Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

“UThixo Uyasithuthuzela”

“UThixo Uyasithuthuzela”

UNATALYA nonyana wakhe oneminyaka eyi-9 uAslan baya kuthi ngcu ecaleni kukaZarina nentombi yakhe eneminyaka eyi-12 uAnzhelika. Nabanye abantu abadala nabantwana abangaphezu kwe-1 000 babehleli kufuphi begadwe ngabahlaseli ababexhobe bafohlela.

Kwakungentsasa yangoLwesithathu usuku lokuqala kuSeptemba 2004, eBeslan, idolophana eseAlania, eRashiya, abazali nabantwana bephandle belungiselela ukubhiyozelwa kokuvulwa kwezikolo. Suke ngesiquphe, kwee gqi amadoda axhobileyo nabaqhushumbisi bedubula emoyeni, besenza ingxolo. Aba bahlaseli bangaphezu kwe-30 baqhubela eli gquba labantu lityhwatyhwa luloyiko kwiholo yemidlalo yesikolo eyayizele ziziqhushumbisi.

Ukujijisana Nombhodamo

Eso yaba sisiqalo seentsuku ezintathu zokujijisana nombhodamo owaba phakathi kwabahlaseli namajoni. UNatalya owayefunda iBhayibhile namaNgqina kaYehova uthi, “Zange ndathandaza kangakaya ebomini bam.”

Kwakusehlotyeni ibe iholo esasifakwe kuyo yayitshisa ngeyona ndlela. Zaqengqeleka iintsuku aba bahlaseli bengasiniki manzi nakutya. Kwathi xa kufika usuku lwesithathu, abantu bazincama basela umchamo, besitya neentyatyambo ezaziphathelwe ootitshala ngabantwana. UNatalya uthi, “Inkwenkwana eyayihleli ecaleni kwethu yabeka igqabi esandleni sam, ndalahlula phakathi, ndaza eliny’ icala ndalinika uAnzhelika elinye uAslan.”

Emva kwemini ngosuku lwesithathu kwaqhawuk’ uNobathana. UNatalya uthi, “Kwatsho isiqhushumbisi, ndazibona sendiphantsi, kwabe kuqhuma kusisifu, ndeva neembumbulu zisitsho.” Kanye ngelo xesha lemvula yeembumbulu phakathi kwamajoni nabagrogrisi, uNatalya noAslan barhubuluza  baqhwesha. Batsalwa yindoda yasekuhlaleni enguAlan ukuze basinde. Abaninzi abazange baqhawule apho.

Emva Kwesithonga

UAnzhelika wasweleka kuloo mbodamo

Amakhulukhulu abantu nabantwana babhubhela apho, noAnzhelika ngokunjalo. Kwadlula iiveki kusavakala izikhalo nokugxwala eBeslan. Xa ukwaNatalya usibonela kufutshane eso sikolo. Nangona kwakhiwa esinye isikolo kufuphi, uvalo lwalungongoza kuAslan xa kufuneka aye esikolweni. Wayengafuni nokuya kudlala phandle. UNatalya uthi, “Sabongoza uYehova ukuba amncede ayeke ukoyika.” Ekuhambeni kwexesha, waba nesibindi sokubuyela esikolweni.

UNatalya wayexakana nesiqu sakhe xa kufuneka aye kwiintlanganiso zamaKristu kwiHolo yoBukumkani. Uthi: “Qho xa ndikwindawo exineneyo nenabantu abaninzi kwakuba ngathi siza kuvingcelwa, ndandiye ndithandazele ukuba kungenzeki nto. Emva kwexesha ndayeka ukuya. Enye into eyayindihlupha kakhulu kukuba thina sasinda, babe abanye abantu bephulukene nobomi babo.”

Intuthuzelo

UNatalya uthi: “Ndibabulela kakhulu abo baye basoloko bendixhasa ebandleni. Zazingapheli iintsuku ezintathu engakhange aze kundibona uTatyana oliNgqina. Emva kwexesha, weza neNgqina elingu-Ulyana owayenobubele, eyazi into amele ayithethe, ezolile futhi eyazi kakuhle neBhayibhile. Wandincoma ngemizamo yam, ibe wayendimamela ngenyameko xa ndithetha.”

“Ndandingatsho ukuba ndingaze ndikwazi ukuyibalisa ndingenasingqala noloyiko into eyasehlelayo”

“U-Ulyana wandifundela amazwi kampostile uPawulos akweyesi-2 kwabaseKorinte 1:9. Emva kwentlungu eyabehlela eAsiya uPawulos wathi: ‘Savakalelwa kukuba sasifumene isigwebo sokufa.’ Wandifundela noIsaya 40:31 othi: ‘Abo bathembela kuYehova baya kufumana amandla kwakhona. Baya kunyuka ngamaphiko njengeenkozi.’ Izibhalo ezinjalo kunye noncedo ebendisoloko ndilufumana ku-Ulyana nabanye lwandikhuthaza ndaphinda ndaqalisa ukuya kwintlanganiso zamaKristu kunye nabantwana bam. Nakuba kunjalo, ndisakoyika nangoku ukuba seholweni.”

Kamva uZarina waba liNgqina likaYehova, ibe ukhangele phambili kwithemba lokwamkela uAnzhelika xa evuselwe kumhlaba omhle, ococekileyo nonoxolo, oza kube uphantsi kolawulo loBukumkani bukaThixo. (Mateyu 6:9, 10; IZenzo 24:15) UNatalya nabantwana bakhe babhaptizwa ngo-2009. Nakuba besahlala kufuphi namabhodlo ala holo yemidlalo, intlungu yabo bayiphosa kwelokulibala. UNatalya uthi: “Ndandingatsho ukuba ndingaze ndikwazi ukuyibalisa ndingenasingqala noloyiko into eyasehlelayo. Ngokwenene uThixo uyasithuthuzela.”