Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yoshuwa 23:1-16

23  Kwathi kwiintsuku ezininzi emva kokuba uYehova emnikile uSirayeli ukuphumla+ ezintshabeni zakhe zonke macala onke, xa uYoshuwa wayesele emdala neentsuku zihambile kuye,+  uYoshuwa wabiza uSirayeli wonke,+ amadoda akhe amakhulu neentloko zakhe nabagwebi bakhe namagosa akhe,+ waza wathi kubo: “Ke mna, ndimdala, neentsuku zihambile kum.  Yaye ke nina, nikubonile konke oko uYehova uThixo wenu akwenzileyo kuzo zonke ezi ntlanga ngenxa yenu,+ ngenxa yokuba uYehova uThixo wenu nguye owayenilwela.+  Niyabona, ndanabela ngamaqashiso+ ezi ntlanga ziseleyo njengelifa lezizwe zenu, nazo zonke iintlanga endizinqumlayo,+ ukusuka eYordan ukuya kuLwandle Olukhulu entshonalanga.+  Yaye uYehova uThixo wenu nguye owaqhubeka ezishenxisa zasuka phambi kwenu,+ kwaye wazihlutha ilizwe lazo ngenxa yenu, yaye nalithabatha ilizwe lazo laba lilifa lenu, kanye njengoko uYehova uThixo wenu wayenithembisile.+  “Yaye nimele nibe nesibindi kakhulu+ nigcine nize nenze konke okubhalwe encwadini+ yomthetho kaMoses ngokungaze nisuke kuyo niye ngasekunene okanye ngasekhohlo,+  ngokungaze ningene phakathi kwezi ntlanga,+ ezi zisaseleyo nani. Kwaye nimele ningawakhankanyi amagama oothixo bazo+ okanye nifunge ngabo,+ ningabakhonzi okanye niqubude kubo.+  Kodwa nguYehova uThixo wenu enifanele ninamathele kuye,+ kanye njengoko nenzile kude kube ngulo mhla.  Kwaye uYehova uya kuzigxotha iintlanga ezinkulu nezinamandla phambi kwenu.+ (Ke nina, akumanga mntu phambi kwenu de kube ngulo mhla.)+ 10  Indoda enye kuphela kuni iya kusukela iwaka,+ ngenxa yokuba uYehova uThixo wenu nguye onilwelayo,+ kanye njengoko wanithembisayo.+ 11  Yaye nimele niyilinde rhoqo+ imiphefumlo yenu ngokumthanda uYehova uThixo wenu.+ 12  “Kodwa ukuba niye najika,+ nanamathela kwezi ntlanga ziseleyo,+ ezi zisele nani, nendiselana+ kunye nazo, nangena phakathi kwazo, nazo phakathi kwenu, 13  nifanele nazi ngokuqinisekileyo ukuba uYehova uThixo wenu akayi kuqhubeka ezihlutha ilizwe lazo ezi ntlanga ngenxa yenu;+ kwaye ziya kuba njengesibatha nanjengomgibe nanjengekatsi kumaphango enu+ nanjengameva emehlweni enu de nitshabalale kulo mhlaba ulungileyo uYehova uThixo wenu aninike wona.+ 14  “Ngoku, khangela! Namhlanje ndihamba endleleni yomhlaba wonke,+ kwaye niyazi kakuhle ngeentliziyo zenu zonke nangemiphefumlo yenu yonke ukuba akusilelanga nalinye ilizwi kuwo onke amazwi alungileyo uYehova uThixo wenu awathethileyo kuni. Onke abe yinyaniso kuni. Akusilelanga nalinye ilizwi kuwo.+ 15  Kwaye kuya kuthi, kanye njengoko lonke ilizwi elilungileyo uYehova uThixo wenu alithethileyo kuni liye lafika kuni,+ ngoko uYehova uya kuzisa kuni lonke ilizwi elibi de anibhubhise kulo mhlaba ulungileyo uYehova uThixo wenu aninike wona,+ 16  ngenxa yokuwugqitha kwenu umnqophiso kaYehova uThixo wenu awaniyalela wona, nangenxa yokuba niye naya kukhonza abanye oothixo naza naqubuda kubo.+ Yaye umsindo kaYehova uya kuvutha kuni+ ngokuqinisekileyo, kwaye ngokuqinisekileyo niya kutshabalala ngokukhawuleza kwilizwe elilungileyo aninike lona.”+

Umbhalo osemazantsi