Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yoshuwa 4:1-24

4  Yaye kwathi kamsinya nje lwakugqiba ukuwela iYordan+ uhlanga luphela, uYehova wahlabela mgama wathi kuYoshuwa:  “Zithabatheleni ebantwini amadoda alishumi elinesibini, indoda ibe nye kwisizwe ngasinye,+  uze uwayalele, uthi, ‘Zithabatheleni kanye phakathi eYordan, kwindawo iinyawo zababingeleli ebezimi ngxi kuyo,+ amatye alishumi elinesibini,+ nize niwathwale niwele nawo niwabeke kwindawo yokuhlala+ eniya kuhlala kuyo ngobu busuku.’”  Ngoko uYoshuwa wabiza amadoda alishumi elinesibini+ awayewamisele koonyana bakaSirayeli, indoda enye kwisizwe ngasinye;  waza uYoshuwa wahlabela mgama wathi kuwo: “Dlulelani ngaphambi kwetyeya kaYehova uThixo wenu niye phakathi kwiYordan, nize niphakamise ngamnye abeke ilitye kwigxalaba lakhe, ngokwenani lezizwe zoonyana bakaSirayeli,  ukuze oku kube ngumqondiso phakathi kwenu.+ Ukuba kunokwenzeka oonyana benu babuze kwixesha elizayo, bathi, ‘Kutheni ninala matye nje?’+  Nani nimele nithi kubo, ‘Kungenxa yokuba amanzi aseYordan anqamka phambi kwetyeya yomnqophiso kaYehova.+ Xa yawela iYordan amanzi aseYordan anqunyulwa, yaye la matye amele abe sisikhumbuzo koonyana bakaSirayeli ukusa kwixesha elingenammiselo.’”+  Oonyana bakaSirayeli benza njengoko, kanye njengoko uYoshuwa wayebayalele, yaye bathabatha amatye alishumi elinesibini phakathi eYordan, kanye njengoko uYehova watshoyo kuYoshuwa, ngokwenani lezizwe zoonyana bakaSirayeli;+ yaye bahamba nawo baya kwindawo yokuhlala+ baza bawabeka apho.  Kwakukho namatye alishumi elinesibini uYoshuwa awawamisa phakathi eYordan kwindawo ekwakumi kuyo+ iinyawo zababingeleli ababethwele ityeya yomnqophiso, yaye aselapho de kube namhla. 10  Yaye ababingeleli ababethwele iTyeya babemi phakathi+ eYordan de wagqitywa umbandela uphela uYehova awayeyalele uYoshuwa ukuba awuthethe ebantwini, ngokuvumelana nako konke oko uMoses wakuyalela uYoshuwa.+ Ngelo xesha abantu bakhawuleza+ bawela. 11  Yaye kwathi kamsinya nje bakugqiba ukuwela bonke abantu, yandula ityeya+ kaYehova yawela, nababingeleli, phambi kwabantu. 12  Yaye oonyana bakaRubhen noonyana bakaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase+ sadlula sixhotyiselwe idabi+ emehlweni oonyana bakaSirayeli, kanye njengoko uMoses wayetshilo kubo.+ 13  Kwadlula malunga namashumi amane amawaka phambi koYehova exhotyiselwe umkhosi esiya emfazweni kumathafa ayinkqantosi aseYeriko. 14  Ngaloo mini uYehova wamenza mkhulu uYoshuwa emehlweni akhe wonke uSirayeli,+ yaye baqalisa ukumoyika njengoko babemoyika uMoses yonke imihla yobomi bakhe.+ 15  Waza uYehova wathi kuYoshuwa: 16  “Yalela ababingeleli abathwele ityeya yesingqino+ ukuba banyuke baphume eYordan.” 17  Ngoko uYoshuwa wayalela ababingeleli, esithi: “Nyukani niphume eYordan.” 18  Yaye kwathi xa ababingeleli ababethwele ityeya+ yomnqophiso kaYehova benyukayo phakathi eYordan neentende+ zeenyawo zababingeleli zaphumela kumhlaba owomileyo, andula ke amanzi aseYordan abuyela endaweni yawo aza aphuphuma+ eludongeni lwayo njengangaphambili. 19  Yaye abantu benyuka bephuma eYordan ngolweshumi enyangeni yokuqala baza bamisa inkampu eGiligali+ kumda waseYeriko ongasempuma. 20  Ke wona amatye alishumi elinesibini ababewathabathe eYordan, uYoshuwa wawamisa eGiligali.+ 21  Waza wahlabela mgama wathi koonyana bakaSirayeli: “Xa oonyana benu bebuza ooyise kwixesha elizayo, besithi, ‘Athetha ntoni la matye?’+ 22  Nimele nibazise oonyana benu, nithi, ‘USirayeli wayiwela le Yordan kumhlaba owomileyo,+ 23  xa uYehova uThixo wenu wawomisayo amanzi aseYordan phambi kwabo de bawela, kanye njengoko uYehova uThixo wenu wenzayo kuLwandle Olubomvu xa walomisayo phambi kwethu de sawela;+ 24  ukuze zonke izizwana zomhlaba zisazi isandla sikaYehova,+ ukuba somelele;+ ukuze nisoloko nimoyika uYehova uThixo wenu.’”+

Umbhalo osemazantsi