Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

 INQAKU ELINGUMXHOLO

Ngaba Ukhona UThixo? Kutheni Umele Uyihoye Nje Loo Nto?

Ngaba Ukhona UThixo? Kutheni Umele Uyihoye Nje Loo Nto?

Umbuzo wokuba uThixo ukho ubonakala ungenampendulo okanye ungabalulekanga kwabaninzi. UHervé, owakhulela eFrance uthi: “Anditsho ukuba akekho uThixo, kodwa mna andilokholwa. Mna ndithi kungcono umntu asebenzise ingqondo yakhe. Leyo into ayifuni nokuba ukholwe kuthixo othile.”

Kusenokwenzeka ukuba abanye bafana noJohn waseMerika. Uthi: “Ndakhuliswa ngabazali abangakholelwayo kuThixo. Ukukhula kwam, ndandingazi kwanto ngobukho bukaThixo. Sekunjalo, ndandikhe ndizibuze ngaye.”

Ngaba wakhe wazibuza ukuba ukhona uThixo nokuba ubomi buphele apha? Mhlawumbi ukhe wazibona izinto ezenza kucace ukuba ukhona uMdali, njengokumangalisa kwendlela elenziwe ngayo ikhaya lethu ukuze sonke siphile, nezinto eziphilayo ekungenakwenzeka ukuba zasuka nje zazivelela.—Funda ibhokisi ethi “ Hlolisisa Ubungqina.”

Qwalasela indlela ezibaluleke ngayo ezi ngongoma zichazwe ngasentla. Zifana nendlela ekusa ngqo kubutyebi. Ukuba unokufumana ubungqina nenkcazelo onokuyithemba yokuba uThixo ukhona, uya kungenelwa kakhulu. Nantsi imizekelo emine.

 1. KUTHENI SIPHILA?

Ukuba ubomi bunenjongo, sifuna ukuyazi, nokuba singena phi thina kuyo. Ngapha koko, ukuba uThixo ukhona ibe asinalwazi ngaloo nto, siya kube siphila ngaphandle kokwazi eyona nto ibalulekileyo kwindalo yonke.

IBhayibhile ithi yonke into ephilayo idalwe nguThixo. (ISityhilelo 4:11) Kusinceda ngantoni ukwazi oku? Khawuve oko kufundiswa yiBhayibhile.

Abantu bohlukile kuzo zonke izidalwa ezisemhlabeni. IBhayibhile ithi, uThixo wasidala safana naye ukuze sibe neempawu ezifana nezakhe. (Genesis 1:27) Ngapha koko, iBhayibhile isifundisa ukuba abantu banokuba ngabahlobo bakaThixo. (Yakobi 2:23) Ayikho enye into ebhetele esinokuyiphilela ngaphandle kokuba nobuhlobo noMdali wethu.

Kuthetha ukuthini ukuba ngumhlobo kaThixo? Abahlobo bakaThixo banokuthetha ngqo naye. Yena uthembisa ukuba uya kubaphulaphula aze abancede. (INdumiso 91:15) Xa singabahlobo bakaThixo siye sazi indlela azibona ngayo izinto. Le nto inokusenza siqonde neempendulo zeyona mibuzo inzima ebomini.

Ukuba uThixo ukhona ibe asinalwazi ngaloo nto, siya kube siphila ngaphandle kokwazi eyona nto ibalulekileyo kwindalo yonke

2. UKUBA NOXOLO

Ngokomzekelo, abanye abakholelwa kuThixo ngenxa yeentlungu ezisehlabathini. Bathi, ‘Kutheni uMdali onamandla evumela intlungu nobubi?’

Impendulo yeBhayibhile iyathuthuzela kuba ithi kwakungeyonjongo kaThixo ukuba abantu baxhwaleke. Ukudalwa kwabo nguThixo, abantu babephila ubomi obungenazintlungu. Phofu nokufa oko kwakungazi kubakho. (Genesis 2:7-9, 15-17) Ngaba yintsomi emini le? Tu kanti! Kaloku ukuba kukho uMdali onamandla nonothando ngaphezu kwayo nantoni na enye, besiya kulindela ukuba afune baphile ubomi obunje kanye abantu.

Bangena njani abantu kobu bugxwayiba bakubo? IBhayibhile ithi uThixo wabadala abantu banenkululeko yokuzikhethela. Abantu abazizo iimatshini, yaye abanyanzelwa ukuba bathobele uThixo. UAdam noEva, abazali bethu abazange bafune ukulawulwa nguThixo. Endaweni yoko, becingela iziqu zabo bakhetha ukwenza ukuthanda kwabo. (Genesis 3:1-6, 22-24) Ngenxa yoko, imiphumo ebuhlungu iviwa sithi.

Kunokusenza sixole ukwazi ukuba intlungu esikuyo asiyonjongo kaThixo, ibe ingaphakathi kuthi into yokufuna isiqabu. Siyakufuna ukwazi ukuba izinto ziza kuba bhetele.

 3. ITHEMBA

Zisuka nje emva kokuvukela kwabantu, uThixo wathembisa ukuba uza kuyizalisekisa injongo yakhe ngomhlaba. Ngenxa yokuba engusomandla, akukho nto inokumthintela ekwenzeni oko. (Isaya 55:11) Kungekudala uThixo uza kuphelisa zonke izinto ezibuhlungu ezibangelwe kukuvukela kuka-Adam noEva, yaye umhlaba nabantu abakuwo baza kuphila ngendlela uThixo awayefuna baphile ngayo kwasekuqaleni.

Kungakunceda njani oku wena? Khawuhlolisise izithembiso ezibini kwezininzi uThixo asithembise zona eBhayibhileni.

  • UXOLO EMHLABENI WONKE KUNGEKHO BUBI. “Kusele ithutyana, angabikho ongendawo; uya kuyikhangela indawo yakhe, abe engekho.  Kodwa abalulamileyo baya kuwudla ilifa umhlaba, baziyolise ngokugqibeleleyo ngobuninzi boxolo.”—INdumiso 37:10, 11.

  • UKUGULA NOKUFA KUYAKUBE KUPHELISIWE. “Akakho ummi wakhona oya kuthi: ‘Ndiyagula.’” (Isaya 33:24) “Uya kuginya ukufa ngonaphakade, yaye iNkosi enguMongami uYehova ngokuqinisekileyo iya kosula iinyembezi ebusweni bonke.”—Isaya 25:8.

Kutheni sinokuzithemba izithembiso zikaThixo eziseBhayibhileni? Kungenxa yokuba kukho ubungqina beziprofeto ezininzi eziseBhayibhileni esele zizalisekile. Noko ke, ithemba lokukhululeka ekubandezelekeni alibususi ubunzima esikubo ngoku. Luluphi olunye uncedo esilufumana kuThixo?

4. USINCEDA KWIINGXAKI NASEKWENZENI IZIGQIBO

UThixo usinceda sikwazi ukumelana neengxaki esinazo, size senze nezigqibo ezifanelekileyo. Zininzi izigqibo ezingabalulekanga kangako, kodwa ezinye zinemiphumo ehlala ihleli. Akukho mntu unokusinika ubulumko obugqwese obo sibufumana kuMdali wethu. Kuba ebesoloko ekho, uzibona bhetele izinto kunathi ibe ubomi sibuphiwe nguye. Ngoko uyayazi into esiyidingayo.

UYehova uThixo waphefumlela abantu abahlukahlukeneyo ukuba babhale iingcinga zakhe eBhayibhileni. Kuyo sifumana umbhalo othi: “Mna, Yehova, ndinguThixo wakho, Lowo ukufundisa okuyingenelo kuwe, Lowo ukubangela unyathele endleleni ofanele uhambe ngayo.”—Isaya 48:17, 18.

UThixo unamandla angenasiphelo, ibe ufuna ukuwasebenzisa ekuncedeni thina. IBhayibhile imchaza njengobawo onothando ofuna ukusinceda. Ithi: ‘UYihlo osezulwini ubanika umoya oyingcwele abo bamcelayo!’ (Luka 11:13) La mandla avela kuThixo angasikhokela aze asiqinise.

Ungalufumana njani olu ncedo kuThixo? IBhayibhile iyaphendula: “Kuba lowo uzayo kuThixo umele akholwe ukuba ukho nokuba ungumvuzi wabo bamfuna ngenyameko.” (Hebhere 11:6) Ukuze uyamkele into yokuba uThixo ukhona, ufanele uhlolisise ubungqina ngokwakho.

 NGABA UZA KUPHANDA?

Ukufunda inyaniso ngoThixo kufuna ixesha, kodwa kuyacaca ukuba kungakunceda. Khawuve la mava kaXiujin Xiao owazalelwa eTshayina kodwa ngoku oseMerika. Uthi: “Nangona ndandikholelwa ukuba izinto zazivelela, ndandisafuna ukwazi ngeBhayibhile. Ngoko ndaye ndafunda iBhayibhile namaNgqina kaYehova. Kunyaka wam wokugqibela eKholeji, ndandingenalo ncam ithuba lokwenza izinto endandizifunda eBhayibhileni. Oko kwandenza andonwaba. Kodwa xa ndazimisela ukufunda iBhayibhile, ndaye ndonwaba.”

Ngaba ungathanda ukufunda okungakumbi ngoMdali wethu, uYehova uThixo? Kutheni ungaziphi ixesha lokukhe uphande?