Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yoweli 2:1-32

2  “Vuthelani isigodlo eZiyon,+ nihlabe umkhosi+ entabeni yam engcwele.+ Bonke abemi belizwe mabaphazamiseke;+ kuba imini kaYehova iyeza,+ kuba ikufuphi!  Yimini yobumnyama nesithokothoko,+ imini yamafu nesithokothoko, njengokukhanya kwesifingo okunabileyo ezintabeni.+ “Kukho isizwana esikhulu nesinamandla;+ akuzange kubekho sinjengaso ukususela kwixesha elidluleyo elingenammiselo,+ nasemva kwaso akusayi kubakho sinjengaso kwakhona ukusa kwiminyaka yezizukulwana ngezizukulwana.  Phambi kwaso umlilo uyaqwenga,+ nasemva kwaso idangatye liyadla.+ Ilizwe phambi kwaso linjengomyezo wase-Eden;+ kodwa emva kwaso yintlango ephanzileyo, yaye akukho nto isindileyo apho.  “Imbonakalo yaso injengembonakalo yamahashe, indlela esibaleka ngayo injengeyamahashe emfazwe.+  Sidloba ngesandi seenqwelo eziphezulu ezintabeni,+ njengesandi somlilo odangazelayo oqwenga iindiza.+ Sinjengesizwana esinamandla, esilungele idabi.+  Ngenxa yaso, izizwana ziya kuba sezintlungwini eziqatha.+ Bona ke bonke ubuso, ngokuqinisekileyo buya kumbatsha.+  “Sibaleka njengamadoda anamandla.+ Sinyuka eludongeni njengamadoda emfazwe. Ngamnye uhamba ngendlela yakhe, yaye akajiki emendweni wakhe.+  Asityhalani. Sihamba njengendoda eyomeleleyo ekhondweni layo; nokuba abathile bangawa phakathi kwemijukujelwa, abanye abaphambuki ekhondweni.  “Siyagxalathelana ukungena esixekweni. Sibaleka eludongeni. Sinyuka ezindlwini. Singena ngeefestile njengesela. 10  Phambi kwaso ilizwe liyaphazamiseka, amazulu anyikime. Ilanga nenyanga ziye zaba mnyama,+ neenkwenkwezi zikufinyezile ukukhanya kwazo.+ 11  Ngokuqinisekileyo uYehova uya kuvakalisa ilizwi lakhe+ phambi komkhosi wakhe wamajoni,+ kuba inkampu yakhe inkulu kakhulu.+ Kuba lowo uphumeza ilizwi lakhe unamandla; kuba imini kaYehova inkulu+ yaye iyoyikeka kakhulu, ngubani na onokumelana nayo?”+ 12  “Ke kaloku,” utsho uYehova, “buyelani kum ngeentliziyo zenu zonke,+ nangokuzila ukutya+ nangokulila nangokwenza isijwili.+ 13  Krazulani iintliziyo zenu,+ kungekhona izambatho zenu;+ nize nibuyele kuYehova uThixo wenu, kuba unobabalo nenceba,+ uzeka kade umsindo+ kwaye unobubele bothando obuninzi,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kuzisola ngenxa yentlekele.+ 14  Ngubani na owaziyo enoba uya kubuya, okunene azisole+ aze ashiye intsikelelo emva kwayo,+ umnikelo wokudla okuziinkozo nomnikelo othululwayo kuYehova uThixo wenu? 15  “Vuthelani isigodlo eZiyon.+ Ngcwalisani ixesha lokuzila ukutya.+ Bizelani ndawonye indibano engcwele.+ 16  Hlanganisani abantu. Ngcwalisani ibandla.+ Qokelelani amadoda amadala ndawonye. Hlanganisani abantwana nabanya ibele.+ Umyeni makaphume kwigumbi lakhe elingaphakathi, nomtshakazi kwigumbi lakhe lomsitho womtshato. 17  “Phakathi kweveranda nesibingelelo+ ababingeleli, abalungiseleli bakaYehova, mabalile baze bathi, ‘Owu Yehova, yiba nosizi ngabantu bakho, musa ukulenza ilifa lakho libe lungcikivo,+ ukuba balawulwe ziintlanga. Kutheni na ukuba bathi phakathi kwezizwana: “Uphi na uThixo wabo?”’+ 18  UYehova uya kuba nenzondelelo ngelizwe lakhe+ yaye uya kubonisa imfesane ngabantu bakhe.+ 19  UYehova uya kuphendula aze athi kubantu bakhe, ‘Yabonani, ndithumela kuni ukudla okuziinkozo newayini entsha neoli, kwaye ngokuqinisekileyo nina niya kwanela kuko;+ yaye andiyi kunenza nibe lungcikivo kwakhona ezintlangeni.+ 20  Nowasemntla+ ndiya kumshenxisela kude kuni, okunene ndiya kumsasazela kwilizwe elingenamanzi nenkangala ephanzileyo, ubuso bakhe businge kulwandle lwasempuma+ nomhlana wakhe usinge kulwandle lwasentshona.+ Ngokuqinisekileyo ukunuka kwakhe kakubi kuya kunyuka, nevumba lakhe elibi liya kunyuka;+ kuba Yena okunene uya kwenza into enkulu koko akwenzayo.’ 21  “Musa ukoyika, mhlaba. Vuya ube nemihlali; kuba uYehova okunene uya kwenza into enkulu koko akwenzayo.+ 22  Musani ukoyika, nina zilo zasendle,+ kuba amadlelo asentlango ngokuqinisekileyo aya kuba luhlaza.+ Kuba umthi okunene uya kuxakatha isiqhamo sawo.+ Umkhiwane nomdiliya umele ukhuphe amandla awo.+ 23  Yaye, nina bonyana baseZiyon, vuyani nibe nemihlali ngoYehova uThixo wenu;+ kuba uya kuninika imvula yasekwindla ngomlinganiselo ofanelekileyo,+ kwaye uya kunihlisela izantyalantyala zemvula, imvula yasekwindla nemvula yasentwasahlobo, njengasekuqaleni.+ 24  Zimele zizale izanda kukudla okuziinkozo okuhlambulukileyo, neefatyi zesixovulelo zimele ziphuphume iwayini entsha neoli.+ 25  Ndiya kunibuyekeza ngenxa yeminyaka yokudla kweenkumbi, komqikela namaphela nemibungu, umkhosi omkhulu wamajoni endiwuthumele kuni.+ 26  Ngokuqinisekileyo niya kudla, nidle nanele,+ yaye niya kulidumisa igama likaYehova uThixo wenu,+ owenze oko kumangalisa kangaka ngani;+ kwaye abantu bam abayi kuba nazintloni ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 27  Kuya kufuneka ke nazi ukuba ndiphakathi kukaSirayeli,+ nokuba ndinguYehova uThixo wenu nokuba akakho omnye.+ Yaye abantu bam abayi kuba nazintloni ukusa kwixesha elingenammiselo. 28  “Kuya kuthi emva koko ndithululele umoya wam+ phezu kwalo lonke uhlobo lwenyama,+ yaye ngokuqinisekileyo baya kuprofeta oonyana benu neentombi zenu.+ Wona ke amadoda enu amadala, aya kuphupha amaphupha. Bona ke abafana benu, baya kubona imibono. 29  Naphezu kwezicaka naphezu kwezicakakazi ngaloo mihla ndiya kuthulula umoya wam.+ 30  “Ndiza kwenza imihlola emazulwini+ nasemhlabeni, igazi nomlilo nemiqulu yomsi.+ 31  Ilanga liya kujikwa libe bubumnyama,+ nenyanga ibe ligazi,+ ngaphambi kokufika kwemini kaYehova enkulu nebangela uloyiko.+ 32  Kuya kuthi wonk’ ubani obiza egameni likaYehova asindiswe;+ kuba eNtabeni yaseZiyon naseYerusalem kuya kubakho abasindileyo,+ kanye njengoko watshoyo uYehova, naphakathi kwabasindayo, kubekho abo ababizayo uYehova.”+

Umbhalo osemazantsi