UMGAQO WEBHAYIBHILE: “Isiyatha sikhupha wonke umoya waso, kodwa isilumko siwugcina uzolile kude kuse ekupheleni.”IMizekeliso 29:11.

“Ndiziva ngathi ndisindiswe ekufeni!”

IINGENELO: Azibaleki iingenelo zokukwazi ukuzibamba! Enye yezinto ezenziwa lolu phawu kukukhusela impilo yethu. IBhayibhile ithi, “Intliziyo ezolileyo ibubomi [okanye yimpilo] kumzimba wenyama.” Iphinda ithi, “Intliziyo evuyayo iyaphilisa.” (IMizekeliso 14:30; 17:22) Izifundo zibonisa ukuba impilo yabantu abathanda ukuxabana okanye abathanda ukugqajukelwa yimisindo isesichengeni yaye banokuhlaselwa sisifo sentliziyo. Kakade ke, ukukwazi ukuzibamba akuncedi nje empilweni kuphela.

UCassius oneminyaka emalunga neyi-30 ubalisa athi: “Umsindo wam wawuhlal’ usempumlweni yaye ndikuthanda gqitha ukuxabana. Ndandingakhathali. Kodwa konke oko kwatshintsha mhla ndaqalisa ukuphila ngemigaqo yeBhayibhile. Ndafunda indlela yokuwubamba umsindo, ndathobeka ndaza ndakwazi nokuxolela. Ukuba bekungenjalo, ngendisentolongweni ngoku. Ndiyaqonda ukuba ndiye ndasindisw’ ekufeni!”

UCassius wafunda indlela yokulawula umsindo neyokuxolela