EMzantsi Mpuma We-Asia

Ngokutsho kweWorld Wildlife Fund, phakathi kuka-1997 no-2011, kuye kwafunyanwa iintlobo ezintsha nezimangalisayo zezityalo nezilwanyana, kuquka irhamba elinamehlo abomvu, eGreater Mekong, ummandla odibanisa iKhambodiya, iLaos, iMyanmar, iThailand, iVietnam, nephondo leYunnan eliseTshayina. Kwiintlobo ezifunyenwe ngo-2011 kuphela, bekukho izityalo eziyi-82, izilwanyana ezirhubuluzayo eziyi-21, iintlanzi eziyi-13, izilwanyana eziphila emhlabeni nasemanzini eziyi-5, kunye nezilwanyana ezincancisayo eziyi-5.

EYurophu

IThe Moscow Times ithi ukuthengiswa kwabantu kuyingxaki enkulu “kulo lonke elaseYurophu.” Abantu abathengiswayo bayaxhatshazwa ngesondo, benziwa amakhoboka, bade “batyhuthulwe namalungu omzimba.” Esinye isizathu sokuthengiswa kwabo yintlupheko, ukungabi namsebenzi, kunye nokujongelwa phantsi kuba bengamabhinqa.

ENew Zealand

Abaphandi ngendlela ebukelwa ngayo iTV ngabantwana abancinci nabafikisayo bathi ukubukelwa kakhulu kwayo “kubenza bazikhethe ebantwini njengoko bekhula.” Baqhubeka besithi uphando lwabo lukhuthaza ukuba abantwana “babukele iinkqubo ezifundisayo kwiTV kangangeyure eyi-1 okanye eziyi-2 kuphela ngemini.”

EAlaska

Phantse zonke “iilali zaseAlaska” zigudle unxweme, ibe ezinye zikufuphi nemilambo. I-86 pesenti yezi lali isoloko ihlaselwa zizikhukula. Iingxelo zibonisa ukuba amaqondo aphakamileyo obushushu anyibilikisa umkhenkce oselunxwemeni ozikhuselayo ezi lali, nto leyo ebangela ukuba zithwaxwe zizitshingitshane zokwindla.

Ehlabathini

Phezu kwayo nje imali eninzi echithwayo kwiinzame zokulwa nongcoliseko lomoya, njengokwenza izinto ezisebenza ngomoya nelanga, “xa kusenziwa ezi zinto kusetyenziswa oomatshini abangcolisa umoya, nto leyo eyenza umoya uhlale ungcolile njengoko bekunjalo kwiminyaka eyi-20 edlulileyo,” ngokutsho kukaMaria van der Hoeven, ongumphathi kwi-International Energy Agency.