Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yoshuwa 22:1-34

22  Ngelo xesha uYoshuwa wabiza amaRubhen namaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase+  yaye wathi kuwo: “Nikugcinile konke oko uMoses umkhonzi kaYehova awaniyalela kona,+ yaye benilithobela ilizwi lam kuko konke endiye ndaniyalela kona.+  Anibashiyanga abazalwana benu ezi ntsuku zininzi+ kude kube namhla, yaye niye nayigcina imbopheleleko yomyalelo kaYehova uThixo wenu.+  Ke kaloku uYehova uThixo wenu ubanike ukuphumla abazalwana benu, kanye njengoko wayethembisile kubo.+ Ke kaloku jikani niye ezintenteni zenu kwilizwe lelifa lenu, elo uMoses umkhonzi kaYehova waninika lona ngaphesheya kweYordan.+  Kuphela lumkani niwuphumeze umyalelo+ nomthetho uMoses umkhonzi kaYehova awaniyalela wona ngokumthanda uYehova uThixo wenu+ nangokuhamba ezindleleni zakhe zonke+ nangokugcina imiyalelo yakhe+ nangokunamathela kuye+ nangokumkhonza+ ngentliziyo yenu yonke+ nangomphefumlo wenu wonke.”+  Ngoko uYoshuwa wabasikelela+ waza wabandulula ukuze baye ezintenteni zabo.  Yaye isiqingatha sesizwe sakwaManase uMoses wayesinike isipho eBhashan,+ waza esinye isiqingatha uYoshuwa wasinika isipho nabazalwana baso nganeno kweYordan ngasentshona.+ Ngokunjalo, xa uYoshuwa wabandululayo ukuba baye ezintenteni zabo, wabasikelela.  Yaye wahlabela mgama wathi kubo: “Buyelani ezintenteni zenu nobutyebi obuninzi nemfuyo eninzi, nesilivere negolide nobhedu nentsimbi nezambatho ezininzi kakhulu.+ Thabathani isabelo senu samaxhoba+ eentshaba zenu nabazalwana benu.”  Emva koko oonyana bakaRubhen noonyana bakaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase babuya baza bemka kwabanye oonyana bakaSirayeli, eShilo, ekwilizwe lakwaKanan, ukuze baye kwilizwe laseGiliyadi,+ kwilizwe lelifa labo ababehlaliswe kulo ngokomyalelo kaYehova ngoMoses.+ 10  Xa bafika kwimimandla yaseYordan eyayikwilizwe lakwaKanan, ngoko oonyana bakaRubhen noonyana bakaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase bakha apho isibingelelo ngaseYordan,+ isibingelelo esiphawulekayo kakhulu. 11  Kamva abanye oonyana bakaSirayeli beva+ kusithiwa: “Khangela! Oonyana bakaRubhen noonyana bakaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase bakhe isibingelelo kumda welizwe lakwaKanan kwimimandla yaseYordan kwicala loonyana bakaSirayeli.” 12  Xa oonyana bakaSirayeli bakuvayo oko, indibano yoonyana bakaSirayeli iphela+ yahlanganiswa eShilo+ ukuba inyuke iye kulwa nabo.+ 13  Baza oonyana bakaSirayeli bathumela+ koonyana bakaRubhen nakoonyana bakaGadi nakwisiqingatha sesizwe sakwaManase kwilizwe laseGiliyadi uFinehasi+ unyana kaEleyazare umbingeleli, 14  nezikhulu ezilishumi zikunye naye, isikhulu esinye kwindlu nganye kayise kuzo zonke izizwe zakwaSirayeli, yaye ngasinye sasiyintloko yendlu kayise kumawaka akwaSirayeli.+ 15  Ekuhambeni kwexesha bafika koonyana bakaRubhen nakoonyana bakaGadi nakwisiqingatha sesizwe sakwaManase kwilizwe laseGiliyadi baza bathetha nabo,+ besithi: 16  “Naku okuthethwa yiyo yonke indibano kaYehova,+ ‘Siyintoni na esi senzo sokungathembeki+ nisenzileyo nxamnye noTHIXO kaSirayeli ngokujika+ namhlanje ekumlandeleni uYehova ngokuthi nizakhele isibingelelo,+ ukuze nimvukele namhlanje uYehova? 17  Sasisincinane gqitha na isiphoso sikaPehore,+ esingekazihlambululi kuso kude kube namhla, nangona isibetho saba kwindibano kaYehova?+ 18  Yaye nina—niyajika ekulandeleni uYehova namhlanje; kuze kwenzeke ukuba, nina, nivukele uYehova namhlanje, yaye ngomso uya kucaphukela indibano kaSirayeli iphela.+ 19  Ngoku ukuba eneneni ilizwe elililifa lenu alihlambulukanga,+ yiyani ngaphesheya kwilizwe likaYehova+ apho umnquba kaYehova uhleli khona,+ nize nihlale phakathi kwethu; yaye ningamvukeli uYehova kwaye ningasenzi nathi sibe ngabavukelayo ngokuthi nizakhele isibingelelo ukongezelela kwisibingelelo sikaYehova uThixo wethu.+ 20  YayingengoAkan+ unyana kaZera na owenza isenzo sokungathembeki kwinto eyayinikelwe kwintshabalalo, yaye akuzange kubekho ukucaphuka nxamnye nayo yonke indibano kaSirayeli?+ Kwaye asinguye kuphela umntu owabhubhayo ngesiphoso sakhe.’”+ 21  Oonyana bakaRubhen noonyana bakaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase baphendula+ baza bathetha neentloko zamawaka kaSirayeli bathi:+ 22  “Lowo Ungokobuthixo,+ uThixo,+ uYehova, Lowo Ungokobuthixo, uThixo, uYehova,+ uyazi,+ noSirayeli, uya kwazi naye.+ Ukuba kungenxa yemvukelo+ nokuba kungenxa yokungathembeki kuYehova,+ ungasisindisi namhlanje. 23  Ukuba besizakhela isibingelelo ukuze sijike ekulandeleni uYehova, nokuba ibikukuze sinikele iminikelo etshiswayo neminikelo yokudla okuziinkozo kuso,+ yaye ukuba ibikukuze senze imibingelelo yobudlelane kuso, uYehova uya kukubhenca ngokwakhe oko;+ 24  okanye ukuba kunoko yayingekokuxhalabela ngenyameko enye into okwabangela senze le nto, sisithi, ‘Ngenye imini oonyana benu baya kuthi koonyana bethu: “Ninantoni na yakwenza noYehova uTHIXO kaSirayeli? 25  Yaye kukho umda awubekileyo uYehova phakathi kwethu nani, nyana bakaRubhen noonyana bakaGadi, ongulo, iYordan. Aninasabelo kuYehova nina.”+ Kwaye oonyana benu ngokuqinisekileyo baya kubayekisa oonyana bethu ukoyika uYehova.’+ 26  “Ngoko ke sathi, ‘Thina ngokwethu masithabathe inyathelo, sincede, sizakhele isibingelelo, kungekhona esomnikelo otshiswayo okanye esombingelelo, 27  kodwa ukuze sibe bubungqina phakathi kwethu+ nani nezizukulwana zethu emva kwethu bokuba siya kuyiphumeza inkonzo kaYehova phambi kwakhe ngeminikelo yethu etshiswayo nemibingelelo yethu nemibingelelo yethu yobudlelane,+ ukuze ngenye imini oonyana benu bangatsho koonyana bethu ukuthi: “Aninasabelo kuYehova.”’ 28  Ngoko sathi, ‘Yaye ukuba kuye kwenzeka bakutsho oko kuthi nakwizizukulwana zethu ngexesha elizayo, nathi siya kuthi: “Bonani imbonakaliso yesibingelelo sikaYehova eyenziwa ngoobawo, kungekhona ngenxa yomnikelo otshiswayo okanye umbingelelo, kodwa ibubungqina phakathi kwethu nani.”’ 29  Makube lee, kuthi, ukuvukela ngokwethu uYehova nokujika namhlanje ekulandeleni uYehova+ ngokwakha isibingelelo somnikelo otshiswayo, umnikelo wokudla okuziinkozo nombingelelo esingesiso isibingelelo sikaYehova uThixo wethu esiphambi komnquba wakhe!”+ 30  Ke kaloku xa uFinehasi+ umbingeleli nezikhulu zendibano+ neentloko zamawaka kaSirayeli awayekunye naye bawevayo amazwi awathethwa ngoonyana bakaRubhen noonyana bakaGadi noonyana bakaManase, kwalunga emehlweni abo. 31  Ngoko uFinehasi unyana kaEleyazare umbingeleli wathi koonyana bakaRubhen noonyana bakaGadi noonyana bakaManase: “Namhlanje siyazi ukuba uYehova uphakathi kwethu,+ ngenxa yokuba anisenzanga esi senzo sokungathembeki nxamnye noYehova. Ke kaloku nibahlangule oonyana bakaSirayeli esandleni sikaYehova.”+ 32  Ngoko uFinehasi unyana kaEleyazare umbingeleli nezikhulu babuya+ koonyana bakaRubhen noonyana bakaGadi kwilizwe laseGiliyadi baya kwilizwe lakwaKanan kwabanye oonyana bakaSirayeli baza babuyisela ilizwi kubo.+ 33  Kwaye ilizwi lalunga emehlweni oonyana bakaSirayeli; yaye oonyana bakaSirayeli bambonga uThixo,+ yaye abazange bathethe ngokunyuka baye emkhosini nxamnye nabo ukuze bonakalise ilizwe ababehlala kulo oonyana bakaRubhen noonyana bakaGadi. 34  Kwaye oonyana bakaRubhen noonyana bakaGadi basithiya igama isibingelelo, ngenxa yokuba “sibubungqina phakathi kwethu bokuba uYehova nguTHIXO oyinyaniso.”+

Umbhalo osemazantsi