Ngaba imali yingcambu yazo zonke iintlobo zobubi?

“Ukuthanda imali yingcambu yazo zonke iintlobo zobubi.” —1 Timoti 6:10.

OKO KUTHETHWA NGABANTU

Imali yingcambu yazo zonke iintlobo zobubi.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

“Ukuthanda imali”—kungekhona uqobo lwayo—kuko okuyingcambu “yazo zonke iintlobo zobubi.” EBhayibhileni, uKumkani uSolomon owayesisityebi wachaza iintlobo ezintathu zobubi ezidla ngokwenzeka kubantu abathanda imali. Ixhala: “Indyebo yesityebi ayisivumeli ukuba silale.” (INtshumayeli 5:12) Ukunganeliseki: “Umthandi nje wesilivere akayi kwaneliswa yisilivere, nabani na othanda indyebo akaneliswa yingeniso.” (INtshumayeli 5:10) Ukuba semngciphekweni wokwaphula umthetho: “Ongxamela ukuzuza ubutyebi akayi kuhlala emsulwa.”—IMizekeliso 28:20.

 Inceda ngantoni imali?

‘Imali iyakhusela.’ —INtshumayeli 7:12.

OKO KUTHETHWA NGABANTU

Imali ikunika ukhuseleko nolonwabo.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

Ubuxoki bokuba imali ikwenza wonwabe ize ikunike ukhuseleko yingcamango nje ebangelwa ‘ngamandla akhohlisayo obutyebi.’ (Marko 4:19) Nangona kunjalo, “kuzo zonke izinto yimali ethethayo.” (INtshumayeli 10:19) Ngokomzekelo, ngemali unokuthenga izinto eziyimfuneko ukuze uphile—njengokutya namayeza.—2 Tesalonika 3:12.

Kwakhona imali inokukunceda unyamekele intsapho yakho. Kangangokuba iBhayibhile ithi: “Ukuba nabani na akabalungiseleli abo bangabakhe, ngokukodwa amalungu endlu yakhe, ngokuqinisekileyo ulukhanyele ukholo yaye mbi ngaphezu kongakholwayo.”—1 Timoti 5:8.

Unokuyisebenzisa njani imali ngobulumko?

‘Hlala phantsi kuqala, ubale iindleko.’

Luka 14:28.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

Sebenzisa imali ngendlela emkholisayo uThixo. (Luka 16:9) Kububulumko ukusebenzisa imali kakuhle nangokunyanisekileyo. (Hebhere 13:18) Ukuze uphephe ingozi yokuzama ukuphila ngaphaya kwamandla akho, ‘musa ukuba ngumthandi wemali.’ —Hebhere 13:5.

Nangona iBhayibhile ingathi masingabi nawo amatyala, ilumkisa ithi: “Obolekayo ngumkhonzi kumntu obolekisayo.” (IMizekeliso 22:7) Kulumkele ukuthenga kwanto nje oyinqwenelayo, kuba “wonk’ ubani ongxamayo ngokuqinisekileyo usingisa ekusweleni.” (IMizekeliso 21:5) Kunoko, ‘bekela bucala okuthile kuvimba ngokwengeniso oyizuzileyo,’ uze wonge imali onokuyisebenzisela izinto ezibalulekileyo. —1 Korinte 16:2.

IBhayibhile ikhuthaza ukuba ‘siqhelisele ukupha.’ (Luka 6:38) Abantu abafuna ukukholisa uThixo bamele babe nesandla esivulekileyo, kuba “uThixo uthanda umphi ochwayitileyo.” (2 Korinte 9:7) Ngoko ke, “[musa] ukulibala ukwenza okulungileyo nokwabelana ngezinto nabanye, kuba uThixo uyakholiswa yimibingelelo enjalo.”—Hebhere 13:16.