UMGAQO WEBHAYIBHILE: “Yambathani uthando, kuba lungumxokelelwane ogqibeleleyo womanyano.”Kolose 3:14.

IINGENELO: Uthando ekuthethwa ngalo apha luvela izihlandlo eziliqela eBhayibhileni ibe asilulo olo lwabantu abathandanayo. Kunoko lolo lusekelwe kwinkathalo, ukuxolela, ukuthobeka, ukunyaniseka, ububele, ubulali, nomonde. (Mika 6:8; Kolose 3:12, 13) Ngokungafaniyo nothando lwentabatheko olukhawuleza luphele, uthando lunokuqhubeka lukhula ngokungenasiphelo.

UBrenda oneminyaka eyi-30 etshatile, uthi: “Uthando lwabantu abanethuba betshatile luya lusomelela njengoko ixesha lihamba kunolo lwabo basundul’ ukutshata.”

USam oyindoda eneminyaka eyi-12 itshatile uthi: “Mna nomkam besisoloko sikonwabela ukubona indlela iBhayibhile esebenza ngayo kubomi bethu! Xa uyisebenzisa, izinto zihamba kakuhle. Ngeba ndiyazama kona ukuyisebenzisa ngalo lonke ixesha, kodwa andenzi njalo oko, ndikhe ndizive ndidikiwe, ndinochuku okanye ndidiniwe. Xa kunjalo ndiye ndicele uYehova andincede. Ndiye ndange inkosikazi yam, ibe kungabanga thuba lide kuye kube ngathi khange kwenzeke nto!”

“Ubulumko bungqineka bububulungisa ngemisebenzi yabo”

UYesu Kristu wathi, “ubulumko bungqineka bububulungisa ngemisebenzi yabo.” (Mateyu 11:19) Yiloo nto ke iBhayibhile ingumthombo wabo bonke ubulumko bokwenene. Iimfundiso nemigaqo yayo iyasebenza. Ayiphelelwa lixesha. Zisebenza kuye wonke umntu enoba uloluphi uhlanga okanye ukweliphi ilizwe. Ibe indlela ezisebenza ngayo yenza kucace ukuba ziphuma kuMthombo ophakamileyo—uMdali wethu, uYehova uThixo. Kakade ke ukuze kubonakale oku sifanele sizisebenzise ezi mfundiso. Kungenxa yoko le nto iBhayibhile isithi, “ngcamlani nibone ukuba uYehova ulungile.” (INdumiso 34:8) Ngaba uza kukwenza oko?