Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Khanikhe Nizikhumbuze Njengentsapho

Khanikhe Nizikhumbuze Njengentsapho

Yintoni Ephosakeleyo Ngalo Mfanekiso?

Funda uLuka 17:11-19. Ziziphi izinto ezintathu ezingachananga ngalo mfanekiso? Bhala iimpendulo zakho kule migca ingezantsi, uze ugqibezele lo mfanekiso ngokufaka umbala.

INTO EKUNOKUNCOKOLWA NGAYO:

Yintoni eyenziwa yenye indoda kulawo ayeneqhenqa engazange yenziwe ngamanye?

UKUFUMANA IMPENDULO: Funda uLuka 17:15, 16.

Unokuwuxelisa njani umzekelo wayo?

UKUFUMANA IMPENDULO: Funda eyabaseKolose 3:15; neyoku-1 kwabaseTesalonika 5:18.

Ngubani esimele simbulele lonke ixesha?

UKUFUMANA IMPENDULO: Funda iNdumiso 107:8; Yakobi 1:17.

OKUNOKWENZIWA YINTSAPHO:

Cela ilungu ngalinye lentsapho libhale phantsi isizathu sokuba limele limbulele uYehova uThixo, nesizathu sokuba linombulelo kwelinye ilungu lentsapho, nesokuba linombulelo kumhlobo ongelolungu lentsapho. Emva koko, yenza uludwe lweendlela onokubabulela ngazo abo bantu ubabhalileyo.

 Gcina La Makhadi

IKHADI LEBHAYIBHILE 21 UMOSES

IMIBUZO

A. UYehova waphefumlela uMoses ukuba abhale ziphi iincwadi zeBhayibhile?

B. Abazali bakaMoses yayingu ․․․․․ no ․․․․․ Wakhuliswa ․․․․․ ․․․․․

C. Gqibezela esi sivakalisi seBhayibhile: UMoses “waqhubeka eqinile ngokungathi . . . ”

IMBALI YAKHE

Yindoda yokuqala eBhayibhileni ukunikwa amandla okwenza imimangaliso, uMoses waba ngumprofeti kaThixo, umgwebi, umyaleli womthetho nenkokeli yamaSirayeli amandulo. AmaSirayeli ayemgqala njengendoda eyenza izinto ezininzi ezimangalisayo.—Duteronomi 34:10-12; Eksodus 4:1-9.

IIMPENDULO

A. IGenesis, iEksodus, iLevitikus, iNumeri, iDuteronomi, noYobhi kunye neNdumiso 90 mhlawumbi neyama-91.

B. Amram, Yokebhede, yintombi kaFaro.—Eksodus 1:15–2:10; 6:20.

C. “. . . uyambona Lowo ungabonakaliyo.”—Hebhere 11:27.

Abantu Namazwe

4. Igama lam ndinguMampionona. Ndineminyaka esi-8 ubudala, ndihlala eMadagascar. Mangaphi amaNgqina kaYehova ahlala eMadagascar? Ngaba ali-10 000, angama-24 000, okanye ama-62 000?

5. Liliphi ichaphaza elibonisa indawo endihlala kuyo? Yenza isangqa kulo, ube sele usenza ichaphaza kwindawo ohlala kuyo, uze ubone ukuba ukufutshane kangakanani na eMadagascar.

Bantwana Khangelani Le Mifanekiso

Ngaba ungayifumana le mifanekiso kweli phephancwadi? Ngamazwi akho, chaza oko kwenzekayo kumfanekiso ngamnye.

 IIMPENDULO ZEMIBUZO

  1.   Bamele babe li-10 abantu abaneqhenqa, bangabi li-11.
  2.   Kule ngxelo, abantu abaneqhenqa yayingamadoda kuphela.
  3.   Indoda eyabuyayo “yawa ngobuso bayo ezinyaweni zikaYesu, imbulela.”
  4.   24 000.
  5.   B.