Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yoshuwa 6:1-27

6  Ke kaloku iYeriko yayivalwe ngokuqinileyo ngenxa yoonyana bakaSirayeli, kungekho bani uphumayo nabani ungenayo.+  Waza uYehova wahlabela mgama wathi kuYoshuwa: “Uyabona, ndiyinikele esandleni sakho iYeriko nokumkani wayo, amadoda anamandla nangamakroti.+  Yaye nonke nina madoda emfazwe nimele nijikeleze isixeko, nisijikeleze isixeko kube kanye. Leyo yindlela ofanele wenze ngayo iintsuku ezintandathu.  Yaye ababingeleli abasixhenxe bafanele bathwale iimpondo ezisixhenxe zenkunzi yegusha, phambi kweTyeya, yaye ngosuku lwesixhenxe nifanele nijikeleze isixeko izihlandlo ezisixhenxe yaye ababingeleli bafanele bavuthele izigodlo.+  Yaye kuya kuthi xa bekhalisa uphondo lwenkunzi yegusha, xa nisiva isandi sesigodlo, bonke abantu bafanele bakhwaze bahlabe umkhosi;+ luwe bhuma phantsi udonga lwesixeko,+ yaye abantu bamele benyuke, ngamnye aye ngqo phambi kwakhe.”  Ngako oko uYoshuwa unyana kaNun wabiza ababingeleli+ waza wathi kubo: “Thabathani ityeya yomnqophiso,+ yaye ababingeleli abasixhenxe bafanele bathwale iimpondo ezisixhenxe zeenkunzi zegusha phambi kwetyeya+ kaYehova.”  Yaye wahlabela mgama wathi ebantwini: “Dlulani nize nijikeleze isixeko, ibe umkhosi oxhobele imfazwe+ ufanele udlulele ngaphambi kwetyeya kaYehova.”  Yaye kwenzeka kanye njengoko uYoshuwa wayetshilo ebantwini; ibe ababingeleli abasixhenxe abathwele iimpondo ezisixhenxe zenkunzi yegusha phambi koYehova badlulela phambili baza bavuthela izigodlo, yaye ityeya yomnqophiso kaYehova yayibalandela.  Yaye umkhosi oxhobele imfazwe wawuhamba phambi kwababingeleli abavuthela izigodlo, ngoxa amajoni akhusela umkhosi+ ayelandela iTyeya evuthela izigodlo ngokuqhubekayo. 10  Ke kaloku uYoshuwa wayalela abantu,+ wathi: “Ningakhwazi okanye nivakalise amazwi enu, yaye kungabikho lizwi liphuma emilonyeni yenu de kube yimini endiya kuthi ngayo kuni, ‘Khwazani!’ Nandule ke nikhwaze.”+ 11  Yaye ityeya kaYehova yajikeleza isixeko, yajikeleza kwakanye, emva koko bahamba baya enkampini baza balalisa enkampini. 12  UYoshuwa wavuka ekuseni,+ baza ababingeleli bahamba bethwele ityeya+ kaYehova, 13  yaye ababingeleli abasixhenxe abathwele iimpondo ezisixhenxe zegusha phambi kwetyeya kaYehova babehamba, bevuthela izigodlo ngokuqhubekayo, yaye umkhosi oxhobele imfazwe wawuhamba phambi kwabo, ngoxa amajoni akhusela umkhosi ayelandela ityeya kaYehova evuthela izigodlo ngokuqhubekayo.+ 14  Basijikeleza isixeko kwakanye ngosuku lwesibini, emva koko babuyela enkampini. Benza ngaloo ndlela iintsuku zantandathu.+ 15  Kwaza kwathi ngosuku lwesixhenxe bavuka ekuseni, ngesifingo, yaye bajikeleza isixeko ngolu hlobo izihlandlo ezisixhenxe. Ngaloo mini nje kuphela basijikeleza isixeko izihlandlo ezisixhenxe.+ 16  Yaye kwathi ngesihlandlo sesixhenxe ababingeleli bavuthela izigodlo, waza uYoshuwa wathi ebantwini: “Khwazani;+ kuba uYehova uninikile esi sixeko.+ 17  Yaye esi sixeko simele sitshatyalaliswe;+ sona nayo yonke into ekuso yekaYehova. NguRahabhi+ unongogo kuphela onokuqhubeka ephila, yena nabo bonke abakunye naye endlwini, ngenxa yokuba wabafihla abathunywa esabathumelayo.+ 18  Ke nina, zigcineni kwinto enikelwe kwintshabalalo,+ ngokoyikela ukuba nisenokuzinqwenela+ nize nizithabathe ezinye zezinto ezinikelwe kwintshabalalo+ nize nenze inkampu kaSirayeli into enikelwe kwintshabalalo, niyizisele ishwangusha.+ 19  Kodwa yonke isilivere negolide nempahla yobhedu nentsimbi zizinto ezingcwele kuYehova.+ Ziya kuya ebuncwaneni bukaYehova.”+ 20  Bandula ke abantu bakhwaza, kusakuvuthelwa izigodlo.+ Ekuveni kwabo isandi sesigodlo baqalisa ukukhwaza behlaba umkhosi, lwaza udonga lwawa bhuma phantsi.+ Emva koko abantu benyuka baya esixekweni, ngamnye waya ngqo phambi kwakhe, baza basithimba isixeko. 21  Yaye bayitshabalalisa ngohlangothi lwekrele yonke into eyayisesixekweni, ukususela endodeni kuse emfazini, ukususela emfaneni kuse kwindoda endala nakwinkunzi yenkomo nemvu ne-esile.+ 22  Yaye kumadoda amabini awayeye kuhlola ilizwe, uYoshuwa wathi: “Yiyani endlwini yomfazi ongunongogo, nikhuphe umfazi nabo bonke abangabakhe, kanye njengoko nanifungile kuye.”+ 23  Ngoko abafana ababeye kuhlola bangena bamkhupha uRahabhi noyise nonina nabantakwabo nabo bonke abangabakhe, ewe, babakhupha bonke abanolwalamano nentsapho yakhe;+ baza bababeka ngaphandle kwenkampu yakwaSirayeli. 24  Baza basitshisa isixeko ngomlilo nayo yonke into eyayikuso.+ Yisilivere negolide nempahla yobhedu nentsimbi kuphela abayinikela kubuncwane bendlu kaYehova.+ 25  Yaye uRahabhi ongunongogo nendlu kayise nabo bonke abangabakhe, uYoshuwa wabagcina bephila;+ yaye uhlala phakathi koSirayeli unanamhla,+ ngenxa yokuba wabafihla abathunywa ababethunywe nguYoshuwa ukuya kuhlola iYeriko.+ 26  Waza uYoshuwa wenza isifungo ngelo xesha, esithi: “Uqalekisiwe phambi koYehova umntu oya kusuka asakhe esi sixeko, iYeriko kanye. Uya kuphulukana nezibulo lakhe ngokubeka isiseko saso, yaye uya kuphulukana noyena mncinane wakhe ngokumisa iingcango zaso.”+ 27  Ngoko uYehova waba noYoshuwa,+ yaye udumo lwakhe lwaba semhlabeni wonke.+

Umbhalo osemazantsi