Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Zekariya 14:1-21

14  “Khangela! Iyeza imini, kaYehova,+ yaye ngokuqinisekileyo amaxhoba akho aya kwahlulwa phakathi kwakho.  Ngokuqinisekileyo ndiya kuzihlanganisela emfazweni zonke iintlanga nxamnye neYerusalem;+ isixeko okunene siya kuthinjwa+ nezindlu ziphangwe, abafazi bona baya kudlwengulwa.+ Nesiqingatha sesixeko simele siye ekuthinjweni;+ kodwa ke bona abantu abaseleyo,+ abayi kunqunyulwa esixekweni.+  “UYehova ngokuqinisekileyo uya kuphuma aye kulwa imfazwe nezo ntlanga+ njengakwimini yokwenza kwakhe imfazwe, ngemini yokulwa.+  Iinyawo zakhe okunene ziya kuma ngaloo mini entabeni yeminquma, leyo iphambi kweYerusalem, ngasempuma;+ intaba+ yeminquma imele yahlukane phakathi,+ ukususela empumalanga kuse entshona. Kuya kubakho intlambo enkulu; kwaye isiqingatha sentaba okunene siya kushenxiselwa emntla, nesiqingatha sayo ngasemzantsi.  Ngokuqinisekileyo nina niya kusabela entlanjeni yeentaba zam;+ ngenxa yokuba intlambo yeentaba iya kufikelela eAzeli. Yaye kuya kufuneka nisabe, kanye njengoko nasabayo ngenxa yenyikima yomhlaba ngemihla kaUziya ukumkani wakwaYuda.+ Ngokuqinisekileyo uYehova uThixo wam uya kuza,+ bonke abangcwele bekunye naye.+  “Kuya kuthi ke ngaloo mini kungabikho kukhanya kuxabisekileyo+—izinto ziya kujiya.+  Imele ibe yimini enye eyaziwa ngokuba yekaYehova.+ Akuyi kubakho mini, kungayi kubakho busuku;+ kuthi ke ngexesha langokuhlwa kukhanye.+  Kuya kuthi ngaloo mini kuphume amanzi aphilayo+ eYerusalem,+ isiqingatha sawo siye kulwandle lwasempuma+ nesiqingatha sawo siye kulwandle lwasentshona.+ Oku kuya kubakho ehlotyeni nasebusika.+  UYehova umele abe ngukumkani phezu komhlaba wonke.+ Ngaloo mini uYehova uya kuba mnye,+ negama lakhe libe linye.+ 10  “Ilizwe liphela liya kutshintsha libe njengeArabha,+ ukususela eGebha+ kuse eRimon+ kumzantsi weYerusalem; limele liphakame lize limiwe endaweni yalo,+ ukususela kwiSango lakwaBhenjamin+ ukuya kutsho kwindawo yeSango Lokuqala, ukuya kutsho kwiSango leMbombo, nokususela kwiNqaba kaHananeli+ ukuya kutsho kwiifatyi zesixovulelo zakwakumkani. 11  Nabantu ngokuqinisekileyo baya kuba ngabemi kulo; kungabi sabakho nakuphi na ukwahlulelwa intshabalalo,+ kwaye iYerusalem imele imiwe ngonqabiseko.+ 12  “Esi iya kuba sisibetho uYehova aya kubetha ngaso zonke izizwana okunene eziya kuthi zilwe neYerusalem:+ Inyama kabani iya kubola, ngoxa ubani esemi ngeenyawo;+ namehlo kabani aya kubolela emakrolomeni awo, nolwimi lukabani luya kubolela emlonyeni kabani. 13  “Kuya kuthi ngaloo mini sibe sikhulu phakathi kwabo isiphithiphithi esivela kuYehova;+ yaye okunene baya kubamba, ngamnye isandla seqabane lakhe, ibe isandla sakhe okunene siya kuphakamela isandla seqabane lakhe. 14  NoYuda uya kube esilwa eYerusalem; ubutyebi beentlanga zonke ezijikelezileyo ngokuqinisekileyo buya kuhlanganiswa, igolide nesilivere nezambatho ezininzi ngokugqithiseleyo.+ 15  “Siya kuba njalo isibetho sehashe, imeyile, inkamela, ne-esile eliliduna, nalo lonke uhlobo lwesilwanyana sasekhaya esikwezo nkampu, sibe njengesi sibetho. 16  “Kuya kuthi ke, ngokubhekisele kuye wonk’ ubani oseleyo kuzo zonke iintlanga ezingenela iYerusalem,+ anyuke iminyaka ngeminyaka+ aye kuqubuda kuKumkani,+ uYehova wemikhosi,+ nokuya kubhiyozela umthendeleko weminquba.+ 17  Kuya kuthi ke, ngokubhekisele kuye nabani na ongenyukiyo+ kwiintsapho+ zomhlaba esiza eYerusalem ukuza kuqubuda kuKumkani, uYehova wemikhosi, kungabikho mvula phezu kwakhe.+ 18  Ukuba intsapho yaseYiputa ayinyuki ize okunene ingangeni, naphezu kwayo akuyi kubakho mvula. Kuya kubakho isibetho eso uYehova abetha ngaso iintlanga ezinganyukiyo ukuya kubhiyozela umthendeleko weminquba. 19  Oku kuya kuba sisohlwayo ngenxa yesono seYiputa nesono seentlanga zonke ezinganyukiyo ukuya kubhiyozela umthendeleko weminquba.+ 20  “Ngaloo mini kuya kubhalwa kwiintsimbi+ zehashe ukuba ‘uBungcwele bobukaYehova!’+ Neembiza zokupheka ezinemilomo ebanzi+ endlwini kaYehova zimele zibe njengezitya+ eziphambi kwesibingelelo.+ 21  Zonke iimbiza zokupheka ezinemilomo ebanzi eYerusalem nakwaYuda zimele zibe yinto engcwele kaYehova wemikhosi, nabo bonke ababingelelayo bamele bafike baze bathabathe kuzo, bapheke ngazo.+ Akuyi kuba sabakho mKanan+ endlwini kaYehova wemikhosi ngaloo mini.”+

Umbhalo osemazantsi