UWilliam Whiston wayengusosayensi, ungqongqoshe kwezezibalo, umkhokeli kwezakwalizwi, umbhali weencwadi ezininzi, nogxa omkhulu kaMhle uIsaac Newton otshotsha phambili kwezezibalo nefiziksi. Ngo-1702 lo kaWhiston wangena ezihlangwini zikaNewton esiba nguProfesa Wezibalo kwiYunivesithi yaseCambridge, eNgilani. Esi sikhundla sobuprofesa sakhe sabanjwa nangabanye oompondo zihlanjiwe kwisayensi nakwiteknoloji.

ABO bafunda iBhayibhile, bamazi uWhiston ngokuguqulela kwakhe esiNgesini imibhalo yamandulo yombhali-mbali ongumYuda uFlavius Josephus. Iincwadi zikaJosephus zatyhila ingcombolo engakumbi ngembali yamaYuda namaKristu okuqala.

OKO WAYEKUKHOLELWA UWHISTON

UWhiston wayekrelekrele yaye efunda ngezinto ezininzi, ingakumbi isayensi nonqulo. Wayekholelwa ukuba ingxelo eseBhayibhileni engendalo nendlela indalo emangalisa nelungelelene ngayo inikela ubungqina bokuba idalwe nguThixo.

Ngaphezu koko, uWhiston wayekholelwa nento yokuba isizathu sokuba iicawa zahlukane kukuba abefundisi bazo bahlohle ebantwini iimfundiso zabo ezingasuki eBhayibhileni.

Ngenxa yokuba uWhiston wayeyiqonda inyaniso yeBhayibhile, wayikhaba ngawo omane imfundiso yokuthuthunjiswa ngonaphakade esihogweni. Wayeyigqala njengempambano nenkohlakalo kunye nokutyhola uThixo. Eyona nto yamenza wanuk’ umzondo kubefundisi yaba kukugatya kwakhe imfundiso yokuba uThixo uneziqu ezithathu—uYise, uNyana, noMoya Oyingcwele. Phofu kube kusithiwa ooThixo abekho bathathu, mnye.

 “WAYEKA UKUDUMA KWEZONQULO WAZA WATHIYWA”

Emva kophando awalwenzayo, uWhiston wagqiba kwelokuba imfundiso yokuba uThixo uneziqu ezithathu ayizange ifundiswe ngamaKristu okuqala, kodwa yamkelwa kamva xa kwangenelela iimfundiso zobuhedeni kubuKristu. * Oogxa bakhe bamlumkisa ngobungozi bokubhala ngeengxelo awazifumanayo, kodwa lo kaWhiston akazange ayinikele umqolo inyaniso awayifumanayo yokuba uYesu unguNyana kaThixo yaye udaliwe.

IYunivesithi yaseCambridge yayimsusa nabani na ophikisana nemfundiso yecawa yamaTshetshi, nto leyo ethetha ukuba uWhiston wayesenokususwa kwisihlalo sakhe. Noko ke, ngokungafaniyo noNewton, owayeyigqala njengamampunge imfundiso yokuba uThixo uneziqu ezithathu kodwa akayiveza, yena uWhiston akazange athule. Wabhala wenjenje: “Akukho kwanto inokundivala umlomo.”

Ngenxa yokuba engazange avume ukulalanisa, uWhiston “wayeka ukuduma waza wathiywa”

Ngo-1710 lo kaWhiston wagxothwa eCambridge. Ngenxa yokuba engazange avume ukulalanisa, “wayeka ukuduma waza wathiywa.” Nalapho akhonto yamkhathazayo. Enyanisweni, nakubeni wayetyholwa ngokuba ngumchasi, wabhala intlaninge yamaxwebhu abizwa ngokuthi Primitive Christianity Revived, awayethetha ngeemfundiso zabalandeli bakaYesu bokuqala. Kamva uWhiston waqalisa uMbutho Oxhasa Inkqubo YamaKristu Amandulo, kwikhaya lakhe eliseLondon.

Nangona waphulukana nesigxina sakhe sobuprofesa waza waphelelwa nayimali, uWhiston waqhubeka nokubhala kwakhe amaxwebhu nokufundisa abantu kwiivenkile zokutyela eLondon. Ekwiphulo lokunceda abantu baqonde indlela ubomi obabuyiyo ngexesha lamaKristu okuqala, ngo-1737 wapapasha inguqulelo yemibhalo kaJosephus. Le mibhalo ibisoloko ishicilelwa ukususela ngoko.

Umbhali uJames E. Force uthi, ngenxa yokukhalipha kukaWhiston okungazange kuthandwe, abaninzi namhlanje bamjonga “njengontloko-lukhuni.” Noko ke, abanye bayamthanda ngenxa yokuba engumphengululi weBhayibhile, umzingeli wenyaniso ngonqulo, nomntu obambelelayo kwiinkolelo zakhe.

^ isiqe. 10 IBhayibhile ithetha cacileyo ngohlobo lomntu anguye uThixo. Ukuze ufumane ulwazi olungakumbi, yiya kwiWebhsayithi yethu i-jw.org/xh. Jonga phantsi komxholo othi: IIMFUNDISO ZEBHAYIBHILE > IMIBUZO YEBHAYIBHILE IYAPHENDULWA.