Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

 UDLIWANO-NDLEBE | NORACQUEL HALL

Inkosikazi YomYuda Ichaza Isizathu Sokushiya Kwayo Unqulo LwamaYuda

Inkosikazi YomYuda Ichaza Isizathu Sokushiya Kwayo Unqulo LwamaYuda

Umama kaRacquel Hall wayengumYuda owayeyinzalelwane yakwaSirayeli, ukanti uyise yena wayengowaseOstriya kodwa eguqukele kubuYuda. Abazali bakamama kaRacquel babengamalungu onqulo lobuYuda yaye ngowe-1948 bafudukela kwaSirayeli xa elo lizwe laqalisa ukuzimela. UVukani! uye wadlan’ indlebe naye ngesizathu sokushiya kwakhe ubuYuda.

Khawusibalisele ngemvelaphi yakho.

Ndazalelwa eMerika ngowe-1979. Abazali bam bohlukana xa ndandineminyaka emithathu ndizelwe. Umama wandikhulisa ngezithethe zamaYuda ibe wandithumela kwizikolo zamaYuda. Xa ndandineminyaka esixhenxe, safudukela kwaSirayeli saza sahlala kangangonyaka ibe nalapho ndafika ndafunda kwezinye zezikolo zamaYuda. Emva koko mna nomama safudukela eMexico.

Nangona yayingekho inkonzo yamaYuda kwindawo esasihlala kuyo, ndaqhubeka ndigcina izithethe zobuYuda. NgeSabatha ndandidla ngokukhanyisa amakhandlela, ndifunde iBhayibhile yamaYuda ekuthiwa yiTorah ndize ndicengceleze imithandazo ekwincwadi yemithandazo. Esikolweni ndandidla ngokuxelela abanye abantwana ukuba eyona cawa yamkelekileyo kuThixo yile yobuYuda. Ndandingazange ndikhe ndiyifunde iTestamente Entsha echaza iimfundiso zikaYesu Kristu kunye nezinto awazenza xa wayeshumayela emhlabeni. Phofu noMama wandityityimbisel’ umnwe esithi ndingaze ndiyifunde, kuba wayesithi iza kundilahlekisa.

Kwakutheni ukuze ufunde iTestamente Entsha?

Xa ndandineminyaka eli-17, ndabuyela eMerika ukuze ndigqibezele isikolo. Apho, omnye umhlobo wam owayesithi ungumKristu wandixelela ukuba ubomi bam abuyonto ngaphandle koYesu.

Ndathi kuye: “Abantu abakholelwa kuYesu balahlekile.”

Wathi kum: “Wakha wayifunda phofu kwaukuyifunda nje iTestamente Entsha?”

Ndathi: “Hayi.”

 Wathi kum: “Kutheni ke ngoko ugxeka into ongayaziyo?”

Lo mazwi andihlaba, kuba ndandisithi bubudenge ukuthetha ngento ongayaziyo. Ndatsho ndathatha iBhayibhile yakhe ndaya nayo ekhaya ndaza ndaqalisa ukufunda iTestamente Entsha.

Kwakunceda ngantoni ukufunda iTestamente Entsha?

Kwandothusa ukufumanisa ukuba ababhali beTestamente Entsha babengamaYuda. Kwakhona, okukhona ndiyifunda kwaba kokukhona ndibona ukuba uYesu wayengumYuda onobubele, othobekileyo nowayefuna ukunceda abantu kungekhona ukubaxhaphaza. Ndada ndafunda nezinye iincwadi ezithetha ngaye. Noko ke, ezi ncwadi azizange zindenze ndicacelwe ukuba uYesu wayenguMesiya. Ezinye zazide zithi unguThixo nto leyo endandingayiginyi ncam. Ukuba uYesu unguThixo ngokwakhe, ngaba umthandazo wakhe wayewubhekisa kwakuye? Ngaphezu koko, uYesu wafa, kanti iBhayibhile ithi uThixo yena ‘akafi.’ *

Wazifumana phi iimpendulo zale mibuzo?

Inyaniso ayiziphikisi, ibe ndandizimisele ukuyifumana. Ngoko ndathandaza kuThixo ndilila, yaye ndandiqala ukuthandaza ngaphandle kokusebenzisa incwadi yemithandazo yamaYuda. Emva kwemizuzwana nje ndigqibile ukuthandaza kwankqonkqoza amaNgqina kaYehova amabini. Andinika enye yeencwadi zawo. Ukufunda le ncwadi kunye nokuncokola namaNgqina ngeBhayibhile kwandenza ndabona ukuba iinkolelo zawo zisekelwe eBhayibhileni. Ngokomzekelo, amaNgqina akholelwa ukuba uYesu “nguNyana kaThixo” * kungekhona inxalenye kaThixo oziqu zithathu, ibe akwakholelwa ukuba ‘ulizibulo lendalo kaThixo.’ *

Kamsinya nje emva koko ndabuyela eMexico, apho ndaqhubeka ndifunda namaNgqina ngeziprofeto ezithetha ngoMesiya. Ndothuka ndakufumanisa indlela ezininzi ngayo ezi ziprofeto! Sekunjalo ndandingekaneliseki. Ndazibuza ukuba ‘Ngaba nguYesu kuphela ekuthethwa ngaye apha?’ nokuba, ‘Kuthekani ukuba uYesu ngumntu nje owayesenza ezi zinto kwakuprofetwe ngazo?’

Yintoni eyakunceda wabona ukuba yinyaniso le?

AmaNgqina andibonisa iziprofeto ekwakungenakwenzeka ukuba zizalisekiswe nguye nabani na. Ngokomzekelo, kwiminyaka engama-700 ngaphambi kokufika kukaMesiya, umpofeti uMika wathi uYesu uza kuzalelwa eBhetelehem, kwaYuda. * Ngubani onokulawula indawo awayeza kuzalelwa kuyo? UIsaya yena wachaza ukuba uMesiya wayeza kubulawa njengesikrelemnqa, aze angcwatywe nezinhanha. * Zonke ezi zinto zenzeka kanye ngale ndlela kwakuthiwe ziza kwenzeka ngayo.

Into yokugqibela eyandincedayo kukuva ngookhokho bakaYesu. IBhayibhile yathi uMesiya uza kuphuma kumnombo kaKumkani uDavide. * AmaYuda amandulo ayegcina iingxelo zeentsapho. Ngoko, ukuba uYesu wayengaphumanga kwintsapho kaDavide, iintshaba zakhe zaziza kuyazi loo nto! Kodwa kwafuneka zixoze mphini wumbi kuba indlela uYesu awayezalana ngayo noDavide yayingathandatyuzwa mntu. Izihlwele zazide zithi “Nyana kaDavide” xa zimbiza. *

Ngowama-70 C.E.—kwiminyaka engama-37 emva kokufa kukaYesu—amajoni amaRoma ayitshabalalisa iYerusalem, kwaye ingxelo ephathelele iintsapho yalahleka okanye yatshatyalaliswa apho. Ngenxa yoko, uMesiya wayefanele abonakale ngaphambi konyaka wama-70 C.E.

Ukuqonda le nyaniso kubutshintshe njani ubomi bakho?

KwiDuteronomi 18:18, 19, kwachazwa ukuba uThixo uza kuvelisa kwaSirayeli umprofeti ofana noMoses. UThixo wathi: Nabani na “othe akawaphulaphula amazwi am aya kuwathetha egameni lam, mna ngokwam ndiya kufuna ingxelo kuye ngako oko.” Ukuyifunda ngokunzulu yonke iBhayibhile kwandinceda ndabona ukuba uYesu waseNazarete wayenguloo mprofeti.