Ziphuma phi iintlanga?

“UAdam walibiza igama lomfazi wakhe ngokuthi nguEva, ngenxa yokuba wayeza kuba ngunina wabo bonke abaphilayo.” Genesis 3:20.

OKUTHETHWA ZIINGCALI

Umbutho iUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) uthi: “Bonke abantu bayafana yaye bavela kukhokho omnye.”—IDeclaration on Race and Racial Prejudice, ka-1978.

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

UThixo wadala abantu ababini, uAdam noEva waza wathi kubo: “Qhamani, nande, niwuzalise umhlaba nize niwoyise.” (Genesis 1:28) Ngoko uAdam noEva baba ngabazali babo bonke abantu. Kamva, xa umkhukula watshayela phantse yonke into esemhlabeni, kwasinda abantu abasibhozo—uNowa nomfazi wakhe kunye noonyana bakhe abathathu nabafazi babo. IBhayibhile ifundisa ukuba sonke siphuma koonyana bakaNowa.—Genesis 9:18, 19.

 Ngaba lukho uhlanga olubhetele kunolunye?

“[UThixo] wazenza ngokuphuma kumntu omnye zonke iintlanga zabantu, ukuba zihlale phezu komhlaba uphela.” —IZenzo 17:26.

OKUTHETHWA NGABANYE

Ngeminyaka yee-1900, iingcinga zabantu abaninzi zaphenjelelwa bubuhlanga. Ngokomzekelo, amaNazi ayekholelwa ukuba kukho ubungqina bebhayoloji bokuba uhlanga lwawo lubhetele kunezinye iintlanga. Kanti yona iUNESCO ecatshulwe ngaphambilana, ikholelwa ukuba “zonke iintlanga ziyalingana yaye zivela kukhokho omnye.”

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

IZenzo 10:34, 35 zithi: “UThixo akakhethi buso, kodwa kwiintlanga zonke umntu omoyikayo aze asebenze ubulungisa wamkelekile kuye.” Ngenxa yesi sizathu, alukho uhlanga olubhetele kunolunye.

UYesu wamisela indlela amaKristu amele ajongane ngayo xa wathi kubalandeli bakhe: “Nonke nina ningabazalwana.” (Mateyu 23:8) Wathandazela ukuba abalandeli bakhe “babe banye,” bangahlukani okanye bacalulane ngokobuhlanga.—Yohane 17:20-23; 1 Korinte 1:10.

Ngaba buya kuze buphele ubuhlanga?

“Kuya kuthi ke ekupheleni kwemihla intaba yendlu kaYehova imiselwe ngokuqinileyo . . . , kwaye ziya kuba ngumsinga ukuya kuyo zonke iintlanga.” —Isaya 2:2.

OKUCINGWA NGABANYE

Ukugxeleshelana kwabantu beentlanga ezahlukeneyo kwenza abanye kumazwe amaninzi bayithandabuze into yokuba kukho inkqubela esiyenzileyo ekulweni nobuhlanga. Abanye bathi soze iintlanga zilingane.

OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

UThixo akasoze abunyamezele ngonaphakade ubuhlanga. Kunoko, kuBukumkani bakhe abantu ‘abaphuma kuzo zonke iintlanga nezizwe nezizwana neelwimi’ baya kuthandana baze bamkhonze ngokumanyeneyo. (ISityhilelo 7:9) Obu Bukumkani bukaThixo abukho sentliziyweni. Kunoko, bungurhulumente kaThixo oza kuzisa utshintsho olukhulu emhlabeni, ukuze abantu baphile kuwo ngaphandle kokucalulana ngokobuhlanga. *

^ isiqe. 15 Ukuze ufumane ulwazi olungakumbi, funda isahluko 3 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova.