ENYE yezinto ebangela ukuba umntu aphile yindlela umzimba okwazi ngayo ukupholisa amanxeba nokubuyisela iiseli ezonzakeleyo. Le nkqubo iqala kanye xa kuvela inxeba.

Khawucinge ngoku: Inkqubo yomzimba yokunyanga amanxeba yenziwa kukusebenza kothotho lweeseli ezintsokothileyo:

  • IiPlatelet ezisegazini zibangela ihlwili yaye ziyanceda nasekususeni iiseli ezonzakeleyo.

  • Ukudumba kukhusela ukosuleleka kuze kususe konke “ukungcola” okwenziwe kukwenzakala.

  • Kwiintsuku nje ezimbalwa, umzimba uqalisa ukubuyisela iiseli ezonzakeleyo, uvale inxeba uze ulungise imithambo yegazi eyonakeleyo.

  • Ekugqibeleni, iiseli ezonakeleyo zithatyathelw’ indawo zezinye lize inxeba liphile.

Bekhuthazwa yindlela ihlwili elenzeka ngayo, abaphengululi baye benza iiplastiki ezikwaziyo “ukuzingciba.” Ezi plastiki zinemibhobho emincinane eye iphume imichiza xa kusenzeka nawuphi na umonakalo. Ukudibana kwayo le michiza, yenza incindi eqaba ize ivale loo ndawo yonakeleyo. Yakuqina le ncindi, iplastiki iba yila nto ibiyiyo ekuqaleni. Omnye umphengululi uthi le ndlela zizingciba ngayo ezi plastiki “ifana” nendlela eliphola ngayo inxeba.

Ucinga ntoni? Ngaba inkqubo yomzimba yokupholisa amanxeba yazivelela? Okanye ngaba yadalwa?