Ukwamkelana, ukuxolelana nokunyamezelana kusinceda sibe nolwalamano oluhle nabanye. Kodwa ngaba simele sibe nezinto esingenakuzinyamezela?

Singenza njani ukuze sikwazi ukunyamezelana?

OKWENZEKA NAMHLANJE

Ukunganyamezelani namhlanje kuya kuqatsela jikelele, ibe kubangelwa zizinto ezifana nokucalulana ngokobuhlanga, ukuthanda isizwe nokucaphukelana ngenxa yenkolo.

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

Ngoxa wayesemhlabeni, uYesu Kristu wayengqongwe ngabantu ababengafuni kunyamezelana. AmaYuda namaSamariya ayethiyene. (Yohane 4:9) Amabhinqa ayejongelwa phantsi kunamadoda. Ibe iinkokheli zakwaYuda zazibadela abanye abantu. (Yohane 7:49) Kodwa yena uYesu Kristu wayehluke kakhulu. Abagculeli bakhe babesithi: “Lo mntu wamkela aboni, adle nabo.” (Luka 15:2) UYesu wayenobubele, enomonde ibe ekwazi ukunyamezela kuba wayengazelanga kugweba bantu emhlabeni, kodwa wayeze kubafundisa ngoThixo. Eyona nto yayiphambili kuye yayiluthando.—Yohane 3:17; 13:34.

UYesu, umzekelo wokunyamezela, weza kungekhona ukuze abagwebe abantu kodwa ukuze abafundise ngoThixo

Uthando yeyona nto isinceda sikwazi ukunyamezelana, lusenza samkele abanye enoba baneempazamo nezimbo esingazithandiyo. AmaKolose 3:13 athi: “Qhubekani ninyamezelana yaye nixolelana ngesisa ukuba nabani na unesizathu sokukhalazela omnye.”

“Ngaphezu kwezinto zonke, yibani nothando olunzulu omnye ngomnye, kuba uthando lugubungela inkitha yezono.”1 Petros 4:8.

 Kutheni kumele kubekho izinto esingenakuzinyamezela?

OKWENZEKAYO

Iindawo ezininzi zizama ukugcina umthetho nocwangco. Ngenxa yoko, zibeka imida esengqiqweni mayela nendlela abantu abamele baziphathe ngayo.

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

“[Uthando] aluziphathi ngokungandilisekanga.” (1 Korinte 13:5) Nangona uYesu wayengumzekelo wokunyamezela, akazange akhuthaze ukungafaneleki, uhanahaniso nobunye ububi. Endaweni yoko, wazigxeka kabukhali izinto ezinjalo. (Mateyu 23:13) Wade wathi: “Lowo uqhelisela ububi ukuthiyile ukukhanya [kwenyaniso].”—Yohane 3:20.

Umpostile uPawulos ongumKristu wathi: “Kwenyanyeni oko kungendawo, namathelani koko kulungileyo.” (Roma 12:9) Naye wayekwenza oko. Ngokomzekelo, xa amanye amaYuda angamaKristu ayezahlula kulawo angengomaYuda, ngobubele uPawulos, ongumYuda wawakhalimela. (Galati 2:11-14) Wayesazi ukuba uThixo ‘ongakhethi buso,’ wayengenakuze anyamezele ucalucalulo lobuhlanga ebantwini bakhe.—IZenzo 10:34.

Ekubeni amaNgqina kaYehova engamaKristu, asebenzisa iBhayibhile ukuze afumane ulwalathiso lwendlela yokuziphatha. (Isaya 33:22) Yiloo nto engabunyamezeli ubungendawo phakathi kwawo. Ukuze agcine ibandla lawo licocekile, awamgcini umntu ongaphili ngendlela efunwa nguThixo yokuziphatha. Ngoko ke, athobela ulwalathiso lweZibhalo oluthi: “Mshenxiseni umntu ongendawo phakathi kwenu.”—1 Korinte 5:11-13.

“Nina nithanda uYehova, kuthiyeni okubi.”INdumiso 97:10.

Ngaba uThixo uza kubunyamezela ngonaphakade ububi?

OKUKHOLELWA NGABANTU ABANINZI

Kusekh’ umntu nje, ububi abusoze buphele.

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

Umprofeti uHabhakuki wathandaza wathi kuYehova uThixo: ‘Kutheni uqhubeka ujonga inkathazo? Kutheni kukho ukuphanga nogonyamelo phambi kwam, yaye kutheni kusibakho ukuxabana, ibe kutheni kuqhubeka imbambano?’ (Habhakuki 1:3) UThixo wamqinisekisa lo mprofeti unexhala ukuba uza kubususa ubungendawo, emnika isithembiso esiyakuba “yinyaniso nakanjani na.” UThixo wade wathi: ‘Asiyi kufika emva kwexesha.’—Habhakuki 2:3.

Okwangoku, abenzi bobubi banethuba lokushiya izenzo zabo ezingafanelekanga. “‘Ndiyayoliswa na mna konke konke ngokufa kongendawo,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘ingekuko ukuba abuye ezindleleni zakhe aze okunene ahlale ephila?’” (Hezekile 18:23) Abo bafuna uYehova ngokulahla iindlela zabo ezimbi banokuba nethemba ngekamva. IMizekeliso 1:33 ithi: “Yena ke ondiphulaphulayo, uya kuhlala ngonqabiseko aze angaphazamiseki ekunkwantyiseni kwentlekele.”

“Kusele ithutyana, angabikho ongendawo; . . . Kodwa abalulamileyo baya kuwudla ilifa umhlaba, baziyolise ngokugqibeleleyo ngobuninzi boxolo.”INdumiso 37:10, 11.