EMerika

ISebe Lezokhuseleko laseMerika lithi kule minyaka ilishumi idluleyo, kwizikhululo zeenqwelo-moya zelo kuye kohluthwa izinto ezimalunga nezigidi ezingama-50 abantu abangavumelekanga ukungena nazo kwiinqwelo-moya. Ngowama-2011 nje kuphela, kwabhaqwa imipu eli-1 200. Uninzi lwabaniniyo lwathi lulibele ukuba luphethe imipu.

EBrazil

Abasemagunyeni kwezemfundo sele beqalisile ukufakela kwiiyunifom zabantwana isixhobo esithile esincinci esiza kunceda abasemagunyeni bakwazi ukubona abantwana ababaleka isikolo. Esi sixhobo senza umzali afumane isms xa umntwana wakhe efika esikolweni okanye xa efike emva kwemizuzu engama-20 singenile isikolo.

ENorway

ICawa yamaLuthere ayiselulo unqulo oluxhaswa ngurhulumente waseNorway. Ipalamente yelo iye yavota ukuze kutshintshwe umgaqo-siseko ukuze kwahlulwe urhulumente kwiCawa.

ECzech Republic

Olunye uhlolisiso olwenziwe eCzech Republic luthi abasebenzi abaninzi kwelo bacinga ukuba umsebenzi uphazamisana nobomi babo. Abaninzi kwaba bantu babesithi kufuneka baphendule iifowuni, ii-e-mail kunye neesms ezinokuthanani nomsebenzi naxa bengekho semsebenzini. Bade bathi kuba ngathi abayithandi inkampani abayisebenzelayo xa bengaphenduli ngoko nangoko.

E-Indiya

Nangona kuye kwaveliswa ukutya okuninzi kwelo kule minyaka ingama-20 idluleyo yaye kukho iitoni ezizigidi ezingama-71 zerayisi nengqolowa, abantu baseIndiya basathwaxwa yindlala. Kuncinci ukutya okude kufike kumakhaya alapho. Le ngxaki ibangelwa bubuqhophololo nenkcitho.