IINTAKA zikho kumhlaba wonke yaye kulula ukuzibukela. Ngaphezu koko, iintaka ziziintlobo ngeentlobo, imibala ngemibala, zintyiloza ngokungafaniyo. Loo nto ibangela ukuba kube mnandi ukuzibukela.

Imasked weaver

Kulula ukubukela iintaka, unokuzibona mihla le uzijonge ngefestile yasekhitshini: njengentaka emnyama yaseYurophu egrumba imibungu, intaka etya iimpukane nezinye izinambuzane, ihobe elihamba nehotyazana, intaka eyenza indlu yayo okanye intaka etyisa amantshontsho ayo.

Iguinea fowl

Iintaka ezinjengokhozi nokhetshe ziyonwabisa xa uzibukele zibhabha zizingela. Ukanti bona oongqatyana babangela umdla xa bekruthakruthana ngokutya, yona inkunzi yehobe ihlekisa kakhulu xa ityhala isifuba ukuze izithandise kwithokazi lehobe, zona ke iintaka zaseOstreliya ezimibala ingwevu necala elipinki ekuthiwa ziigalah zitswina ngendlela engaqhelekanga njengoko zilengalenga kwiintambo zombane ngenxa yokungakwazi ukuma. Ukanti kuvuyisa kakhulu ukubukela amaxhalanga anemiqala ebhityileyo efudukela kwenye indawo. Yinyaniso ukuba ukufuduka kwezi  ntaka bekusoloko kubukelwa kangangamawaka eminyaka, nto leyo ebishiya ababukeleyo bengawuvali umlomo yindlela okumangalisa ngayo oku. Eneneni uMdali ngokwakhe wathi: “Ingwamza emazulwini—iwazi kakuhle amaxesha ayo amisiweyo; nehobe lasendle nehlankomo nekhwebula—nganye iligcina kakuhle ixesha lokungena kwayo.”—Yeremiya 8:7.

Ukuqwalasela Iintaka Kumaxesha Okubhalwa KweBhayibhile

IBhayibhile yenza imizekelo emininzi yeentaka ukuze isifundise. Ngokomzekelo, ngokuphathelele inciniba nesantya sayo esimangalisayo, uThixo wathi kuYobhi: ‘Xa iphaphazelisa amaphiko ayo, iyalihleka ihashe nomkhweli walo.’ * (Yobhi 39:13, 18) UThixo waphinda wabuza kuYobhi: “Ngaba kungenxa yokuqonda kwakho le nto ukhetshe ebhabha aye phezulu, . . . okanye ngaba kungomyalelo wakho oluthi ukhozi lubhabhe luye phezulu?” (Yobhi 39:26, 27) Thina ke sifunda ntoni? Iintaka ziyaziphilela ngaphandle koncedo lwethu. Indlela eziphila ngayo ingqina ubulumko bukaThixo, hayi obethu.

UKumkani uSolomon wathi ‘ilizwi lehobe lasendle’ lichaza ukufika kwentwasa-hlobo. (INgoma yazo iiNgoma 2:12) Xa umdumisi wayebhala ngokufuna kwakhe ukukhonza uThixo etempileni, wakhankanya inkonjane. Ngenxa yokuziva enomona, umqambi wale ngoma wacula wenjenje: “Kwanentaka iyifumene indlu, nenkonjane yazifumanela indlwane, apho iwabeke khona amantshontsho ayo—isibingelelo sakho esizukileyo, Yehova.”—INdumiso 84:1-3.

“UYihlo osemazulwini uyazondla. Anixabisekanga ngaphezu kwazo na?”—Mateyu 6:26

Eminye imizekelo emihle ebhekisela kwiintaka yenziwa nguYesu Kristu. Khawuve amazwi akuMateyu 6:26: “Qwalaselani ngenyameko iintaka zezulu, ngokuba azihlwayeli mbewu, azivuni yaye azihlanganisi koovimba; ukanti uYihlo osemazulwini uyazondla. Anixabisekanga ngaphezu kwazo na?” Lo mzekelo uchukumisayo uqinisekisa abalandeli bakaYesu ukuba baxabisekile kuThixo yaye abafanele bazixhalabise ngokungeyomfuneko ngezinto zobomi.—Mateyu 6:31-33.

Namhlanje ukubukela iintaka yindlela yokuzihlaziya, yaye kuyaqondakala oko ngenxa yobuhle bazo, ukukwazi kwazo ukuzenzela izinto, ukucula nentlalo yazo. Okungakumbi kukuba ziyakwazi ukufundisa umntu obukeleyo isifundo esibalulekileyo ngobomi. Ngaba uza ‘kuziqwalasela ngenyameko iintaka’?

^ isiqe. 6 Inciniba yeyona ntaka inamendu nenkulu ngaphezu kwazo zonke, yaye iyakwazi ukubaleka iikhilomitha eziyi-72 ngeyure.