Baphi abafileyo?

“Uluthuli, uya kubuyela kwaseluthulini.” —Genesis 3:19.

OKUTHETHWA NGABANTU

Abanye abantu bacinga ukuba kukho ubomi emva kokufa—bathi abanye baya ezulwini, esihogweni, okanye babe Zizinyanya. Abanye bakholelwa ekuzalweni ngokutsha benobomi obahlukileyo. Kwelinye icala, abo bangahambi cawa bakholelwa ukuba ukufa sisiphelo somntu.

OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE

INtshumayeli 9:10 ithi: “Akukho msebenzi nakuyila nakwazi nakulumka eShiyol [engcwabeni], kwindawo oya kuyo.” IBhayibhile icacisa nento eyenzeka ebantwini nakwizilwanyana ekufeni. Ithi: ‘Bonke baya ndaweni nye. Bonke bavela eluthulini, yaye bonke babuyela eluthulini.’—INtshumayeli 3:20.

 Bakweyiphi imeko abafi?

“Uyaphuma umoya wakhe, abuyele yena emhlabeni wakhe; ngaloo mini ziyatshabalala iingcamango zakhe.”—INdumiso 146:4.

OKUTHETHWA NGABANTU

Abaninzi bafundiswe ukuba okwenzeka emntwini emva kokufa kuxhomekeke kwizinto ebezenza ngoxa ebephila emhlabeni. Ukuba wenze okulungileyo, umvuzo wakhe lulonwabo olungenasiphelo, kodwa ukuba ebesenza okubi uya kuthuthunjiswa ngonaphakade. Kudla ngokuthiwa umntu umele acocwe izono zakhe ngaphambi kokuba adibane noThixo emva kokufa. Abo bangacocwanga abayi kulufumana ulonwabo naphakade.

OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE

Abafileyo abeva nto. Ngoko ke, abazi nto konke konke, abanakusinceda okanye basenzakalise. NgokweNtshumayeli 9:5, 6: “Abaphilayo bayazi ukuba baya kufa; kodwa abafileyo, abazi nto konke konke. . . . Uthando lwabo, intiyo yabo nekhwele labo sele latshabalala, yaye abasenasabelo konke konke kuyo nantoni na eyenzekayo phantsi kwelanga.”

Ngaba likho ithemba ngabafi?

“Ukuba indoda eyomeleleyo iyafa ngaba inokuphila kwakhona? Ngayo yonke imihla yam yomsebenzi osisinyanzelo ndiya kulinda, kude kufike ukukhululeka kwam.”—Yobhi 14:14.

OKUTHETHWA NGABANTU

Iqhelekile into yokuba kuthiwe, umntu angaya esihogweni, akusekho themba ngaye. Kuthiwa utshiswa esihogweni ngonaphakade. Abo bacocwa izono kwelinye icala, baza kufumana ulonwabo olungapheliyo ezulwini.

OKUTHETHWA YIBHAYIBHILE

Emva kokuphumla ekufeni, abantu baza kuvuswa nguNyana kaThixo baze babuyele ebomini apha emhlabeni. IBhayibhile ithi: “Musani ukumangaliswa koku, kuba liyeza ilixa ekuya kuthi ngalo bonke abo bakumangcwaba enkumbulo balive ilizwi lakhe baze baphume.” (Yohane 5:26,28, 29) Emva koko, izenzo zomntu zizo eziya kugqiba enoba uyabufumana na ubomi obungunaphakade. *

^ isiqe. 14 Ngolwazi oluthe vetshe ngovuko, funda isahluko 7 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova, nefumanekayo nakwi-www.jw.org/xh.