Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Zefaniya 3:1-20

3  Yeha lowo uvukelayo nozingcolisayo, isixeko esicinezelayo!+  Asizange siphulaphule lizwi;+ asizange samkele luqeqesho.+ Asizange sikholose ngoYehova.+ Asizange sisondele kuThixo waso.+  Iinkosana zaso phakathi kwaso zaziziingonyama ezigqumayo.+ Abagwebi baso babeziingcuka zangokuhlwa ezingakrekrethanga mathambo kude kube kusasa.+  Abaprofeti baso babesile, bengamadoda obuqhophololo.+ Ababingeleli baso babehlambela oko kungcwele; bavukela umthetho.+  UYehova wayelilungisa phakathi kwaso;+ wayengenzi ntswela-bulungisa.+ Iintsasa ngeentsasa wanikela isigwebo sakhe.+ Ekukhanyeni kwemini asizange sisilele.+ Kodwa ongelolungisa wayengalazi ihlazo.+  “Ndazinqumla iintlanga; iinqaba zazo ezisezikoneni zaphanziswa. Ndaziphanzisa izitrato zazo, ukuze kungabikho bani udlulayo. Izixeko zazo zaba yinkangala, ukuze zingabi namntu, ukuze zingabi nammi.+  Ndathi, ‘Ngokuqinisekileyo niya kundoyika; niya kulwamkela uqeqesho’;+ ukuze indawo yaso yokuhlala inganqunyulwa+—konke oko ndimele ndimphendulise ngako.+ Eneneni bakhawulezisa ukonakalisa zonke izenzo zabo.+  “‘Ngoko ke hlalani nilindele kum,’+ utsho uYehova, ‘de ibe yimini yokuvuka kwam ukuba ndithimbe,+ kuba isigwebo sam kukuhlanganisa iintlanga,+ kukuba ndiqokelele ndawonye izikumkani, ukuze ndithululele kuzo isiqalekiso sam,+ wonke umsindo wam ovuthayo; kuba umhlaba wonke uya kuqwengwa ngumlilo wenzondelelo yam.+  Kuba ngoko izizwana ndiya kuzinika ukuba zitshintshele kulwimi olusulungekileyo,+ ukuze zonke zibize egameni likaYehova,+ ukuze zimkhonze ngaxhatha linye.’+ 10  “Ukususela kummandla wemilambo yaseTiyopiya abo bandibongozayo, oko kukuthi, intombi yabachithachithekileyo bam, baya kundizisela isipho.+ 11  Ngaloo mini akuyi kuba nazintloni ngenxa yazo zonke izenzo zakho onxaxhe ngazo kum,+ kuba ngoko ndiya kubashenxisa phakathi kwakho abo bagcobileyo bakho benekratshi;+ yaye akusayi kuze kwakhona ube nekratshi entabeni yam engcwele.+ 12  Ngokuqinisekileyo ndiya kushiya phakathi kwakho isizwana esithobekileyo nesisweleyo,+ yaye okunene siya kusabela egameni likaYehova.+ 13  Ngokubhekisele kwabo ke baseleyo bakwaSirayeli,+ abayi kwenza ntswela-bulungisa,+ bengayi kuthetha buxoki,+ kungayi kufunwa lulwimi lwenkohliso emilonyeni yabo;+ kuba baya kudla baze okunene babuthe,+ kwaye akuyi kubakho bani ubangcangcazelisayo.”+ 14  Memelela ngovuyo, ntombi yaseZiyon! Chwayita,+ wena Sirayeli! Yiba nemihlali, ugcobe ngentliziyo yakho yonke, wena ntombi yaseYerusalem!+ 15  UYehova uyishenxisile imigwebo phezu kwakho.+ Ulujikisile utshaba lwakho.+ Ukumkani wakwaSirayeli, uYehova, uphakathi kwakho.+ Akusayi kuba soyika ntlekele.+ 16  Ngaloo mini kuya kuthiwa kwiYerusalem: “Musa ukoyika, wena Ziyon.+ Mazingawi izandla zakho.+ 17  UYehova uThixo wakho uphakathi kwakho. NjengaLowo unamandla, uya kusindisa.+ Uya kugcoba ngawe enemihlali.+ Uya kuthi cwaka eluthandweni lwakhe. Uya kugcoba ngawe ememelela ngoyolo. 18  “Abo basentlungwini+ ngokungabikho kwixesha lomsitho wakho ngokuqinisekileyo ndiya kubahlanganisa ndawonye;+ abo bebengekho kuwe, ngenxa yokuthwala ungcikivo ngenxa yakhe.+ 19  Yabona, ndenza okuthile nxamnye nabo bakuxhwalekisayo, ngelo xesha;+ yaye ndiza kumsindisa ojingxelayo,+ nalowo usasazekileyo ndiya kumqokelela ndawonye.+ Kwaye ndiza kubamisa njengendumiso nanjengegama kuwo onke amazwe abahlaziswa kuwo. 20  Ngelo xesha ndiya kunizisa, kanye ngexesha lokuniqokelela kwam ndawonye. Kuba ndiya kunenza nibe ligama nendumiso phakathi kwezizwana zonke zomhlaba, ekubabuyiseni kwam abathinjiweyo benu phambi kwamehlo enu,” utsho uYehova.+

Umbhalo osemazantsi