YINTONI enokuba mbi ngaphezu kokungaphumeleli? Yimpumelelo elilize. Ngapha koko, xa uye wasilela kwinto ethile, usenokuyilungisa loo nto uye wasilela kuyo. Okungenani, usenokufunda kuloo mava uze uzimisele ukulungisa kwixesha elizayo.

Impumelelo elilize yahlukile. Isenokukwenza ucinge ukuba uqhuba kakuhle ngoxa usilela. Ngexesha obona ngalo ukuba uyasilela, usenokufumanisa ukuba akukho nto unokuyenza.

Khawucinge ngalo mzekelo. UYesu Kristu wakhe wabuza wathi: “Koba nayiphi na ingenelo ngomntu ukuzuza ihlabathi liphela kodwa aphulukane nomphefumlo wakhe?” (Mateyu 16:26) Loo mazwi anokusebenza kwabo bathe phithi yimali nazizinto ezinokuthengwa ngayo—lo ngumzekelo wokwenene wempumelelo elilize. UTom Denham, umcebisi ngemisebenzi wabhala wathi: “Ukucinga ngokonyuselwa kuphela, ukwenza imali engakumbi okanye ukuthenga izinto ezingakumbi, akuzisi lonwabo lokwenene. Ukujonga impumelelo ngobungakanani bemali ngamampunge yaye kunokukushiya uziva ungento yanto ekuhambeni kwexesha.”

Abantu abaninzi namhlanje bayavumelana naloo mazwi. Kolunye uphando olwenziwa eUnited States, “ukuba nemali eninzi” kwaba kwindawo ye-20 kuludwe lwezinto eziyi-22 “ezenza umntu aphumelele ebomini.” Ezona zinto zaziphambili kolo ludwe yayizizinto ezinjengokuba sempilweni, ulwalamano oluhle nomsebenzi owuthandayo.

Kucacile ukuba, xa abantu abaninzi bebuzwa, bayawazi umahluko phakathi kwempumelelo elilize nempumelelo yokwenene. Noko ke, iba yingxaki ukwenza izigqibo ezibonisa imbono efanelekileyo ngempumelelo yokwenene.