UMGAQO WEBHAYIBHILE: “Ngubani na oya kuba lundwendwe ententeni [kaThixo]? . . . Ngulowo uhamba ngokungenasiphoso eqhelisela ubulungisa yaye ethetha inyaniso ngentliziyo yakhe.”INdumiso 15:1, 2.

IINGENELO: Abantu abaninzi bayakuthanda ukunyaniseka nokuthembeka. Kodwa kuthekani ukuba kuvela ithuba lokuba banganyaniseki baze bangabhaqwa kuloo nto? Xa kunjalo kuvela kanye oko kusentliziyweni, eyona nto umntu ayiyo ngaphakathi.

URaquel, okwicandelo lokuthenga kwinkampani asebenza kuyo wathi: “Abanye abathengisi babefuna ukundinyoba. Bathi ukuba ndithenga kubo, babeza ‘kundihlisel’ imali ngomlenze.’ Kodwa ndakhumbula icebiso leBhayibhile elithetha ngokuthembeka ndaza andavuma. Umqeshi wam weva ngale nto, waza wandithemba ngakumbi.”

Ukuba uRaquel wayehendekile sesa sinyobo, ipokotho yakhe yayiza kufuma nje okomzuzwana. Kodwa kwakuza kwenzeka ntoni ukuba wayebhaqiwe ngumqeshi wakhe? Ngaba uRaquel wayeya kusinda ekugxothweni? Ngaba wayeza kuphinda awufumane omnye umsebenzi? Isazela nokuzihlonela kwakhe kwakubaluleke kakhulu kuRaquel. IMizekeliso 22:1 ithi: “Igama elilungileyo linokunyulwa ngaphezu kobutyebi obuninzi; ubabalo lulunge ngakumbi kunesilivere negolide.”

UJessie wazenzela igama elihle ngokuba ngumsebénzi othembekileyo

NoJessie wayethembekile, yiloo nto kanye eyamenza wanegama elihle kumqeshi wakhe. Ngaba kwanceda oko? Ewe, ngoba akazange afumane nje isigxina sokuba ngumphathi kodwa neeyure zomsebenzi zacuthwa. Ngenxa yoko, wayekwazi ukuba nethuba elaneleyo kunye nomfazi nabantwana, nelokunqula uThixo.

Xa befuna abasebenzi abakhutheleyo, abanye abaqeshi baye baya kubantu abadume ngokunyaniseka. Ngokomzekelo, umphathi wenkampani ekwiiPhilippines wabhalela iofisi yesebe yamaNgqina kaYehova ecela amaNgqina ukuba afake izicelo zomsebenzi. Wathi: “Aba bantu bazilahlela nofele emsebenzini, bathembekile yaye bakhuthele.” Sekunjalo, oyena mntu umele anconywe nguYehova uThixo, osifundisa ukuba ‘sithiye okubi’ size ‘sithande okulungileyo.’—Amosi 5:15.