“Ukuba aniyenzi le nto . . . ndiza kufika kuni egameni likaThixo ndize ndilwe nani, ukuze ndinifake kwidyokhwe yeCawa neyoKumkani; ndiza kohlutha abantwana namakhosikazi enu ndize ndibenze amakhoboka, . . . ndithathe naloo mihlaba yenu ndize ndinibonis’ amaqhekez’ engqele. . . . Lonke ityala legazi nomonakalo oya kwenzeka, uya kubizwa ezandleni zenu kungekhona ezikaKumkani okanye ezethu.”

LO KUFANELE ukuba ngowona myalelo wakha wangabhadli kuyo yonke eyakha yakho. Uyinxalenye yomyalelo obizwa ngokuba yi-el Requerimiento ngeSpanish, nowawufanele ufundwe ngamajoni aseSpeyin ngenkulungwane ye-16 xa efika kumazwe aseMerika ukuze awathimbe.

Yintoni kanye kanye le yayithethwa ngala majoni kwaba bantu, yaye kwakutheni?

Banyanzelwa Ukuba Babe NgamaKatolika

Emva nje kokuba uColumbus efike eMerika ngowe-1492, iSpeyin nePortugal zaqalisa ukuxhwithana ngaloo mihlaba mitsha, ngalinye lisithi yeyalo. Omabini la mazwe ayesithi upopu ngummeli kaKristu osemhlabeni. Ngoko abhenela kuye ukuze alungise loo ngxabano. Icawa yathi la mazwe mabini makabelane ngaloo mihlaba, kodwa ke loo mvume aya kuyifumana kuphela ukuba athumela abefundisi ukuba baye kuguqula abemi bomthonyama baloo mihlaba mitsha.

Njengokuba iSpeyin sasiqhubeka sithimba imihlaba engakumbi, ukumkani walapho wafuna ukufumana isizathu esisemthethweni sokuthimba loo mazwe. Ekubeni babesithi upopu wayemela uThixo xa ebanika loo mihlaba, abantu baseSpeyin bathi amajoni abo anelungelo lokuhlutha izinto zabantu bomthonyama aze anciphise nenkululeko yabo.

 Abantu baseSpeyin babhala uxwebhu olwaluchazela abemi bomthonyama umyalelo kapopu. Kusetyenziswa igunya ekwakusithiwa unalo upopu, kwayalelwa abantu bomthonyama ukuba baguqukele kubuKristu baze babe phantsi kokumkani waseSpeyin. Xa abo bantu bexhathisa, abantu baseSpeyin babesithi banelungelo lokulwa nabo egameni likaThixo.

“Babesithi ugonyamelo luyafuneka xa luza kunceda ekulungiseni izinto. Ngoko iSpeyin kwafuneka ipheke iqhinga eyayiza kulisebenzisa.”—UFrancis Sullivan, umKatolika ongunjingalwazi wezifundo zakwalizwi

“Inkohlakalo Nobungendawo Obumasikizi”

Lo myalelo wawufundelwa ukuthethelela ukuhluthwa kwemihlaba yabantu. La majoni ayedla ngokuma enqanaweni aze afunde lo myalelo ngaphambi nje kokuba ahlasele, okanye awufundele abemi baloo mazwe ababengazazi nokuzazi ezo lwimi zaseYurophu. Ngamanye amaxesha, amajoni ayefika awufunde lo myalelo kwizindlu ezikhal’ ibhungane, xa efike abaninizo bebelek’ abasicatyana.

Kwachitheka igazi elininzi ngenxa yalo myalelo kunye nokuzama ukuguqula abantu ngenkani. Ngokomzekelo, eChile ngowe-1550 kwanqunqelwa egoqweni ama-Arawak angama-2 000. Xa wayethetha ngabasindayo, uPedro de Valdivia wathi kukumkani: “Amakhulu amabini anqunyulwe iizandla neempumlwana ezi ngenxa yokudelela kwabo igunya, nasemva kokuba ndibathumelele umyalelo ovela kuwe Kumkani Obekekileyo.” *

Lo myalelo usenokuba wazenza zakhululeka izazela zabahlaseli. Sekunjalo, awuzange ube negalelo kangako ekwenzeni abantu bamkele unqulo lwaseSpeyin. UBartolomé de las Casas owayengumfundisi ngenkulungwane ye-16, nowazibonela ngokwakhe imiphumo yalo myalelo wathi: “Zange ndayibona inkohlakalo nobungendawo obumasikizi kanje! Andisathethi ke ngendlela lo myalelo olungcolise ngayo unqulo lwamaKristu.” Umbhali-mbali uGonzalo Fernández de Oviedo wathi, inkohlakalo abaphathwa ngayo abantu baseMerika yabenza babenyanya ubuKristu.

Ngaba uThixo unokubekwa ityala ngenxa yenkohlakalo eyenziwa ziinkokheli zepolitiki neecawa ezazikhokhelisa igama lakhe phambili? IBhayibhile ithi: “Makube lee kuThixo oyinyaniso ukwenza ngobungendawo nakuSomandla ukwenza ngokungekho sikweni!”—Yobhi 34:10.

^ isiqe. 12 Ngokutsho kweminye imithombo, lo myalelo wabhangiswa ngowe-1573.