Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Zekariya 8:1-23

8  Laqhubeka lifika ilizwi likaYehova wemikhosi,+ lisithi:  “Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Ndiza kuba nekhwele ngeZiyon, ikhwele elikhulu,+ yaye ndiza kuba nekhwele ngayo ngomsindo omkhulu.’”+  “Utsho uYehova ukuthi, ‘Ndiza kubuyela eZiyon+ ndize ndihlale phakathi kweYerusalem;+ yaye ngokuqinisekileyo iYerusalem iya kubizwa ngokuba sisixeko senyaniso,+ nentaba kaYehova+ wemikhosi ngokuba yintaba engcwele.’”+  “Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Kusaya kuhlala amaxhego namaxhegokazi kwiindawo zembutho zaseYerusalem,+ ngalinye linomsimelelo walo+ esandleni salo ngenxa yobuninzi bemihla yalo.  Iindawo zembutho zesixeko ziya kuzaliswa ngamakhwenkwe namantombazana edlala kwiindawo zembutho zaso.’”+  “Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Nangona kufanele kubonakale kunzima kakhulu emehlweni abo baseleyo kwesi sizwana ngaloo mihla, kufanele kubonakale kunzima kakhulu na nasemehlweni am?’+ utsho uYehova wemikhosi.”  “Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Yabonani, ndiyabasindisa abantu bam kwilizwe lasempumalanga nakwilizwe lasentshonalanga.+  Ngokuqinisekileyo ndiya kubazisa, yaye bamele bahlale phakathi kweYerusalem;+ kwaye bamele babe ngabantu bam,+ nam ndiya kuba nguThixo wabo ngenyaniso nangobulungisa.’”+  “Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Izandla zenu mazomelele,+ nina bawevayo la mazwi ngale mihla ephuma emlonyeni wabaprofeti,+ ngomhla wokubekwa kwesiseko sendlu kaYehova wemikhosi, ukuze kwakhiwe itempile.+ 10  Ngaphambi kwaloo mihla kwakungekho mvuzo woluntu;+ yaye wona ke umvuzo wezilwanyana zasekhaya, wawungekho; nophumayo nongenayo wayengenaluxolo ngenxa yotshaba,+ njengoko ndandisenza lonke uluntu ukuba omnye achasane nomnye.’+ 11  “‘Ke kaloku andiyi kuba njengakwimihla yangaphambili kwabo baseleyo kwesi sizwana,’+ utsho uYehova wemikhosi. 12  ‘Kuba kuya kubakho imbewu yoxolo;+ umdiliya uya kunika isiqhamo sawo,+ nomhlaba uya kunika imveliso yawo,+ namazulu aya kunika umbethe wawo;+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kubabangela abaseleyo+ kwesi sizwana bazidle ilifa zonke ezi zinto.+ 13  Kuya kuthi ke kanye njengoko naba sisiqalekiso phakathi kweentlanga,+ nina ndlu kaYuda nendlu kaSirayeli,+ ndiya kunisindisa, kwaye nimele nibe yintsikelelo.+ Musani ukoyika.+ Ngamana zingomelela izandla zenu.’+ 14  “Kuba utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘“Kanye njengoko ndandicinge ukwenza oko kuyintlekele kuni ngenxa yokuba ookhokho benu bandicaphukisayo,”+ utsho uYehova wemikhosi, “ndaza andazisola,+ 15  ngoko kwakhona ndiza kucinga ukuqhubana kakuhle neYerusalem nendlu kaYuda+ ngale mihla. Musani ukoyika.”’+ 16  “‘Nazi izinto enifanele nizenze:+ Thethani inyaniso omnye nomnye.+ Gwebani emasangweni enu ngenyaniso nomgwebo woxolo.+ 17  Musani ukuceba intlekele omnye komnye ezintliziyweni zenu,+ ningathandi nasiphi na isifungo sobuxoki;+ kuba ezi zizinto zonke endizithiyileyo,’+ utsho uYehova.” 18  Laqhubeka lifika ilizwi likaYehova wemikhosi kum, lisithi: 19  “Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Ukuzila ukutya ngenyanga yesine,+ nokuzila ukutya ngenyanga yesihlanu,+ nokuzila ukutya ngenyanga yesixhenxe,+ nokuzila ukutya ngenyanga yeshumi+ kuya kuba kukugcoba nemihlali namaxesha emisitho elungileyo kwindlu kaYuda.+ Ngoko thandani inyaniso noxolo.’+ 20  “Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Kusaya kuza izizwana nabemi bezixeko ezininzi;+ 21  yaye ngokuqinisekileyo abemi besinye isixeko baya kuya kwabo besinye, besithi: “Masihambe ngenyameko+ ukuya kubongoza+ uYehova nokuya kufuna uYehova wemikhosi. Nam ndiza kuhamba.”+ 22  Kwaye okunene izizwana ezininzi neentlanga ezinamandla ziya kuza zifuna uYehova wemikhosi eYerusalem+ zize zibongoze uYehova.’ 23  “Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Ngezo mini ke amadoda alishumi aphuma kuzo zonke iilwimi zeentlanga+ aya kubamba,+ ewe, okunene aya kubamba isondo lendoda engumYuda,+ esithi: “Siza kuhamba nani,+ kuba sivile ukuba uThixo unani.”’”+

Umbhalo osemazantsi