EMVA kokuhlola ubungqina, abaninzi bagqibe kwelokuba ukho umntu okrelekrele owadala ubomi. Ngokomzekelo, cinga nje ngoAntony Flew, oyiprofesa kwintandabulumko nowayetshotsha phambili emele imfundiso yokuba akukho Thixo. Emva kokufunda ngokuntsonkotha kobomi nemithetho elawula indalo, lokaFlew wayitshintsha indlela acinga ngayo. Ecaphula ezinye izithandi zobulumko zamandulo wathi: “Simele sibamkele ubungqina enoba buxhasa eliphi icala.” KuProfesa Flew, ubungqina babuxhasa ukuba ukho uMdali.

UGerard, ebesithethe ngaye ekuqaleni kolu ngcelele lwamanqaku, naye wafikelela kwisigqibo esifanayo. Nangona efunde wayityekeza ibe eyingcali emsebenzini wakhe, wathi: “Andizange khe ndifumane ubungqina obubonisa ukuba izinto eziphilayo zavela kwezingaphiliyo. Indlela ezilungelelene ngayo nezintsonkothe ngayo izinto eziphilayo yandenza ndaqonda ukuba kumele ukuba kukho uMlungelelanisi noMyili wazo.”

Kanye njengokuba umntu enokufunda ngechule ngokujonga kumsebenzi walo, uGerard wazazi ngcono iimpawu zoMdali ngokujonga kwizinto azidalileyo. UGerard waphinda wafunda nencwadi ekuthiwa yabhalwa nguMdali—iBhayibhile. (2 Timoti 3:16) Kuyo, wafumana iimpendulo zemibuzo engembali yoluntu namacebiso aluncedo ekulungiseni iingxaki abanazo abantu namahlanje. Loo nto yamenza waqiniseka ukuba nayo le Bhayibhile yabhalwa ngumntu okrelekrele lee kunabantu.

Kanye njengokuba uGerard wafumanisayo, kuyafuneka ke sizihlole iimpendulo zeBhayibhile. Nawe siyakukhuthaza ukuba ukhe uzijonge.