YINTONI ESINOKUYIFUNDA . . .KuNowa?

NGABA WAKHA WAYICINGA INDLELA EKUBALULEKE NGAYO UKUTHOBELA UTHIXO?

• Faka umbala kule mifanekiso. • Funda iivesi zeBhayibhile, uze uzishwankathele ngokugqibezela izikhewu zezi zivakalisi. • Bhala iimpendulo zakho: (1) ileli (2) nendlu yesigcawu.

Kwakutheni ukuze ukuthobela kukaNowa kubaluleke kuThixo?

UKUFUMANA IMPENDULO: Yeremiya 7:23; 2 Petros 2:5.

Yintoni enokukunceda uthobele uThixo?

UKUFUMANA IMPENDULO: 1 Kronike 28:9; Isaya 48:17, 18; 1 Yohane 5:3.

Ufunda ntoni kule ngxelo?

Ucinga ntoni? Ukuze uthobele uThixo, ngubani omnye omele umthobele?

UKUFUMANA IMPENDULO: Efese 6:1-3; Hebhere 13:7, 17.

 Gcina La Makhadi

IKHADI LEBHAYIBHILE 22 UNEHEMIYA

IMIBUZO

  1. A. UNehemiya wakhonza ․․․․․ kaKumkani wasePersi ․․․․․.

  2. B. Lithetha ukuthi igama likaNehemiya?

  3. C. Wathandaza wathi: “Ndikhumbule, Thixo wam, ․․․․․.

IIMPENDULO

  1. A. njengomngcamli, uArtashashta.—Nehemiya 1:11; 2:1.

  2. B. “UYa Uyathuthuzela.”

  3. C. “. . .ngokulungileyo.”—Nehemiya 13:31.

Abantu Namazwe

Igama lam ndinguToanga, ndineminyaka esi-6, elam ndinguMwelwa, ndineminyaka esi-8. Sihlala eZambia. Mangaphi amaNgqina kaYehova ahlala eZambia? Ngaba angama-90 000, ali-152 000, okanye ali-196 000?

Liliphi ichaphaza elibonisa indawo endihlala kuyo? Yenza isangqa kulo, ube sele usenza ichaphaza kwindawo ohlala kuyo, uze ubone ukuba ukufutshane kangakanani na eZambia.

Bantwana Khangelani Le Mifanekiso

Ngaba ungayifumana le mifanekiso kweli phephancwadi? Ngamazwi akho, chaza oko kwenzekayo kumfanekiso ngamnye.

 IIMPENDULO ZEMIBUZO

  1. Ileli kumboniso 3.

  2. Indlu yesigcawu kumboniso 2.

  3. 152 000.

  4. C.