Iintsapho zijamelana neengxaki ezininzi kodwa ubulumko beBhayibhile obungaphelelwa xesha bunokuzinceda ziphumelele.

EAfrika

Ngokutsho kombutho iWorld Health Organization, oomama bafanele baqale ukuzincancisa iintsana zabo ingekapheli iyure zizelwe, baze bazincancise ibele kuphela de kuphele iinyanga ezintandathu. Nangona ilukhuthazo oluhle olu, icandelo leZizwe Ezimanyeneyo elicebisa ngendlela yokondla iRegional Nutrition Adviser for Eastern and Southern Africa (iUNICEF) lithi izibhengezo zentengiso zobuxoki ziyaqhubeka “zisithi ukutya kweentsana okuthengiswayo kunezondlo njengobisi lukamama.”

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: “Nabani na ongenamava ukholwa ngamazwi onke, kodwa onobuqili uyawaqwalasela amanyathelo akhe.”—IMizekeliso 14:15.

ECanada

Abaphandi bakwisixeko iMontreal bathi abantwana abanabazali abangqwabalala—badla ngokutyeba kunabantwana abanabazali ababonisa uthando.

NGABA UBUSAZI? Indlela yokukhulisa abantwana eyingenelo yachazwa eBhayibhileni kwiminyaka emininzi eyadlulayo.—Kolose 3:21.

ENetherlands

Kuphando oluye lwenziwa kwiintsapho zamaDatshi ezinabazali abasebenza bobabini kuye kwafunyaniswa ukuba abazali abangaliphazamisiyo ixesha lokuba sekhaya nexesha lomsebenzi baba nexesha elingakumbi nabantwana babo, kunabazali abavumela izinto zomsebenzi ziphazamisane nexesha lentsapho. Ngokomzekelo, ukufowuna okanye ukuphendula ifowuni yomsebenzi emva kokuba utshayisile kunokwenza abazali bangabahoyi ngokwaneleyo abantwana babo.

KHAWUCINGE NGOKU: “Yonke into inexesha layo elimisiweyo.”—INtshumayeli 3:1.