Ubundlobongela bebusoloko bugquba embalini yoluntu. Ngaba buya kuze buphele?

UThixo ubujonga njani ubundlobongela?

OKUTHETHWA NGABANTU

Abantu abaninzi, kuquka nabo bahamba icawa bacinga ukuba kwamkelekile ukuzilwela xa ucatshukisiwe. Kwakhona, izigidi zabantu aziboni ngxaki ngokubukela iimuvi ezinobundlobongela.

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

Kwisixeko esiyiMosul, esikumntla weIraq kukho amabhodlo esixeko esasikade sidumile kuBukhosi baseAsiriya, iNineve. Nangona eso sixeko sasisikhulu gqitha, iBhayibhile yaxela kwangaphambili ukuba uThixo wayeza ‘kusenza inkangala ephanzileyo.’ (Zefaniya 2:13) Wathi uThixo: ‘Ndiya kukumisa njengomboniso.’ Kwakutheni? INineve ‘yayisisixeko sophalazo-gazi.’ (Nahum 1:1; 3:1, 6) INdumiso 5:6 ithi: “Umntu ophalaza igazi . . . uYehova uyamcekisa.” Amabhodlo esixeko saseNineve abubungqina bokuba uThixo wenza kanye ngokwamazwi akhe.

Ubundlobongela beza nolona tshaba lukhulu lukaThixo nolwabantu, uSathana uMtyholi, lowo uYesu Kristu wambiza ngokuba “sisibulala-mntu.” (Yohane 8:44) Ngapha koko, indlela abantu ababuthanda ngayo ubundlobongela ingqina ukuba “ihlabathi liphela lisemandleni ongendawo,” ibe loo nto siyibona nakwindlela abantu abazithanda ngayo iimuvi ezinobundlobongela. (1 Yohane 5:19) Ukuze sivuyise uThixo, simele sizifundise ukubenyanya ubundlobongela, size sithande oko kuthandwa nguThixo. * Ngaba ingenzeka loo nto?

“UYehova . . . umthiyile ngokuqinisekileyo nabani na othanda ugonyamelo.”INdumiso 11:5.

Ngaba abantu abanobundlobongela banokutshintsha?

OKUTHETHWA NGABANTU

Ubundlobongela yinto esizalwa nayo engasoze itshintshe.

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

“Lahlani konke, ingqumbo, umsindo, ububi, yaye makungaphumi ntetho itshabhisayo, nantetho ingamanyala emlonyeni wenu.” Iphinda ithi: “Buhlubeni ubuntu obudala kunye noqheliselo lwabo, nize nambathe ubuntu obutsha.” (Kolose 3:8-10) Ngaba asinakuze sikwazi ukuyenza le nto ifunwa nguThixo? Singakwazi, kuba abantu banako ukutshintsha. * Njani?

 Okokuqala, simele sifunde ngoThixo. (Kolose 3:10) Xa umntu othobekileyo efunda ngeempawu ezintle zoMdali wakhe, utsho amthande ngakumbi aze afune ukumkholisa.—1 Yohane 5:3.

Okwesibini, simele sibakhethe ngobulumko abahlobo. “Musa ukuba liqabane lakhe nabani na onomsindo; yaye ungahlali nomntu obhabhama ngumsindo, khon’ ukuze ungaqhelani nomendo wakhe.”—IMizekeliso 22:24, 25.

Okwesithathu, sebenzisa ingqiqo. Bujonge ubundlobongela njengobuthathaka obubonisa ukuba awukwazi kuzeyisa. Kodwa xa unoxolo ubonisa ukuba unengqiqo. IMizekeliso 16:32 ithi: “Ozeka kade umsindo ulunge ngakumbi kunendoda enamandla.”

“Phuthumani uxolo nabantu bonke.”Hebhere 12:14.

Ngaba ubundlobongela buya kuze buphele?

OKUTHETHWA NGABANTU

Ubundlobongela bebusoloko bukho ibe buya kuhlala bukho.

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

“Kusele ithutyana, angabikho ongendawo . . . Kodwa abalulamileyo baya kuwudla ilifa umhlaba, baziyolise ngokugqibeleleyo ngobuninzi boxolo.” (INdumiso 37:10, 11) Ukuze asindise abalulamileyo, uThixo uza kubatshayela abantu abathanda ubundlobongela njengokuba wenzayo eNineve. Emva koko, ubundlobongela abusoze buphinde bugqube emhlabeni!—INdumiso 72:7.

“Abo banomoya wobulali, . . . baya kuwudla ilifa umhlaba.”—Mateyu 5:5

Ngoku lixesha lokuba sifune ukuthandwa nguThixo ngokuba noxolo. Eyesi-2 kaPetros 3:9 ithi: “UYehova . . . unomonde kuni ngenxa yokuba akanqweneli ukuba kutshabalale nabani na kodwa unqwenela ukuba bonke bafikelele enguqukweni.”

“Ziwakhande amakrele azo abe ngamakhuba nemikhonto yazo ibe zizikere zokuthena imithi.”Isaya 2:4.

^ isiqe. 7 UThixo wamvumela uSirayeli mandulo ukuba alwe iimfazwe ukuze akhusele umhlaba wakhe. (2 Kronike 20:15, 17) Kodwa ke, oko kwatshintsha xa uThixo waphelisa umnqophiso wakhe noSirayeli waza wabumba ibandla lamaKristu, elingenawo umhlaba ofuna ukukhuselwa.

^ isiqe. 11 Unokufunda ngemizekelo yabantu abatshintsha ubomi babo, kumanqaku athi “IBhayibhile Iyabutshintsha Ubomi Babantu,” afumaneka kwiMboniselo.