kunokuba ahambe engcolisa amagama abantu, ayabakhuthaza. (IMize. 12:18) Loo nto yenza kube mnandi ebandleni lize lomelele.

Nyhani, ububele bubonakala ngamazwi nangezenzo. Xa sinobubele, kutsho kucace ukuba sifana noYehova uThixo kuba naye unjalo. (Efe. 5:1) Sitsho siwenze aqine amabandla baze nabanye bafune ukukhonza nathi. Masiqhubekeni ke sisaziwa ngokuba nobubele!

^ isiqe. 13 Kwelinye lala manqaku athetha ngeenxalenye ezisithoba zesiqhamo somoya kaThixo siza kuthetha ngokulunga.