Ngaba kukho into ephosakeleyo ngokulalana ngaphambi komtshato?

“Kaloku kukuthanda kukaThixo, ukuba  . . . nikhwebuke kuhenyuzo.”1 Tesalonika 4:3.

OKO KUTHETHWA NGABANTU

Kwezinye iindawo kuvumelekile ukulalana kwabantu abangatshatanga abakubudala obufanelekileyo. Ukanti kwezinye, kwamkelekile ukulalana kwabantwana abakwishumi elivisayo.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

IBhayibhile isebenzisa igama elithi “uhenyuzo” xa ibhekisela kuzo zonke izenzo zokwabelana ngesondo ezenziwa ngabantu abangatshatanga. UThixo ulindele ukuba abanquli bakhe ‘bakhwebuke kuhenyuzo.’ (1 Tesalonika 4:3) Uhenyuzo lubalwa phakathi kwezono ezinzulu ezinjengokukrexeza, ukusebenzelana nemimoya, ukunxila, unqulo-zithixo, ukubulala nobusela.1 Korinte 6:9, 10; ISityhilelo 21:8.

KUTHENI UFANELE UBE NOMDLA

Sinye isizathu, iBhayibhile isilumkisa ngelithi “uThixo uya kubagweba abahenyuzi.” (Hebhere 13:4) Okona kubalulekileyo kukuba xa sithobela imithetho kaThixo ethetha ngokuziphatha, sibonisa ukuba siyamthanda ­uYehova  uThixo wethu. (1 Yohane 5:3) Yena uyabasikelela abo bathobela imiyalelo yakhe.Isaya 48:18.

Ngaba kulungile ukuba abantu abangatshatanga babelane ngesondo nangayiphi na indlela?

“Uhenyuzo nako konke ukungahlambuluki nokubawa makungakhe kukhankanywe kwaukukhankanywa phakathi kwenu.”Efese 5:3.

OKO KUTHETHWA NGABANTU

Abantu abaninzi bathi ngaphandle kokulalana, akukho nto iphosakeleyo ngokwabelana ngesondo ngezinye iindlela nomntu ongatshatanga naye.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

IBhayibhile xa ithetha ngokwabelana ngesondo kwabantu abangatshatanga ayithethi nje kuphela ngohenyuzo kodwa iquka ‘ukungahlambuluki nehambo evakalala.’ (2 Korinte 12:21) Kucacile ukuba kukho iindlela zokwabelana ngesondo ezimcaphukisayo uThixo xa zisenziwa ngabantu abangatshatanga, enokuba khange bade balalane.

Eyona nto ithethwa yiBhayibhile kukuba ukwabelana ngesondo kokwabantu abatshatileyo kuphela, indoda nebhinqa. Kwakhona iBhayibhile iyayigweba ‘inkanuko [yokunyoluka] yesini.’ (1 Tesalonika 4:5) Ithetha ukuthini loo nto? Makhe senze umzekelo osebenza ngokufanayo kwindoda nakwibhinqa: Ibhinqa lisenokuzimisela ukuba lingalali nendoda yalo, kodwa babelane ngesondo ngenye indlela. Ngokwenza oko babonisa ukuba banenkanuko okanye babawela into engeyiyo eyabo. Ngenxa yoko, banetyala ‘lenkanuko [yokunyoluka] yesini.’ Umnqweno onjalo uyagwetywa yiBhayibhile.Efese 5:3-5.

Singakuphepha njani ukwabelana ngesondo xa singatshatanga?

“Sabani kulo uhenyuzo.”—1 Korinte 6:18.

KUTHENI UFANELE UBE NOMDLA

IBhayibhile ithi, abo balalana ngaphambi komtshato basengozini yokulahlekelwa bubuhlobo noThixo.Kolose 3:5, 6.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

IBhayibhile ithi ‘masisabe kulo uhenyuzo.’ (1 Korinte 6:18) Oku kuthetha ukuba umntu umele acezele kude kuyo nantoni na enokumenza awele ekuziphatheni kakubi. (IMizekeliso 22:3) Ngokomzekelo, ukuba umntu ufuna ukuziphatha kakuhle umele angabi nabuhlobo nabantu abangayibonele nto imigaqo kaThixo ethetha ngokuziphatha. IBhayibhile ilumkisa isithi: “Ohamba nezilumko uya kuba sisilumko naye, kodwa osebenzisana neziyatha uya kuhlelwa bububi.”IMizekeliso 13:20.

Ukuba iingqondo zethu sizingxala ngeengcinga ezimbi, oko kunobangela ukuba siziphathe kakubi ekugqibeleni. (Roma 8:5, 6) Yiyo loo nto ibubulumko ukungamameli umculo, ukungabukeli iividiyo, ukungafundi iincwadi, nayo nantoni na enento yokwenza nokuziphatha okubi okanye ekuqhwabel’ izandla ukulalana okumcaphukisayo uThixo.INdumiso 101:3.