Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yoshuwa 24:1-33

24  Kwaye uYoshuwa wadibanisa ndawonye zonke izizwe zakwaSirayeli eShekem+ waza wabiza amadoda amakhulu akwaSirayeli+ neentloko zakhe nabagwebi bakhe namagosa akhe, baza bazimisa phambi koTHIXO oyinyaniso.+  Kwaye uYoshuwa wahlabela mgama wathi kubo bonke abantu: “Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi, ‘Kwixesha lakudala ookhokho benu+ babehlala ngaphesheya koMlambo,+ uTera uyise ka-Abraham noyise kaNahore,+ kwaye babekhonza abanye oothixo.  “‘Ekuhambeni kwexesha ndamthabatha ukhokho wenu uAbraham+ ngaphesheya koMlambo+ ndamhambisa kulo lonke ilizwe lakwaKanan ndaza ndayenza ninzi imbewu yakhe.+ Ngoko ndamnika uIsake.+  Ndaza uIsake ndamnika uYakobi noEsawu.+ Kamva uEsawu ndamnika iNtaba iSehire ukuba ayidle ilifa;+ kwaye uYakobi noonyana bakhe behla baya eYiputa.+  Kamva ndathumela uMoses noAron,+ yaye ndayibetha iYiputa ngaloo nto ndayenzayo phakathi kwayo;+ ndaza emva koko ndanikhupha.+  Ekubakhupheni kwam ooyihlo eYiputa+ naza neza elwandle, amaYiputa abasukela+ ookhokho benu ngeenqwelo zokulwa namajoni akhwele emahasheni ukuya kuLwandle Olubomvu.  Kwaye badanduluka kuYehova.+ Ngoko wabeka ubumnyama phakathi kwenu namaYiputa+ waza wazisa ulwandle phezu kwawo waza wawagubungela,+ yaye amehlo enu akubona oko ndakwenza eYiputa;+ kwaye nahlala entlango iintsuku ezininzi.+  “‘Ekugqibeleni ndanizisa kwilizwe lama-Amori awayehleli ngaphesheya kweYordan, yaye alwa nani.+ Ndawanikela esandleni senu ukuze ilizwe lawo libe lilifa kuni, kwaye ndawabhubhisa phambi kwenu.+  Waza uBhalaki unyana kaTsipore,+ ukumkani wakwaMowabhi, wasuka waya kulwa noSirayeli.+ Ngoko wathumela waza wabiza uBhileham unyana kaBhehore ukuze aniqalekise.+ 10  Yaye andizange ndifune kumphulaphula uBhileham.+ Ngenxa yoko wanisikelela ngokuphindaphindiweyo.+ Ngaloo ndlela ndanihlangula esandleni sakhe.+ 11  “‘Naza nawela iYordan+ naya kufika eYeriko.+ Kwaye abanini-mhlaba eYeriko, ama-Amori namaPerizi namaKanan namaHiti namaGirgashi, amaHivi namaYebhusi alwa nani; kodwa ndawanikela esandleni senu.+ 12  Ngoko ndathumela imvakalelo yokudakumba phambi kwenu, kwaye yabagxotha ngokuthe ngcembe phambi kwenu+—ookumkani ababini bama-Amori—kungekhona ngekrele lenu nangesaphetha senu.+ 13  Ngaloo ndlela ndaninika ilizwe eningazange nibulaleke ngalo nezixeko eningazange nizakhe,+ yaye nahlala kuzo. Nidla izidiliya negcume leminquma eningazange niyityale.’+ 14  “Yaye ngoku yoyikani uYehova+ nize nimkhonze ngokungenasiphoso nangenyaniso,+ nize nisuse oothixo ababekhonzwa ngookhokho benu ngaphesheya koMlambo naseYiputa,+ yaye nikhonze uYehova. 15  Ke kaloku ukuba kubi emehlweni enu ukukhonza uYehova, zikhetheleni namhlanje ukuba ngubani na eniya kumkhonza,+ enoba ngoothixo ababekhonzwa+ ngookhokho benu ababengaphesheya koMlambo okanye oothixo bama-Amori enihleli ezweni lawo.+ Ke mna nendlu yam, siya kukhonza uYehova.”+ 16  Abantu baphendula baza bathi: “Makube lee, kuthi, ukushiya uYehova ukuze siye kukhonza abanye oothixo. 17  Kuba nguYehova uThixo wethu owasinyusayo thina noobawo bethu saphuma kwilizwe laseYiputa,+ kwindlu yobukhoboka,+ nowenza le miqondiso mikhulu phambi kwamehlo ethu+ nowaqhubeka esilinda kuyo yonke indlela esasihamba kuyo nakwizizwana zonke esasidlula phakathi kwazo.+ 18  Yaye uYehova wabagxotha phambi kwethu bonke abantu,+ kwanama-Amori, awayehlala kwelo lizwe. Ke thina, nathi, siya kukhonza uYehova, ngenxa yokuba unguThixo wethu.”+ 19  Waza uYoshuwa wathi ebantwini: “Aninakukwazi ukukhonza uYehova, kuba unguThixo ongcwele;+ unguThixo ofuna uzinikelo olupheleleyo.+ Akayi kukuxolela ukuvukela kwenu nezono zenu.+ 20  Ukuba kunokwenzeka nimshiye uYehova+ nize nikhonze oothixo basemzini,+ naye ngokuqinisekileyo uya kujika anenzakalise aze anitshabalalise emva kokuba enenzele okulungileyo.”+ 21  Ekuphenduleni abantu bathi kuYoshuwa: “Akunjalo, nguYehova esiya kumkhonza!”+ 22  UYoshuwa wathi ebantwini: “Ningamangqina nani+ ukuba nina ngokuzithandela kwenu nizinyulele uYehova, ukuba nimkhonze.”+ Baza bathi: “Singamangqina.” 23  “Ke kaloku bashenxiseni oothixo basemzini abaphakathi kwenu,+ iintliziyo zenu mazityekele kuYehova uTHIXO kaSirayeli.” 24  Ekuphenduleni abantu bathi kuYoshuwa: “NguYehova uThixo wethu esiya kumkhonza, yaye siya kuphulaphula ilizwi lakhe!”+ 25  Yaye uYoshuwa wenza umnqophiso nabantu ngaloo mini waza wabamisela ummiselo nesigwebo+ eShekem. 26  Waza uYoshuwa wawabhala la mazwi encwadini yomthetho kaThixo+ yaye wathabatha ilitye elikhulu+ walimisa phantsi komthi oxandileyo+ ongakwingcwele kaYehova. 27  Yaye uYoshuwa wahlabela mgama wathi ebantwini bonke: “Khangelani! Eli litye liya kuba bubungqina kuthi,+ ngenxa yokuba lona ngokwalo liwavile onke amazwi kaYehova awathethileyo nathi, kwaye limele libe lingqina kuni, ukuze ningamkhanyeli uThixo wenu.” 28  Ngoko uYoshuwa wabandulula abantu, ngamnye waya kwilifa lakhe.+ 29  Yaye emva kwezi zinto uYoshuwa unyana kaNun, umkhonzi kaYehova, wafa eneminyaka elikhulu elineshumi ubudala.+ 30  Ngoko bamngcwabela kummandla welifa lakhe eTimnati-sera,+ ekummandla weentaba wakwaEfrayim, kumntla weNtaba iGahashe. 31  Yaye uSirayeli waqhubeka ekhonza uYehova yonke imihla kaYoshuwa nayo yonke imihla yamadoda amakhulu awayolulayo imihla yawo emva koYoshuwa+ nawayeyazi yonke imisebenzi kaYehova awayenzela uSirayeli.+ 32  Yaye amathambo kaYosefu,+ lawo oonyana bakaSirayeli bawanyusayo bawakhupha eYiputa, bawangcwaba eShekem kwisiqwenga somhlaba uYakobi awayesizuze koonyana bakaHamore,+ uyise kaShekem, ngekhulu lamaqhosha emali;+ kwaye saba lilifa loonyana bakaYosefu.+ 33  KwanoEleyazare, unyana ka-Aron wafa.+ Ngoko bamngcwaba kwiNduli kaFinehasi unyana wakhe,+ awayemnike yona kummandla weentaba wakwaEfrayim.

Umbhalo osemazantsi