UThixo ukujonga njani ukucoceka kwethu emizimbeni?

“Masizihlambulule kuko konke ukudyobheka kwenyama nokomoya.” 2 Korinte 7:1.

OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE

UMdali wethu uyasithanda kwaye ufuna sibe sempilweni, siphile ubomi obude nobunemveliso. UThixo uthi: “Ngamana intliziyo yakho ingayigcina imiyalelo yam, ngenxa yokuba kuya kongezelelwa kuwe imihla emide neminyaka yobomi noxolo.” (IMizekeliso 3:1, 2) Uthando uThixo analo ngabantu lwabonakala kwimithetho awayinika amaSirayeli, eyayiquka imiyalelo engqalileyo ngokucoceka emzimbeni nogutyulo. (Duteronomi 23:12-14) Xa amaSirayeli eyithobela loo milinganiselo isengqiqweni, ayeba sempilweni aze akhuseleke kwizifo ezazithwaxa ezinye iintlanga, njengamaYiputa, awayengenayo le mithetho.—Duteronomi 7:12, 15.

Ngokufanayo namhlanje, abantu ‘abazihlambululayo kuko konke ukudyobheka kwenyama,’ okuquka imikhwa engahlambulukanga njengokutshaya, ukunxila nokusebenzisa iziyobisi, banciphisa amathuba okugula emzimbeni nasengqondweni nokufa ngaphambi kwexesha. Ekubeni siphila nabanye abantu, ukuthobela imilinganiselo kaThixo yokucoceka kubonisa ukuba sibakhathalele.—Marko 12:30, 31.

 UThixo ukujonga njani ukucoceka ngokuziphatha nangokomoya?

“Bhubhisani . . . amalungu enu omzimba. . . uhenyuzo, ukungahlambuluki, inkanuko yesini, umnqweno owenzakalisayo, nokubawa, okulunqulo-zithixo. Iza ngenxa yezo zinto ingqumbo kaThixo.”Kolose 3:5, 6.

OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE

Njengokuba kubonisiwe ngaphambili, iBhayibhile isibongoza ukuba ‘sizihlambulule kuko konke ukudyobheka kwenyama nokomoya.’ Ngexesha likaYesu Kristu, abantu abaninzi, abaquka iinkokeli zonqulo zamaYuda, babesenza konke abanako ukuzigcina becocekile emzimbeni kodwa beyigatya imilinganiselo yokuziphatha neyokomoya. (Marko 7:1-5) Elungisa loo nto, uYesu wathi: “Akukho nto esuka ngaphandle engena emntwini enokumdyobha, ekubeni ingena. . . emathunjini akhe, yaye iphuma kumjelo ogutyulayo.” Wongeza wathi: “Oko kuphuma emntwini kuko okumdyobhayo umntu; kuba ngaphakathi, entliziyweni yabantu, kuphuma iingcinga ezimbi: uhenyuzo, ubusela, ukubulala, ukukrexeza, iinkanuko, izenzo zobungendawo, inkohliso, ihambo evakalala, iliso elinomona, . . . ukungabikho ngqiqweni. Zonke ezi zinto zingendawo . . . ziyamdyobha umntu.”—Marko 7:18-23.

Ngokutsho kukaYesu, abantu abanembono ebaxekileyo ngokucoceka emzimbeni kodwa babe beyigatya imilinganiselo kaThixo yokuziphatha neyokomoya, bafana nekomityi ecocekileyo ngaphandle kodwa ibe imdaka ngaphakathi.—Mateyu 23:25, 26.

Ngaba imilinganiselo yeBhayibhile isengqiqweni?

“Ukumthanda uThixo kuko ukuthi, siyigcine imiyalelo yakhe; kwaye ayinzima imiyalelo yakhe.” 1 Yohane 5:3.

OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE

KuMika 6:8 sifunda oku: “Yintoni ayibizayo kuwe uYehova ngaphandle kokuqhelisela okusesikweni nokuthanda ububele nokuthozama ekuhambeni noThixo wakho?” Ngaba esi sicelo asikho sengqiqweni? Ngaphezu koko, uMdali wethu ufuna simthobele kuba simthanda. Xa sisenjenjalo, sivuya ngeyona ndlela. (INdumiso 40:8) Xa sisenza iimpazamo, sinokuthuthuzelwa yinceba kaThixo. “Njengoyise obenzela inceba oonyana bakhe, uYehova ubenzele inceba abo bamoyikayo. Kuba yena uyakwazi ukuyilwa kwethu, ekhumbula ukuba siluthuli,” okanye sibuthathaka kwaye asifezekanga.—INdumiso 103:13, 14.

Xa sishwankathela, imilinganiselo kaThixo yokucoceka emzimbeni, ngokuziphatha nangokomoya, ibonisa ukulunga nokusithanda kwakhe. Ukuthobela kwethu loo milinganiselo kubonisa ukuba silumkile ibe siyamthanda.