Unomzimba onjani uThixo?

“UThixo unguMoya.”—Yohane 4:24.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

IBhayibhile ithi uThixo ungumoya. (2 Korinte 3:17) Ngoko ke, uphakame kakhulu kunathi. Kweyoku-1 kuTimoti 1:17 iBhayibhile ithi uThixo: ‘NguKumkani kanaphakade, ongenakonakala, nongabonakaliyo.’ Kwakhona ithi: “Akukho bani uye wambona uThixo.”—1 Yohane 4:12.

Umdali wethu uphakame kakhulu kuthi kangangokuba asikwazi nokuqikelela ukuba unjani. Incwadi kaIsaya 40:18 ithi: “Ningamfanisa nabani na uThixo, yaye ningabeka ntoni na enokufana naye ecaleni kwakhe?” Kwa-amazulu la amangalisayo esiwabonayo awanakuthelekiswa noSomandla.—Isaya 40:22, 26.

Noxa kunjalo, zikho izidalwa ezikrelekrele ezimbonayo nezithetha ngqo noThixo. Kwenzeka njani? Kaloku nazo zingumoya yaye zihlala ezulwini. (1 Kumkani 22:21; Hebhere 1:7) UYesu Kristu wathi ngezi zidalwa zomoya ezibizwa ngokuba ziingelosi: “ [Zona] zisoloko zibubona ubuso bukaBawo osezulwini.”—Mateyu 18:10.

 Ngaba UThixo Ukho Kwindawo Yonke?

“Ngoko ke, nina nize nithandaze ngale ndlela: ‘Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho.’”—Mateyu 6:9.

OKO KUFUNDISWA YIBHABHILE

IBhayibhile ayifundisi ukuba uThixo uhlala kwindawo yonke okanye ukho kuyo yonke indawo. Kunoko amazwi kaYesu akuMateyu 6:9; 18:10, abonisa ukuba uThixo unomzimba yaye ‘nguBawo’—kwaye uhlala emazulwini, ‘indawo ahlala kuyo emisiweyo.1Kumkani 8:43.

Xa wayesele eza kumka emhlabeni, uYesu wathi: “Ndiyalishiya ihlabathi yaye ndiyemka ndiya kuBawo.” (Yohane 16:28) Emva kokufa kwakhe waza wavuswa enomzimba womoya, uKristu wenyukela “ezulwini ngokwalo, ukuze ngoku abonakale phambi kukaThixo.”—Hebhere 9:24.

Ezi nyaniso ngoThixo zibalulekile. Kutheni sisitsho nje? Okokuqala, ekubeni uThixo engumntu ophilayo sinokukwazi ukufunda ngaye size sisondele kuye. (Yakobi 4:8) Okwesibini, ukwazi inyaniso ngoThixo kuyasinceda ukuze singakhonzi oothixo bobuxoki, njengemifanekiso eqingqiweyo. Kweyoku-1 kaYohane 5:21, iBhayibhile ithi: “Bantwana abancinane, zilindeni kuzo izithixo.”

Abantu benziwa njani ngomfanekiselo kaThixo?

“UThixo wamdala umntu ngokomfanekiso wakhe, wamdala ngokomfanekiso kaThixo; wadala indoda nebhinqa.Genesis 1:27.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE

Ekubeni singabantu, siyakwazi ukubonisa iimpawu zikaThixo ezinjengothando, ukulunga nobulumko. Eneneni iBhayibhile ithi: “Yibani ngabaxelisa uThixo, njengabantwana abaziintanda.”—Efese 5:1, 2.

UThixo usenze sanenkululeko yokuzikhethela, nto leyo esenza sikwazi ukukhetha okulungileyo kokubi size sikwazi nokubonisa abanye ukuba siyabathanda. (1 Korinte 13:4-7) Sidalwe sanobuchule bokwenza izinto ezininzi, siyakwazi ukunandipha izinto ezintle ibe siyabuxabisa ubuhle bomhlaba esiphila kuwo. Ngaphezu koko, xa sasidalwa kwafakwa ngaphakathi kuthi umnqweno wokukhonza uThixo ukuze sazi iinjongo zoMdali wethu.—Mateyu 5:3.

Kukunceda ngantoni ukwazi inyaniso eseBhayibhileni? Okukhona ufunda ngoThixo kokukhona uya kukwazi ukuphila ngendlela afuna ngayo. Oko kuya kukwenza wonwabe gqitha, waneliseke, uze uxole emphefumlweni. (Isaya 48:17, 18) UThixo uyazi ukuba iimpawu zakhe ezintle ziyabatsala abantu zize zibenze bahambe ngendlela ekhokelela kubomi obungunaphakade.—Yohane 6:44; 17:3.