“UKUFA kuza kuphela, nabo baswelekileyo baza kuphila kwakhona.” Umkam, uMairambubu, weva umntu ebhasini ethetha la mazwi. Waba nomdla, efuna ukwazi okungakumbi. Yathi ibhasi yakufika apho babesiya khona, behla bonke abantu, waleqa laa sisi wayethetha la mazwi. WayenguApun Mambetsadykova, eliNgqina LikaYehova. Ngaloo mihla kwakuyingozi ukuncokola namaNgqina, kodwa into awasifundisa yona uApun yabutshintsha ubomi bethu.

UKUSEBENZA UKUSUSELA EKUSENI UKUYA KUTSHO EBUSUKU

Ndazalwa ngo-1937, kwifama yabahlali, kufutshane naseTokmok, eKyrgyzstan. Ekhaya singamaKyrgyz, ibe sithetha isiKyrgyz. Abazali bam babesebenza kule fama, ibe babesebenza ukususela kusasa ukuya kutsho ebusuku. Abasebenzi babekuphiwa ukutya, kodwa babesamkeliswa ngemali kanye ngonyaka. Umama wayengenayo imali yokondla mna nodadewethu omncinci. Ndasiyeka isikolo emva kweminyaka emihlanu ndifunda, ndaza nam ndasebenza kule fama.

Iintaba zeTeskey Ala-Too

Kwakuhlutshekwa kwindawo endikhulele kuyo, ibe umsebenzi owawusenziwa wawuqoba. Ndisengumfana ndandingacingi kangako ngokuba ndiphilela ntoni nokuba ndiza kuphelela phi. Zange ndayicinga into yokuba izinto endizifunda ngoYehova uThixo nangenjongo yakhe ziya kubutshintsha ubomi bam. Ibangela umdla indlela ezafika ngayo nezasasazeka ngayo ezo ndaba eKyrgyzstan. Zaqala apho ndakhulela khona, kumntla waseKyrgyzstan.

ABANTU ABABESELUBHACWENI BEZA NENYANISO EKYRGYZSTAN

Inyaniso yaqalisa ukusasazeka eKyrgyzstan ngeminyaka yoo-1950. Kodwa ingxaki yayikukuba abantu abaninzi babengamaKomanisi. Ngoba? Kungenxa yokuba indawo esiyazi ngokuba yiKyrgyzstan namhlanje, nayo yayikwiUnion of Soviet Socialist Republics (USSR). Kuzo zonke iindawo ezikwiUSSR, amaNgqina KaYehova ayengathathi cala kwipolitiki. (Yoh. 18:36) Ngoko ayetshutshiswa kuba kusithiwa ayeziintshaba  zorhulumente wamaKomanisi. Kodwa ayikho into enokunqanda iLizwi LikaThixo lingangeni ezintliziyweni zabantu abamfuna nyhani. Enye yezona zinto zibalulekileyo endizifundileyo ebomini bam kukuba uYehova akoyiswa nto, “zonke izinto zinokwenzeka” kuye.—Marko 10:27.

UEmil Yantzen

Ukutshutshiswa kwamaNgqina KaYehova kwawenza anda eKyrgyzstan. Njani? Enye yeendawo ezazikwiUSSR yayiyiSiberia, ibe iintshaba zikaRhulumente zazisiwa elubhacweni apho. Iimbacu ezininzi zazisithi xa zikhululwe ziye eKyrgyzstan, ibe ezinye zazo zazisiya nenyaniso. Omnye wazo yayinguEmil Yantzen, owayezalelwe eKyrgyzstan ngo-1919. UEmil wayesiwe kwinkampu ekusetyenzwa nzima kuyo waza wadibana apho ke namaNgqina. Waba liNgqina naye waza wagoduka ngo-1956. UEmil wayokuhlala kufutshane naseSokuluk, ingingqi yasekhaya. Ibandla lokuqala eKyrgyzstan, laba lapho eSokuluk, ngo-1958.

UVictor Vinter

Malunga nonyaka emva koko, uVictor Vinter wafudukela eSokuluk. Lo mzalwana uthembekileyo wadibana nobunzima emva kobunye. Wavalelwa iminyaka emithathu kwada kwakabini ngenxa yokungathathi cala; waphinda wavalelwa eminye elishumi waza wathunyelwa elubhacweni iminyaka emihlanu. Nakuba kunjalo, ukutshutshiswa zange kubangele ukuba unqulo lwenyaniso lungandi.

UKUFIKA KWENYANISO KUFUTSHANE NEDOLOPHU YASEKHAYA

UEduard Varter

Kwathi kusiba ngo-1963 abe amaNgqina eyi-160 eKyrgyzstan, amaninzi esuka eJamani, eUkraine naseRashiya. Omnye wawo yayinguEduard Varter, imbacu eyabhaptizwa eJamani ngo-1924. Ngoo-1940, amaNazi amthumela kwinkampu yoxinaniso, kwaza kwiminyaka embalwa emva koko, amaKomanisi eUSSR amthumela elubhacweni. Ngo-1961, lo mzalwana uthembekileyo wafudukela kwidolophu yaseKant, ekufutshane kakhulu nasekhaya.

UElizabeth Fot; UAksamai Sultanalieva

UElizabeth Fot, umkhonzi kaYehova ongagungqiyo, naye wayehlala eKant. Wayeziphilisa ngokuthunga. Ndlela le wawumhle ngayo umsebenzi wakhe, oogqirha nootitshala babezioda kuye iimpahla. Omnye wabantu ababethenga kuye nguAksamai Sultanalieva, owayetshate negosa elalisebenza kwiofisi yomtshutshisi. UAksamai wayeye kuElizabeth eyofuna impahla, wambuza imibuzo ngokuba abantu badalelwa ntoni nokuba injani imeko yabantu abaswelekileyo. UElizabeth wamphendula ngeBhayibhile. UAksamai waba ngumshumayeli weendaba ezilungileyo okhutheleyo.

UNikolai Chimpoesh

Malunga nelo xesha, uNikolai Chimpoesh, waseMoldova, waba ngumveleli wesiphaluka iminyaka emalunga neyi-30. UNikolai wayengatyeleli amabandla nje kuphela kodwa wayelungiselela nokuba kwenziwe iikopi zeencwadi zize zithunyelwe. Abasemagunyeni bayikrobela le nto yakhe. Yiloo nto uEduard Varter wacebisa uNikolai ngolu hlobo: “Xa abasemagunyeni bekubuza, uzuvele ubaxelele ukuba iincwadi sizifumana kwikomkhulu eliseBrooklyn. Uzulijonge emehlweni igosa leKGB. Ungoyiki.”—Mat. 10:19.

Emva nje kwaloo ncoko, uNikolai wabizelwa kwikomkhulu leKGB eKant. Uthi xa ebalisa: “Elinye igosa landibuza ukuba sizithatha phi iincwadi  zethu. Ndathi sizithatha eBrooklyn. Lavele laxakwa ukuba malithini. Landiyeka ndahamba, zange liphinde lindibize.” NgamaNgqina anesibindi ngolu hlobo ke awaqhubeka esasaza iindaba ezilungileyo kwingingqi yasekhaya, kumntla waseKyrgyzstan. Ngumkam uMairambubu, owaqala ukuva inyaniso ngoYehova kwintsapho yam, ngo-1981.

UMKAM WAKHAWULEZA WAYIBONA INYANISO

UMairambubu ngowaseNaryn, eKyrgyzstan. Ngeny’ imini ngoAgasti 1974 watyelela udadewethu, sabonana okokuqala apho. Ndamthanda ndiqala ukumbona. Satshata kwangaloo mini.

UApun Mambetsadykova

NgoJanuwari 1981 uMairambubu, ebhasini endleleni ebuya emarikeni, weva la mazwi bendithetha ngawo ekuqaleni. Umkam wayefuna ukwazi ngakumbi, ngoko wambuza laa sisi ukuba ngubani igama lakhe nokuba uhlala phi. Wamxelela ukuba unguApun, kodwa ke zange amxelele yonke into kuba ngoo-1980 umsebenzi wamaNgqina wawuvaliwe. Endaweni yokuba amxelele ukuba uhlala phi, uApun wathatha eyethu iadresi. Umkam wabuya evuya kakhulu.

UMairambubu wathi, “Ndive iindaba ezimnandi. Kukho usisi ondixelele ukuba kungekudala abantu abazukufa. Nezilwanyana zasendle azizukuba nabungozi.” Wayengathi ubalisa intsomi. Ndathi, “Masilinde afike azosicacisela.”

UApun wafika emva kweenyanga ezintathu. Wamane efika, ibe satsho sadibana namaNgqina okuqala angamaKyrgyz. Aba dade basifundisa inyaniso ngoYehova nangenjongo yakhe ngabantu. Sasifunda incwadi ethi Ukusuka kwiParadisi Ilahlekile Kuye kwiParadisi Ibe Yazuzeka. * Ngenxa yokuba le ncwadi yayinye qha eTokmok, sayikhuphela ngesandla.

Enye yezinto zokuqala esazifundayo sisiprofeto esikwiGenesis 3:15. Esi siprofeto siza kuzaliseka ngoKumkani kaThixo onguMesiya. Lo myalezo ubalulekileyo umele uviwe ngumntu wonke! Eso sisizathu esabangela sashumayela. (Mat. 24:14) Kungekudala, inyaniso yenza sabutshintsha ubomi bethu.

IINTLANGANISO NOKUBHAPTIZWA NGOXA UVALIWE UMSEBENZI

Samenywa emtshatweni ngomnye umzalwana eTokmok. Kungekudala, mna nomkam sabona  ukuba amaNgqina ahlukile. Kwakungekho tywala kuloo mtshato, ibe abantu bonwaba ngendlela elungileyo. Lo mtshato wawungafani neminye esakhe saya kuyo, eyayinabantu abanxilayo, abangalawulekiyo nabathukayo.

Saya nakwiintlanganiso kwibandla eliseTokmok. Xa imozulu ivuma, sasiba nazo ehlathini. Abazalwana noodade babesazi ukuba amapolisa asijongile, ngoko babebeka umzalwana ukuba agade. Ebusika sasizingenela emzini iintlanganiso. Ngamanye amaxesha amapolisa ayefika asibuze ukuba senza ntoni. Xa mna noMairambubu sasiyobhaptizwa ngoJulayi 1982 kumlambo iChüy kwafuneka silumke. (Mat. 10:16) Abazalwana babe mane ukufika ngokufika bembalwa kwihlathi esasidibanele kulo. Sacula ingoma yoBukumkani saza samamela intetho yobhaptizo.

SALISEBENZISA ITHUBA ELAVELAYO

Ngo-1987 ndacelwa ngomnye umzalwana ukuba ndiye kumntu onomdla owayehlala kwidolophu yaseBalykchy. Kwakuthatha iiyure ezine ukuya apho ngetreyini. Emva kokuba siye kaliqela eBalykchy, safumanisa ukuba baninzi abantu abanomdla. Eli yayilithuba lokuba sishumayele ngakumbi.

Mna noMairambubu sasimane sisiya eBalykchy. Iimpela-veki ezininzi sasizichithela khona, siye entsimini size siqhube neentlanganiso. Baba baninzi ngokukhawuleza abantu abafuna iincwadi zethu. Sasisuka nazo eTokmok, sizifake kwingxowa yeetapile. Iingxowa ezimbini zaziphela ingekapheli inyanga. Sasishumayela nakubantu abakhwele itreyini xa sisiya naxa sibuya eBalykchy.

Ngo-1995 kwabakho ibandla eBalykchy, emva kweminyaka esibhozo sisiya. Sasebenzisa imali eninzi ngaloo minyaka siquqa eBalykchy. Senza njani ekubeni sasingenamali ingako? Kukho omnye umzalwana owayesipha imali esishota ngayo. UYehova wabona ukuba sifuna nyhani ukushumayela ngakumbi waza wasivulela “amasango ezikhukula emazulwini.” (Mal. 3:10) Nyhani ke akukho nto inokumxaka uYehova!

UKUXAKEKA KUKUKHULISA ABANTWANA NOKUSHUMAYELA

Ngo-1992 ndaba ngumdala wokuqala ongumKyrgyz kweli lizwe. Kwibandla esasikulo eTokmok, kwavuleka amanye amathuba angakumbi okukhonza uYehova. Sasifundela abantwana abaninzi besikolo abangamaKyrgyz. Omnye wabo ngoku ukhonza kwiKomiti YeSebe, kanti abanye ababini bangoovulindlela abakhethekileyo. Siye sanceda nabanye abasebandleni lethu. Ekuqaleni kweminyaka yoo-1990, iincwadi sasizifumana ngesiRashiya neentlanganiso ziqhutywa ngaso. Kodwa baya besanda abantu abaza kwiintlanganiso abangamaKyrgyz. Ngoko ndabatolikela, ibe loo nto yabanceda bayiva kakuhle inyaniso.

Apha ndim, umkam nabantwana bethu abasibhozo ngo-1989

Mna noMairambubu sasixakeke nakukukhulisa abantwana bethu. Sasihamba nabo xa sisiya kushumayela naxa sisiya kwiintlanganiso. Intombi yethu uGulsayra, eyayina-12 ngoko, yayithanda  ukuncokola nabantu abazidlulela esitratweni, ibaxelele ngeBhayibhile. Abantwana bethu babethanda ukunkqaya iivesi. Ngenxa yoko abantwana bethu nabazukulwana babekhuthele ebandleni. Sinabantwana abayi-9 nabazukulwana abayi-11 abasaphilayo, abayi-16 kubo bakhonza uYehova okanye baya ezintlanganisweni nabazali babo.

ZINTSHINTSHE KAKHULU IZINTO

Abazalwana noodade abaqalisa umsebenzi wokushumayela kwindawo esihlala kuyo ngoo-1950 bangothuka xa benokubona indlela izinto ezintshintshe ngayo. Enye yezinto ezatshintshayo kukuba, ukususela ngeminyaka yoo-1990 siye saba nenkululeko yokushumayela nokuba neendibano.

Apha ndishumayela nomkam

Ngo-1991 mna nomkam saya okokuqala kwindibano yesithili eAlma-Ata, ngoku eyiAlmaty, eKazakhstan. Ngo-1993 kwabakho indibano yokuqala eKyrgyzstan, eSpartak Stadium, eBishkek. Kwiveki yonke engaphambi kwendibano abavakalisi bacoca elo bala. Umphathi wayithanda kakhulu loo nto, kangangokuba zange asibhatalise ngokulisebenzisa.

Ngo-1994 kwenzeka enye into engalibalekiyo, saprintelwa incwadi yokuqala ngesiKyrgyz. Ngoku iincwadi ziguqulelwa kwisiKyrgyz liqela lokuguqulela elikwiofisi yesebe eseBishkek. Ngo-1998 umsebenzi wamaNgqina waba semthethweni eKyrgyzstan. Abavakalisi bandile, ibe ngoku singaphezu kwe-5 000. Ngoku kukho amabandla ayi-83 namaqela ayi-25 esiKyrgyz, esiNgesi, eNtetho Yezandla YaseRashiya, esiRashiya, esiTshayina, esiTurkish, esiUighur nesiUzbek. Bonke aba bazalwana noodade baneemvelaphi ezingafaniyo bakhonza uYehova bemanyene. NguYehova obangele izinto zatshintsha kangaka.

UYehova watshintsha nobomi bam. Ndikhulele kwintsapho ehluphekileyo ibe ndakhawuleza ndaphuma esikolweni. Kodwa uYehova uye wandisebenzisa ukuba ndibe ngumdala ndize ndifundise abantu abafundileyo kunam inyaniso exabisekileyo eseBhayibhileni. Nyhani uYehova wenza izinto ebezingenakwenzeka zenzeke. Amava am andenza ndifune ukuqhubeka ndixelela abantu ngoYehova, uThixo ongaxakwa nto, kuba kuye “izinto zonke zinako ukwenzeka.”—Mat. 19:26.

^ isiqe. 21 Yayipapashwa ngamaNgqina KaYehova kodwa ngoku ayisaprintwa.