XA UYESU wayefundisa abafundi bakhe indlela yokushumayela iindaba ezilungileyo, wabaxelela ukuba azizukwamkelwa ngabo bonke abantu. (Luka 10:3, 5, 6) Entsimini sisenokudibana nabantu abakrwada, abanye bade basibethe nokusibetha. Ezo zinto zinokubangela ukuba kube nzima ukuhlala sinovelwano kubantu esishumayela kubo.

Umntu onovelwano uyazibona izinto ezifunwa ngabantu neengxaki abanazo, uba nosizi aze afune ukubanceda. Noko ke, ukuba asivelani nabantu esishumayela kubo, sisenokutyhafa size singakwazi ukubanceda. Xa sihlala sinovelwano, siya kuba ngathi sikhwezela umlilo, size siyithande ngakumbi intsimi!—1 Tes. 5:19.

Sinokuhlala njani sivelana nabantu kwanaxa kunzima ukwenjenjalo? Makhe sithethe ngabantu abathathu esinokufunda kubo, uYehova, uYesu nompostile uPawulos.

YIBA NOVELWANO NJENGOYEHOVA

Kangangeminyaka uYehova uye wanyamezela ukungcoliswa kwegama lakhe. Kodwa uye wahlala ‘enobubele kwabo bangenambulelo nabangendawo.’ (Luka 6:35) Ububele bakhe sibubona kwindlela anomonde ngayo. UYehova unqwenela ukuba “zonke iintlobo zabantu zisindiswe.” (1 Tim. 2:3, 4) Ngoxa uThixo ezicaphukela izinto ezimbi, uthanda bonke abantu ibe akafuni kutshabalale nokuba abe mnye.—2 Pet. 3:9.

UYehova uyayazi indlela uSathana aye wabamfamekisa ngayo abantu abangakholwayo. (2 Kor. 4:3, 4) Abanye baye bafundiswa ubuxoki ngaye besengabantwana, nto leyo ebangela kube nzima ukuba bayamkele inyaniso. UYehova ufuna ukubanceda abantu abanjalo. Siyazi njani loo nto?

Khawucinge indlela awayeziva ngayo uYehova ngabantu baseNineve. Abantu balapho babeziindlobongela, kodwa uYehova wathi kuYona: “Andifanele na ndibe nosizi ngeNineve isixeko esikhulu, ekukho kuyo abantu abangaphezu kwekhulu elinamashumi amabini amawaka abangawaziyo konke konke umahluko phakathi kwesandla sabo sasekunene nesasekhohlo?” (Yona 4:11) UYehova wayesazi ukuba abantu baseNineve abayazi inyaniso, ngoko wathuma uYona ukuba aye kubalumkisa.

Nathi siyafana noYehova, siyabathanda abantu. Sinokukubonisa oko ngokuba sincede abantu abasimamelayo, nokuba babonakala ngathi abazukuyamkela inyaniso.

YIBA NOVELWANO NJENGOYESU

NjengoYise, uYesu wabasizela abantu ababengayazi inyaniso. “Akubona izihlwele wazisizela, ngenxa yokuba zazihlinzekile, zilahliwe njengezimvu ezingenamalusi.” (Mat. 9:36) Wayesazi isizathu sokuba babe njalo. Kwakungenxa yokuba iinkokeli zonqulo zazibaphethe kakubi kwaye zibafundisa ubuxoki. Akazange ayeke ‘ukubafundisa izinto ezininzi’ ngoxa wayesazi ukuba abantu abaninzi babeza kummamela kodwa ngenxa yeengxaki ezahlukeneyo babengazukuba ngabalandeli bakhe.—Marko 4:1-9.

Ungatyhafi xa umntu oqalayo ukuthetha naye echasa

Iimeko ziyatshintsha, kunjalo nakwindlela umntu ayijonga ngayo inyaniso

 Xa abantu besichasa, kufuneka sizame ukuqonda isizathu. Kusenokwenzeka ukuba abanye abayithandi iBhayibhile okanye amaKristu ngenxa yezinto ezimbi ezenziwa ngabantu abathi bangamaKristu. Mhlawumbi abanye baxelelwe ubuxoki ngeenkolelo zethu. Abanye basenokoyika ukuba izalamane zabo okanye abantu basekuhlaleni baza kubahleka xa bencokola nathi.

Abanye basenokusichasa ngenxa yezinto ezimbi ezibehleleyo. Omnye umthunywa wevangeli, uKim, uthi: “Kwenye intsimi esishumayela kuyo kukho abantu abasinda kwimfazwe eyabashiya bengenayo kwanto. Baphelelwe lithemba. Basothukile kangangokuba abathembi kwanto. Kule ntsimi sisoloko sidibana nabantu abasichasayo. Ngenye imini ndakhe ndathi ndishumayela, ndabethwa.”

Kutheni uKim ehlala evelana nabantu ngoxa ekhe aphathwe ngolo hlobo? Uthi: “Xa ndiphethwe kakubi ndiye ndikhumbule amazwi akwiMizekeliso 19:11 athi: ‘Ingqiqo yomntu ngokuqinisekileyo imenza azeke kade umsindo.’ Xa ndicinga ngezinto ezehlele abantu esishumayela kubo, ndiye ndivelane nabo. Asisoloko sidibana nabantu abasichasayo. Kwakule ntsimi, sifumana amabuyelo anobubele.”

Sisenokuzibuza: ‘Ukuba bendingeloNgqina, bendiza kuthini xa amaNgqina eze kundishumayeza?’ Ngokomzekelo, ubuza kuthini ukuba ubusoloko uxelelwa ubuxoki ngamaNgqina KaYehova? Mhlawumbi nawe ubuza kuchasa kuze kufuneke umntu oza kuvelana nawe. Xa sikhumbula umyalelo kaYesu wokuba siphathe abanye ngendlela esifuna ukuphathwa ngayo, sitsho sivelane nabantu nokuba sekunzima ukwenjenjalo.—Mat. 7:12.

YIBA NOVELWANO NJENGOPAWULOS

Umpostile uPawulos waba novelwano nakubachasi ababeziindlobongela. Kwakutheni? Wayesazi ukuba naye wayekhe wanjengabo. Wathi: “Ngaphambili ndandingumnyelisi nomtshutshisi nomntu osileyo. Noko ke, ndenzelwa inceba, ngenxa yokuba ndandisenza ngokungazi, ndiswele ukholo.” (1 Tim. 1:13) Wayesazi ukuba uYehova noYesu bamenzele inceba. Kusenokwenzeka ukuba wayecinga ngaye xa ebona abantu awayeshumayela kubo.

Ngamanye amaxesha, uPawulos wayedibana nabantu ababekholelwa kakhulu kunqulo lobuxoki. Wayeziva njani ke xa kunjalo? IZenzo 17:16 zithi xa wayeseAthene “wacatshukiswa kukubona ukuba isixeko sasizaliswe zizithixo.” Kodwa washumayela kanye  ngezo zinto zazimcaphukisa. (IZe. 17:22, 23) Wayezitshintshatshintsha iindlela awayeshumayela ngazo efuna zivumelane nabantu abahlukeneyo, ukuze ‘ngandlela zonke asindise abathile.’—1 Kor. 9:20-23.

Sinokuba njengoPawulos ngokuthi sizazi izinto abantu abazikholelwayo size ngokubuchule sishumayele “iindaba ezilungileyo zento elunge ngakumbi.” (Isa. 52:7) UDorothy uthi: “Abantu esishumayela kubo kwintsimi yethu bafundiswe ukuba uThixo ukhohlakele. Ndiye ndibancome ngendlela abakholelwa ngayo kuThixo ndize ndibabonise ukuba ithini iBhayibhile ngobuntu bukaYehova, nokuba ubathembisa ntoni abantu kwixesha elizayo.”

“HLALA UBOYISA UBUBI NGOKULUNGILEYO”

Njengoko sisiya sisondela esiphelweni, simele silindele ukuba abanye abantu esishumayela kubo baza “kuhambela phambili ebubini.” (2 Tim. 3:1, 13) Kodwa asimele siyivumele loo nto ukuba isiyekise ukuvelana nabo okanye iphelise uvuyo lwethu. UYehova uza kusipha amandla okuhlala sisoyisa “ububi ngokulungileyo.” (Roma 12:21) Omnye uvulindlela onguJessica uthi: “Ndisoloko ndidibana nabantu abangathobekanga nabadelela thina neendaba ezilungileyo. Iyacaphukisa ke loo nto. Xa ndiza kuncokola nomntu, ndiye ndithandazele ngaphakathi ndicele uYehova ukuba andincede ndijonge loo mntu ngendlela yena amjonga ngayo. Le nto indenza ndingacingi ngendlela endiziva ngayo kodwa ndicinge ngendlela endinokumnceda ngayo.”

Sikhangela abantu abafuna ubomi obungunaphakade

Abanye abantu bade babe nomdla xa singancami

Sifanele sizame ukukhuthaza abazalwana noodade esishumayela nabo. UJessica uthi: “Ukuba omnye wethu uye waphathwa kakubi entsimini, ndiye ndizame ukuba singahlali sincokola ngaloo nto. Ndiye nditshintshe incoko, ndithethe ngezinto ezivuyisayo ezenzeka entsimini ngoxa abanye abantu bechasa.”

UYehova uyazazi iingxaki esidibana nazo entsimini. Umele ukuba uvuya nyhani xa sinovelwano njengaye. (Luka 6:36) Kodwa ke, soze ahlale enovelwano ngonaphakade. Siqinisekile ukuba ulazi kakuhle ixesha aza kuliphelisa ngalo eli hlabathi. De kufike elo xesha, umsebenzi wethu wokushumayela ungxamisekile. (2 Tim. 4:2) Ngoko ke, masingatyhafi ekuwenzeni, kwaye sihlale sinovelwano “kuzo zonke iintlobo zabantu.”