Abazali abalumkileyo bafundisa abantwana babo ukuphila ngemilinganiselo yeBhayibhile

“Ndakha andaphila ngemilinganiselo yeBhayibhile, ngoko kwaba nzima ukuqeqesha abantwana bam. Kodwa ngoku kulula, kuba ndincedwa yiBhayibhile.”—UELIZABETH, EMZANTSI AFRIKA.

Ingxaki.

Ingcinezelo yoontanga esikolweni nokuwohloka kwemilinganiselo yokuziphatha kweli hlabathi kuzichaphazela ngamandla iintsapho. Ukuze abantwana bakwazi ukuxhathisa impembelelo embi, kufuneka babe nemilinganiselo yokuziphatha efanelekileyo. Ukuba abayifundiswa le milinganiselo, kuya kuba nzima ukuba babe ngabantu abadala abakwaziyo ukuziphatha, abanemilinganiselo emihle nabakwaziyo ukuthwala iimbopheleleko zabo.

Amacebiso.

Abazali abaninzi abangenamaqabane, kuquka abo kuthethwe ngabo kula manqaku, balufuna eBhayibhileni ukhokelo, kuba beqonda ukuba inobulumko obungenakuthelekiswa nanto bukaThixo. Ngokomzekelo, cinga ngoko kuthethwa yiBhayibhile ngowona mlinganiselo ubalulekileyo—ukubonisa uthando lokwenene.

“Uthando luzeka kade umsindo yaye lunobubele. Uthando alunakhwele, alugwagwisi, alukhukhumali, aluziphathi ngokungandilisekanga, alufuni ezalo izilangazelelo, alucaphuki. Alunanzondo. Alubi nemihlali ngentswela-bulungisa, kodwa luvuyisana nenyaniso. Luthwala izinto zonke, . . . luthemba izinto zonke, lunyamezela izinto zonke. Uthando aluze lutshitshe.”—1 Korinte 13:4-8.

Xa abazali benolo thando, izinto zibahambela kakuhle abantwana babo. UColette, ekuthethwe ngaye ngaphambili, ohlala eFransi uthi: “Ndandihlala ndibaxelela abantwana bam indlela endibathanda ngayo. Ndandibaxelela nokuba ekubeni bezizipho ezivela kuThixo babefanele baphathwe kakuhle. Nabo babemele badlale indima yabo bandiphathe kakuhle nangembeko kuquka utata wabo [owayengenalungelo lakuhlala nabo.] Le migaqo iye yasinceda sathembana saza sahlonelana kwikhaya lethu.”—INdumiso 127:3.

UAnna, ohlala ePoland, uthi: “Xa abantwana bam bengaboni ngasonye, ndiye ndibakhumbuze amazwi kaYesu athi izinto esifuna abanye bazenze kuthi, nathi sifanele senze kwazona kubo.” (Mateyu 7:12) URoberto, okhankanywe ngaphambili, unengxaki abajamelana nayo bonke abazali abangenamaqabane. Uthi: “Abantwana bakhetha kwiintlobo ezimbini zemilinganiselo engafaniyo—eyakho naleyo yomnye umzali. Xa ndibambelela kwimilinganiselo yeBhayibhile, ndiyazi ukuba andibi ngumzali othandwayo ngolo suku okanye kulo veki.” Enye into uthi: “Omnye umzali unokubangxixha ngezipho enethemba lokuba baza kuthanda yena. Iba nzima imeko enjalo, kodwa into eluncedo kukukwazi ukunxibelelana nabo.”

Akusoloko kulula ukuphila ngemilinganiselo yeBhayibhile, kodwa imiphumo iba mihle! USarah, umzali ongenaqabane waseMzantsi Afrika uthi: “Ndivuya gqitha yinto yokuba abantwana bam bekhuliswe ngemilinganiselo kaYehova. Ewe kona, zikhe zakho iingxaki kodwa uThixo ebesoloko enathi.”