ABANTU badla ngokuthi, Maxa wambi ebomini kuye kufuneke ulale ngenxeba nangona libuhlungu. Namhlanje, akakho umntu ongenazingxaki. Amaxesha amaninzi, into edla ngokusinceda sikwazi ukulawula ubomi bethu kukufunda ukuphila phantsi kwazo. Ukuba uyakwazi ukulawula ubomi bakho kwakhona, yinto entle leyo. Uya kube wenze kakuhle gqitha xa iimeko zakho zisiya ziphucuka. Kodwa ukulawula iimeko zakho sisiqalo nje.

IBhayibhile ithembisa ngexesha apho abantu baya kukwazi ukubulawula ubomi babo ngendlela eyanelisayo. Baya kuphila ngaphandle kweengxaki ezibuhlungu, amaxhala neengcinga ezingakhiyo. (Isaya 65:21, 22) Xa iBhayibhile ithetha ngeli xesha ithi, ‘bubomi benene.’—1 Timoti 6:19.

“Baya kwakha izindlu baze bahlale; batyale izidiliya baze badle isiqhamo sazo. Abayi kwakha kuhlale abanye; abayi kutyala kudle abanye. Kuba njengemihla yomthi iya kuba njalo imihla yabantu bam; nomsebenzi wezandla zabanyuliweyo bam baya kuwusebenzisa ngokupheleleyo.”—Isaya 65:21, 22.