Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Zefaniya 2:1-15

2  Hlanganisanani ndawonye, ewe, hlanganisanani,+ luhlangandini lungadaniyo.+  Ngaphambi kokuba ummiselo uzale nantoni na,+ ngaphambi kokuba loo mini idlule kanye njengomququ, ngaphambi kokuba umsindo kaYehova ovuthayo unifikele,+ ngaphambi kokuba inifikele imini yomsindo kaYehova,+  funani uYehova,+ nonke balulamileyo bomhlaba,+ baqhelisele isigwebo Sakhe. Funani ubulungisa,+ funani ululamo.+ Mhlawumbi+ niya kufihlwa ngemini yomsindo kaYehova.+  Kuba, yona ke iGaza, iya kuba sisixeko esishiyiweyo;+ neAshkelon iya kuba yinkangala ephanzileyo.+ Yona ke iAshdode,+ baya kuyigxotha emini enkulu;+ yona ke iEkron, iya kuncothulwa.+  “Yeha abo bangabemi kummandla wolwandle, uhlanga lwamaKereti!+ Ilizwi likaYehova linxamnye nani. Nawe Kanan, ilizwe lamaFilisti, ndiza kukutshabalalisa, ukuze kungabikho mmi.+  Ummandla wolwandle umele ube ngamadlelo,+ ube namaqula abalusi neentlanti zamatye zezimvu.  Umele ube ngummandla wabaseleyo bendlu kaYuda.+ Baya kudla kuwo. Kwizindlu zaseAshkelon, ngokuhlwa, baya kubutha khona. Kuba uYehova uThixo wabo uya kuphethulela ingqalelo yakhe kubo+ aze ngokuqinisekileyo abuyise abathinjiweyo babo.”+  “Ndikuvile ukungcikiva kukaMowabhi+ namazwi atshabhisayo oonyana baka-Amoni,+ abangcikive ngawo abantu bam baza bamana bezigwagwisa nxamnye nommandla wabo.  Ngoko ke, ndiphila nje,”+ utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, “uMowabhi uya kuba kanye njengeSodom,+ noonyana baka-Amoni+ njengeGomora, indawo yamarhawu, nomhadi wetyuwa, nenkangala ephanzileyo, ukusa kwixesha elingenammiselo.+ Abaseleyo ebantwini bam baya kubaphanga, nentsalela yohlanga lwam iya kubathabatha babe ngabayo.+ 10  Baya kufumana oku esikhundleni seqhayiya labo,+ ngenxa yokuba babangcikiva baza bamana bezigwagwisa nxamnye nabantu bakaYehova wemikhosi.+ 11  UYehova uya koyikeka kubo;+ kuba ngokuqinisekileyo uya kubabhityisa bonke oothixo bomhlaba,+ nabantu baya kuqubuda kuye,+ ngamnye endaweni yakhe, zonke iziqithi zeentlanga.+ 12  “Nani, maTiyopiya,+ nani ngokwenu niya kuba ngabantu ababulewe likrele lam.+ 13  “Uya kolulela isandla sakhe ngasemntla, ayitshabalalise iAsiriya.+ NeNineve uya kuyenza inkangala ephanzileyo,+ ummandla ongumqwebedu njengentlango. 14  Naphakathi kwayo, ngokuqinisekileyo kuya kubutha imihlambi, zonke izilwanyana zasendle zohlanga.+ Kokubini ingcwangube nencanda+ ziya kuchitha ubusuku kanye phakathi kweentsika zayo ezineengqukuva zokuhombisa.+ Ilizwi liya kuvuma efestileni. Kuya kubakho ukuphanziswa embundwini; kuba ngokuqinisekileyo uya kuwuhluba umbhinqo wamaplanga emazantsi egumbini.+ 15  Siso esi isixeko esigcobileyo esasihleli sinqabisekile,+ esasisithi entliziyweni yaso, ‘Ndim lo, akukho bani ungomnye.’+ Hayi indlela esiye saba yinto yokukhwankqisa ngayo, indawo yokubutha izilwanyana zasendle! Wonk’ ubani odlula ngakuso uya kubetha umlozi; uya kuvuthulula isandla sakhe.”+

Umbhalo osemazantsi